Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy živé přírody za rok 2009

Odborná komise Rady pro vědy živé přírody (OK ŽP) pracovala po celé období ve složení:

Předseda: Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
Místopředseda: Ing. Peter Šebo, CSc.
Členové: Prof. Michal Anděl, CSc., Ing. Jiří Dohnal, CSc., PharmDr. Radovan Haluza, Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., RNDr. Jan Nedělník, PhD., Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.

Komise pracovala v souladu s Plánem práce OK RVEVI pro rok 2009, schváleným na 240. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 13. února 2009. Zápisy z jednání jsou uveřejněny na www.vyzkum.cz
Komise se v předchozím dvanáctiměsíčním období (od předložení Zprávy o činnosti za rok 2008 v září 2009) věnovala jak připomínkování jednotlivých bodů projednávaných Radou, tak dlouhodobým koncepčním záležitostem (Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009-2015 a její přílohy, Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011, Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu, Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – cestou členství předsedy komise v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje).
Komise se v roce 2009 fyzicky nesešla, plánovaná květnová schůze se nekonala pro neschopnost usnášení, plánuje se poslední schůze komise na podzim 2009. Předseda odborné komise byl navíc členem Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Dále probíhala e-mailová komunikace mezi sekretariátem Rady, předsedou komise a jejími členy.

1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009-2015
Komise od roku 2008 pracovala na dvou (původně čtyřech) "Dlouhodobých základních směrech výzkumu" – Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje (DZSV-1) a nově koncipovaná Molekulární biologie a biotechnologie (DZSV-2). V průběhu meziresortního připomínkového řízení se ukázalo, že v současné struktuře resortních koncepcí a DZSV nejsou podchyceny některé klíčové oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje (např. vodní hospodářství). Komise během podzimu 2008 dopracovala DZSV Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje ve spolupráci s ad hoc pracovní skupinou (v oborech přesahujících personální složení komise – hydrologie, geologie apod.). Upravené DZSV byly přijaty jako Priority aplikovaného výzkumu a vývoje a staly se přílohou Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009-2011 (243. zasedání Rady 15. 5. 2009).

2. Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015
Předseda a oborově příslušní členové komise připomínkovali Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015.

3. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2009
Ve spolupráci s Komisí pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje se členové Odborné komise pro vědy neživé přírody podíleli na kontrole výsledků v RIV.

4. Návrh na nositele Národní ceny vlády Česká hlava a Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009
Komise po projednání per rollam podpořila návrhy na udělení Národní ceny vlády Česká hlava prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., a Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. RNDr. Vojtěchu Novotnému, CSc.


Praha 4. září 2009                                                                                                                                                                                          Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
                                                                                                                                                                                                                           předseda OK ŽP

Sdílejte na: