Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy za rok 2008

Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy (OK SHV) pracovala od ustavení v nových volbách od března 2008 ve složení:

Předseda: Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Místopředseda: Doc. RNDr. Petr Kolář. CSc.
Členové: PhDr. Pavel Baran,CSc., doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., doc. PhDr. Jan Jiráň, CSc., doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

1. Činnost komise:
Komise se v uplynulém období sešla celkem čtyřikrát. Zápisy z jednání jsou uveřejněny na www.vyzkum.cz. Komise pracovala v souladu s Plánem práce OK RVV pro rok 2008, schváleným na 230. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 8. února 2008.

2. Výsledky komise:
• Komise připravila podle Reformy systému výzkumu a vývoje a inovací aktualizaci Dlouhodobého základního směru výzkumu v oblasti společenskovědní, v souladu se zadáním Rady. Jde o téma Priority rozvoje české společnosti. Komise přitom spolupracovala s poradními orgány Ministerstva kultury. Řešila také téma Národní kulturní identita
• OK otevřela odbornou diskuzi forem a role aplikovaného výzkumu v oborech SHV s přímou vazbou na tvorbu DZSV
• OK provedla kontrolu položek v RIVu dle zadání Rady. Pro komisi pro Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (KHV) a RVV vypracovala zprávu o provedených kontrolách a doporučení pro další kroky v této oblasti
• V rámci připomínkových řízení byla komise zapojena do přípravy aktualizované metodiky hodnocení VaVaI a dalších agend RVV a KHV
• Komise navrhla a zpracovala podklady na společenskovědního kandidáta na Cenu předsedy Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008 v rámci projektu Česká hlava
• Komise se začala zabývat problematikou Národního referenčního rámce excelence (návrhy na přesnější vymezení a fungování v rámci metodiky hodnocení VaV).


Praha, 19. září 2008                                                                                                                                                                               Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
                                                                                                                                                                                                               předseda Odborné komise
                                                                                                                                                                                                               pro společenské a humanitní vědy

Sdílejte na: