Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství za rok 2010

Odborná komise Rady pro vědy neživé přírody a inženýrství (OK NŽP) skončila v roce 2010 působnost v původním složení v souvislosti s obměnou Rady. Volby do poradních orgánů Rady proběhly na 255. zasedání Rady dne 25. června 2010 a byla nově jmenovaná komise ve složení:

Předseda: prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Místopředseda: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Členové: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Činnost komise:

Komise zpracovala rámcový plán činnosti, rozhodla se pořádat jednání jedenkrát za 2 měsíce, jinak pracovat prostřednictvím e-mailové korespondence. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

1. Zásadní úkol, kterým se komise zabývala hned po ustavení, byla kontrola výsledků hodnocení nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Kontrola byla provedena podle kritérií popsaných v kapitole IV Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků.

2. Výsledky kontrol jednotlivými členy komise prodiskutovala a ve sporných otázkách doporučila řešení.

3. O průběhu kontroly výsledků komise konstatovala, že jde víceméně o namátkovou kontrolu, i když poměrně zevrubnou a záznamy doporučené vyškrtnutí mají působit jako varování před vkládáním nerelevantních údajů.

4. Komise se zabývala přípravou nové verze Metodiky hodnocení tak, aby kritéria lépe vystihovala potřeby oborů, zastupovaných OK NŽP. V těchto otázkách spolupracovala s komisí KHV.

5. Významné téma, jemuž se komise věnovala, byla tvorba priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti techniky. Jednala např. o možnosti vzniku pilotního projektu managementu znalostního systému, aby ČR měla větší přístup ke znalostem produktů a tak měla více podkladů pro vlastní formulaci priorit.

6. V rámci projednávané problematiky Radou se komise v případě potřeby vyjadřovala k materiálům prostřednictvím vnitřního připomínkového řízení. Podávala i koncepční doporučení Radě, jakožto výsledky práce komise.

7. Věnovala pozornost mezinárodním aspektům rozvoje zastupovaných oborů, případně usilovala o spolupráci.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.                                                                                                                                                                                          V Praze 22. 9. 2010

Sdílejte na: