Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy za rok 2010

Odborná komise Rady pro společenské a humanitní vědy (OK SHV) v roce 2010 v původním složení skončila svou působnost v souvislosti s obměnou Rady. OK SHV - 1 předložila materiál Shrnutí činnosti OK SHV za léta 2008 a 2009, který Rada vzala na vědomí na 252. zasedání dne 9. dubna 2010.

OK SHV -1 pracovala ve složení:
Předseda: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Místopředseda: doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
Členové: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., M.A., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Na 252. zasedání Rady bylo zároveň schváleno zveřejnění výzvy na podávání návrhů na nové členy poradních orgánů Rady. Volby proběhly na 255. zasedání Rady dne 25. června 2010.
Složení nově jmenované OK SHV-2:

Předseda: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Místopředseda: doc. Ing.Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Členové: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.; Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc.Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Činnost komise:

Komise zpracovala rámcový plán činnosti s plánem zasedání třikrát do konce r. 2010. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

1. Zásadní úkol, kterým se komise zabývala hned po ustavení, byla kontrola výsledků hodnocení nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Kontrola byla provedena podle kritérií popsaných v kapitole IV Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků. O průběhu kontrol, poznatcích a doporučeních vypracovala zprávu pro Radu.
2. Začala projednávat a vyjadřovat se k Metodice hodnocení a institucionálního financování formulovala nově některá kriteria, nezbytná pro obory společenských a humanitních věd. Spolupracovala přitom prostřednictvím svého předsedy s Komisí pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV).
3. Komise se v rámci krátkých časových možností vyjadřovala ke klíčovým materiálům schvalovaným Radou (vnitřní připomínková řízení - průběžně) a projednávaným Komisí pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a to buď přímo nebo skrze svého předsedu, člena KHV.
4. Diskuse o prioritách výzkumu, vývoje a inovací.


Doc. Ing. Daniel Münich, CSc.                                                                                                                                                                               V Praze 1. 10. 2010

Sdílejte na: