Změny týkající se předávaných údajů do IS VaVaI v roce 2014 oproti roku 2013

Navrhované změny nejdou nad rámec stanovený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Změny některých údajů vyvolalo přijetí dokumentu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013až 2015)“ schváleného vládou České republiky usnesením ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“)“.

Cílem některých formulačních úprav je pouze zpřesnění textu na základě vznesených dotazů ze strany uživatelů IS VaVaI. Navrhované úpravy nijak nemění obsahovou podstatu, ani jiným způsobem neovlivňují podmínky pro předávání údajů do IS VaVaI. Formulační úpravy nemají vliv na strukturu datových prvků.


1) CEA
V roce 2014 se nemění struktura datových prvků.


2) CEP
V roce 2014 se mění struktura datových prvků.
a) Jsou přidána nová pole GF4 a GF3. Důvodem je ustanovení Metodiky v části Pilíře III., které znalost těchto údajů vyžaduje.
C1- Údaje o financování účastníka řešeného projektu v roce 2013
GF4 * Investice v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) P
Uvedou se investiční finanční prostředky na účastníka projektu ve vztažném roce 2013 z celkových účelových finančních prostředků poskytnutých na projekt formou dotace z rozpočtové kapitoly poskytovatele (ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku).

C2 – Údaje o financování účastníka ukončeného nebo zastaveného projektu v roce 2013
GF3 * Investice v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) P
Uvedou se investiční finanční prostředky na účastníka projektu v roce 2013 z celkových účelových finančních prostředků poskytnutých na projekt formou dotace z rozpočtové kapitoly poskytovatele (ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku).

b) Formulační úpravy: jsou upřesněny popisy položek P23 a B1:
P23 * Klíčová slova v anglickém jazyce
Přidán text: Násobný údaj. Je možné použít jako klíčové slovo i sousloví (několik slov, oddělených mezerami).

B2 – Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení
Přidán text: Pokud v roce 2013 nebyly vyčerpány finanční prostředky a příjemce požádal poskytovatele o převedení těchto prostředků do položky „Nároky z nespotřebovaných výdajů“ s tím, že budou v roce 2014 nárokovány, tak se v CEP14 uvádí:
a) skutečné čerpání v roce 2013 tj. snížení v položce FR3;
b) navýšení se zohlední v roce 2014 opět u položek FR3.
Položka FC2 se však u daného projektu nemění.


3) CEZ
V roce 2014 se nemění struktura datových prvků.


4) VES
V roce 2014 se nemění struktura datových prvků.


5) RIV
V roce 2014 se mění struktura datových prvků.
a) Je přidáno nové pole R89. Důvodem je ustanovení Metodiky v části Pilíře III., které znalost těchto údajů vyžaduje.
R89 * Druh výzkumné zprávy (znakový, délka 1) P
Vyplňuje se pro druh výsledku V.
U = výzkumná zpráva obsahující utajované informace
S = souhrnná výzkumná zpráva

b) Je rozšířen číselník R05 o nový druh výsledku „Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva“. Důvodem je ustanovení Metodiky v části Pilíře III., které existenci tohoto druhu výsledku předpokládá.

c) Úpravy datových prvků.
c1) Rozšířeny délky polí R33 „Počet stran výsledku“ a R69 „Počet stran knihy“ z délky 4 na délku 5. Důvodem je ve speciálních případech nedostatečná délka uvedených polí.
c2) Zrušeno vyplňování polí A06 „Garance výsledku“. Od vykazování tohoto údaje bylo opuštěno z důvodu jeho nejasné definice, která je též z „Popisu údajů předávaných do RIV“ platných pro rok 2014, vypuštěna.

d) Formulační úpravy: jsou upřesněny následující popisy:
Základní pojmy – doplněn text: V případě, že předkladatel není výzkumnou organizací, předává do RIV výsledky, které vznikly řešením výzkumných aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona, prostřednictvím toho poskytovatele, který by byl případným poskytovatelem institucionální podpory podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona.
R13 * Klíčová slova – anglicky, doplněn text: Násobný údaj.
R27 * Kód ISBN nebo ISMN doplněn text:
V případě, že ISBN nevyhovuje webové kontrolní službě, požádá předkladatel výsledku provozovatele IS VaVaI o zařazení předmětného ISBN do Registru výjimek ISBN a přiloží scan těch stran publikace, kde je uveden název, vydavatel a předmětné ISBN. U sborníku nemusí být tento údaj k dispozici, neboť má přidělen pouze kód ISSN.


R75 * Číselná identifikace
doplněn text: Z - poloprovoz - uvádí se číslo smlouvy o využití / uplatnění výsledku mezi vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku, pokud tato smlouva existuje.
Z - ověřená technologie – text přeformulován: uvádí se číslo smlouvy o využití / uplatnění výsledku mezi vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku, pokud tato smlouva existuje.
G - prototyp + funkční vzorek - text přeformulován: uvádí se číslo technické dokumentace výsledku.
doplněn text: N – specializovaná mapa s odborným obsahem - uvádí se kód ISBN pokud existuje.
R - software - text přeformulován: uvádí se číslo smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku, pokud tato smlouva existuje.

R87 * DOI výsledku (znakový, max. délka 254) PP
doplněn text:
V případě, že DOI nevyhovuje webové kontrolní službě, požádá předkladatel výsledku provozovatele IS VaVaI o zařazení předmětného DOI do Registru výjimek DOI a přiloží scan těch stran publikace, kde je uveden název, vydavatel a předmětné DOI publikace.


4. Definice druhů výsledků
D - článek ve sborníku
Jsou použity definice z Metodiky.


6) RIV V (odstraňovaní údajů z IS VaVaI)
V roce 2014 se nemění struktura datových prvků.

V Praze dne 13. 12. 2013 Jan Marek
ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací

Sdílejte na: