Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy za rok 2009

Odborná komise Rady pro společenské a humanitní vědy (OK SHV) pracovala po celé období v následujícím složení:

Předseda: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Místopředseda: doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.;
Členové: PhDr. Pavel Baran*, CSc.; doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.; Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.; doc. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Jiráň, CSc.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

*PhDr. Pavel Baran, CSc. působil v OK SHV jen krátce v lednu a poté ukončil své členství ve spojitosti se vznikem členství v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.

Činnost komise:

Komise se v uplynulém období sešla celkem třikrát. Zápisy z jednání jsou uveřejněny na www.vyzkum.cz. Komise pracovala v souladu s Plánem práce Odborných komisí Rady pro rok 2009.

1. OK SHV průběžně projednávala a vyjadřovala se k přípravě Metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací a k metodice institucionálního financování.
2. Komise se v rámci krátkých časových možností vyjadřovala ke klíčovým materiálům schvalovaným Radou (vnitřní připomínková řízení - průběžně) a projednávaným Komisí pro hodnocení výsledků (KHV) a to buď přímo nebo skrze svého předsedu, člena KHV.
3. Připomínkování procesu přípravy Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009-2015.
4. Sledování a komentování přípravy vzniku Technologické agentury ČR, vyjádření adresované Radě.
5. Připomínky k seznamu recenzovaných časopisů a principům jejich vyřazování.

Výsledky komise:

• Dokončení podrobného stanoviska OK SHV ke konceptu Národního referenčního rámce excelence.
• Příprava řady doporučení možných přístupů k hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací ve formě vědecké monografie a článků v odborných časopisech (ERIH apod.).
• Komise zformovala stanovisko Aplikované výsledky v oblasti sociálních a humanitních věd.
• Komise opakovaně připomínala potřebu přípravy fyzické kontroly shody výsledků výzkumu, vývoje a inovací v RIV předložených k hodnocení v intencích doporučení své zprávy z roku 2008.

Praha 4. září 2009                                                                                                                                                                                     Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
                                                                                                                                                                                                                      předseda OK SHV

Sdílejte na: