Zápis z jednání Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVVI

Jednání se konalo dne 21. listopadu 2013 v 14.00 hod. Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., Ing. RNDr.Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Sekretariát RVVI: Ing. Pavel Jaroš.

Omluveni: prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka.

Program jednání:
1. Informace ze zasedání RVVI dne 25. října a 29. listopadu 2013
2. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
3. Aktualizace seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
4. Rámcový roční programu činnosti komise
5. Různé
6. Ochrana duševního vlastnictví

Úvodem předseda přivítal členy Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále jen „OK NŽP“) a omluvil nepřítomné členy. Informoval, že komise je usnášeníschopná. Uvedl jednotlivé body programu. Všichni přítomní členové komise odsouhlasili návrh programu.

Ad 1)
Předseda informoval členy komise o průběhu a závěrech ze zasedání Rady vlády pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) ze dne 25. října a 29. listopadu 2013. Doc. Homola požádal předsedu o podrobnější informace k současné situaci kolem novelizace zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Ing. Doležal shrnul dosavadní vývoj, zejména zmínil některé překážky v procesu novelizace. RVVI pověřila sekretariát a pracovní skupinu vypracováním konsolidovaného návrhu úpravy zákona. Předseda dále informoval členy komise o změně usnesení RVVI týkající se „Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2013“.

Ad 2)
Předseda komise informoval o protestu Asociace výzkumných organizací (AVO) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) proti Metodice 2013 a požádal Ing. Kašpara o podrobný komentář k této věci.
Ing. Kašpar sdělil, že AVO a SP ČR podali podnět na ÚHOS, zda metodika neporušuje pravidla pro rovné podmínky soutěže mezi výzkumnými organizacemi; dále pak AVO a SP ČR společně vypracovali alternativní metodiku, která vychází z Metodiky 2010. Ing. Kašpar informoval o současné situaci projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IPn Metodika“).
Prof. Bittnar sdělil, že metodika v pojetí AVO a SP ČR je pro technické vysoké školy výhodnější, neboť za současné metodiky (Metodika 2013), kdy se u projektů aplikovaného výzkumu VŠ ve smlouvách zavázaly ke konkrétním výstupům, avšak za jejich naplnění nedostanou žádné body. Zároveň se ztotožnil s přístupem úpravy Metodiky 2010 před vytvářením kompletně nové metodiky.
Ing. Doležal upozornil na negativní dopady častých změn metodiky a přílišnou složitost Metodiky 2013. Ing. Kašpar připomněl, že do Metodiky 2013 nebyly zapracovány připomínky Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství a vyjádřil obavy nad nákladností její realizace s ohledem na účast zahraničních odborníků v expertních panelech. V této souvislosti uvedl příklad Velké Británie a Francie, kde obdobný systém financování výzkumu fungoval a pro vysokou nákladnost se od něj ustoupilo.
Dále se vedla široká diskuze k problematice negativních motivací a distorzí v rozhodování výzkumníků při stávajícím systému hodnocení, resp. financování výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu.

Ad 3)
Diskuzi k bodu otevřel předseda komise. Ing. Kašpar upozornil, že podle metodiky 2013 jsou články v časopisech odborně spadajících pod komisi hodnoceny nulou bodů. Bodovány jsou pouze články z oborů společenských a humanitních věd. Předseda komise sdělil, že pokud by byl některý z těchto odborných článků publikován v časopisech spadajících pod komisi, byl by obodován. Dále předseda sdělil potřebu vyjasnit si úkol komise v této věci. Projevil obavu, že komise nebude schopna úkol v termínu splnit pro personální nedostatečnost.
Prof. Bittnar nastínil možnosti postupu komise při aktualizaci seznamu a zejména zmínil konkrétní kroky pro zjednodušení úkolu. Vyjádřil přesvědčení, že by komise aktualizaci seznamu provést měla, pokud by bylo výsledku využito i v dalších verifikačních obdobích. Zároveň vyzval, aby se komise postavila proti hodnocení článků v periodicích z oborů komise nulou bodů.
Dále se diskuze zaměřila na konkrétní kritéria, jejichž splnění by měla komise posuzovat. Prof. Bittnar navrhnul vypracovat formulář dle stanovených kritérií a následně jej zaslat na redakce jednotlivých časopisů. Ing. Doležal podotknul, že obdobný formulář již redakce vyplňovaly při přihlašování. Ing. Kašpar vidí využití formuláře, resp. místopřísežného prohlášení pro kritéria IV. a V. Kritéria I. - III. komise dle jeho názoru posoudit může, avšak pouze po nahlédnutí do posuzovaných periodik. Doc. Homola upozornil, že prohlášení podepsané redakcí nelze považovat za provedení kontroly. Formální prohlášení si může vyžádat RVVI, případně sekretariát RVVI. Dle Ing. Kašpara nemá komise dostatečně široké spektrum odborníků pro pokrytí všech odborných časopisů. Požádal sekretariát RVVI, aby komise zaslal kompletní seznam periodik, která má komise posuzovat, kde je u každého periodika vyplněna příslušnost k oboru.
Členové komise se shodli, že je nezbytné úkol vyjasnit. Zároveň projevili pochybnost nad smysluplností úkolu z hlediska jeho dopadu na bodování, resp. redistribuci finančních prostředků mezi organizace provádějící výzkum. Předseda komise požádá sekretariát RVVI o dodatečné informace ve věci.

Ad 4)
Předseda komise předložil návrh rámcového ročního programu činnosti komise na rok 2014 (dále jen „program činnosti“). Ing. Kašpar navrhl vyškrtnutí bodu 4, neboť kontrolu výsledků budou v roce 2014 provádět expertní panely. Komise schválila upravený program činnosti.

Ad 5)
Prof. Vostracký požádal o informaci, jakým způsobem jsou hodnoceny patenty v roce 2014. Na dotaz reagoval Ing. Kašpar, který popsal způsob hodnocení patentů, včetně bodového ohodnocení v konkrétních skupinách patentů, dle Metodiky 2013. Dále se vedla diskuze o některých nedostatcích tohoto způsobu bodování a motivacích stojícími za patenty.
Prof. Vostracký vznesl dotaz, na způsob bodování užitných a funkčních vzorů. Ing. Kašpar informoval, že výsledky aplikovaného výzkumu spadají do III. pilíře, který byl pro letošní rok z hodnocení vyřazen. Upozornil na problém, kdy výzkumné organizace se ve smlouvě o poskytnutí dotace zavázaly k určitým výsledkům, avšak ty jsou v současnosti ohodnoceny nulou bodů, přesto musí svůj závazek dodržet.

Ad 6)
Předseda komise přítomným sdělil, že RVVI jmenovala pracovní skupinu, která se bude zabývat ochranou duševního vlastnictví v ČR. Dále informoval o složení pracovní skupiny a požádal členy komise o informaci, jakým způsobem řeší ochranu duševního vlastnictví v jejich organizacích a co by z této praxe mohl převzít veřejný sektor. Prof. Bittnar upozornil na omezení přejímání praktik soukromých společností do veřejného sektoru. Ing. Kašpar sdělil zkušenosti s ochranou duševního vlastnictví ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu. Dále se vedla debata o ochraně duševního vlastnictví na technických vysokých školách. Zejména byla diskutována problematika zajištění podílu vysokých škol na zhmotnění duševního vlastnictví vzniklého s jejich přičiněním.

Zapsal: Ing. Pavel Jaroš
Ověřil: Ing. Jaroslav Doležal, CSc.

Sdílejte na: