Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007 - 2013 (dále jen "OP VaVpI") je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

OP VaVpI byl schválen vládou dne 2.4.2008, oficiálně byl podepsán Evropskou komisí dne 1.10.2008.

Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na jehož www stránkách jsou podrobné informace včetně informací o aktuálních výzvách.

Informace o přípravě OP VaVpI

 


Aktuální výzvy k předkládání projektů

3. prioritní osa – Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV

Výzva 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Cílem výzvy je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků. Výzva je zaměřena na podporu odborných vědeckých a oborových knihoven s minimálně krajskou působností a to tak, aby vytvořily efektivně fungující pracovní prostředí evropské úrovně. Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 1. 11. 2011 do 4. 1. 2012 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 700 mil Kč.

4. prioritní osa – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva 2.4 – Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí na vysokých školách prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol. V rámci dotační podpory jsou preferovány technické a přírodovědné obory, nicméně v rámci této výzvy bude s ohledem na roli netechnických inovací umožněna podpora i pro vysokoškolské fakulty zaměřené na společenskovědní obory. Podpora je omezena na vysoké školy, které mají akreditovaný alespoň jeden doktorský studijní program v dotčených součástech školy, jichž se navrhovaná modernizace týká. Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 1. 10. 2011 do 31. 1. 2012 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1,10 mld Kč. 


Ukončené výzvy

1. prioritní osa – Evropská centra excelence

Výzva 1.1 - Cílem této Výzvy bylo vytvoření omezeného počtu Center excelence, produkujících v mezinárodním měřítku vynikající výsledky výzkumu, včetně výsledků aplikovatelných v praxi. Ukončení výzvy 16. 11. 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 17 mld. Kč.  

2. prioritní osa – Regionální VaV centra

Výzva 1.2 - Cílem této Výzvy bylo podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how. Ukončení výzvy 30. 4. 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 6 mld. Kč.

Výzva 2.2 - Cílem této Výzvy bylo podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména malé a střední podniky, a další relevantní subjekty a uživatele výsledků), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how. Ukončení výzvy 16. 11. 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 11 mld. Kč.

3. prioritní osa – Komercializace a popularizace VaV

oblast podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.

Výzva 3.3 – Centra transferu technologií - Cílem této výzvy bylo podpořit projekty, které zajistí nastavení procesů pro transfer technologií a poté samotný rozvoj transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. V rámci výzvy byly podpořeny projekty zaměřené jak na zakládání nových Center transferu technologií, tak na rozvoj a stabilizaci stávajících. Ukončení výzvy 28.1.2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 1,0 mld Kč.

oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

Výzva 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky - Cílem této výzvy bylo podpořit: (a) vznik a rozvoj omezeného počtu „Science Learning Center“ – významných, vysoce atraktivních center popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí s širším, nadregionálním či celostátním dopadem; (b) vznik a rozvoj „Návštěvnických center“, která jsou zaměřena na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky (obvykle v úžeji zaměřených úsecích lidského poznání a vědeckých disciplin), s regionálním dopadem. Ukončení výzvy 30. 6. 2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 2,2 mld. Kč.

Výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV - Cílem této výzvy bylo podpořit prostřednictvím dotace vznik, rozvoj a modernizaci informačních infrastruktur pro VaV, které posílí a zintenzívní propojení většího množství pracovišť výzkumu a vývoje ČR (výzkumných organizací) a jejich výpočetních, úložných a informačních kapacit, a současně přispějí k jejich integraci do Evropského výzkumného prostoru. Ukončení výzvy 29.4. 2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 800 mil. Kč.

4. prioritní osa - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem - Cílem této výzvy bylo podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity. Naplněním cíle se sledovala eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti, a zároveň umožnění selektivní podpoy pro vysoké školy, resp. jejich součásti, které aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich požadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaV. Ukončení výzvy 31.12.2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 10 mld. Kč.

Sdílejte na:

Přílohy