Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 154. zasedání Rady dne 2. 11. 2001

 

 

1. Kontrola zápisu a úkolů:

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 153. zasedání Rady.

     a) Metodický pokyn MF ke způsobu poskytování účelových prostředků na projekty VaV příjemcům a spolupříjemcům

Usnesení:
 1. Rada žádá svého předsedu, aby stanovisko Rady k současné verzi návrhu „Postupu při poskytování účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům“ (mat. č. 154/1a) zaslal ministrovi financí se žádostí o urychlené řešení v souladu s právními předpisy.

     b) Zajištění právní analýzy problematiky VVI (postup přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací VaV institucionálně podporovaných)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí zadání právní analýzy možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí a ukládá zpravodaji pro tento úkol prof. Dědičovi a řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi, aby sledovali průběh jejího zpracování.

     c) Návrh na změnu ve složení Bioetické komise

Usnesení:
 1. Rada v souladu se Statutem Bioetické komise navrhuje předsedovi Rady odvolat z funkce člena Bioetické komise prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc. a jmenovat za něho členem Bioetické komise JUDr. Miloše Tomsu, CSc.

     d) Odpověď MPO – programy průmyslového VaV

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí vzájemné odpovědi Rady a MPO k současně řešené problematice vyhlášení veřejných soutěží na programy průmyslového výzkumu a vývoje, které závisí na SR VaV 2002 (mat. č. 154/1d).
 2. Rada doporučuje MPO, aby vyhodnotilo všechny své programy, přesto, že není zaručeno jejich financování a aby součástí hodnocení byl i výhled pro další víceleté období.

     e) Postup prací na IS VaV

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí stav postupu nových prací na informačním systému výzkumu a vývoje a harmonogram pro provedení těchto prací, který je uveden v mat. č. 154/1e.

     e) Změna web stránek MŠMT

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci náměstka MŠMT doc. Průši, že negativní důsledky neohlášené a s Radou neprojednané změny web stránek MŠMT budou odstraněny. Jedná se zejména o zajištění funkčnosti společné www stránky státní správy www.vyzkum.cz.

     g) Příprava 6. Rámcového programu EU

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům, aby do 13. listopadu 2001 zaslali podle svého odborného zaměření připomínky k návrhu specifických programů pro přípravu 6. RP EU a k návrhu stanoviska CREST.
 2. Rada ukládá sekretariátu, aby na základě připomínek podle předchozího bodu 9 vypracoval návrh souhrnného materiálu a předložil ho k projednání Radě na jejím příštím 155. zasedání 23. listopadu 2001.

2. Informace o proběhlých jednáních

     a) Zákon o podpoře výzkumu a vývoje(postup projednávání)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že byl usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 23. 10 2001 č. 122 návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tzn. že byl umožněn postup návrhu do 2. čtení.

     b) Novela nařízení vlády č. 88/2001 (sbírka zákonů)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 374 dne 31. října 2001.

     c) Jednání s MO a žádost o úpravu rozpočtu VaV MO

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí výsledky jednání o obranném výzkumu a vývoji zástupců MO a Rady, které se uskutečnilo 17. října 2001, z nichž nejvýznamnější je, že MO přepracuje do 31. prosince 2001 koncepci výzkumu a vývoje svého resortu, předá v nejbližší možné době údaje o svých projektech VaV do CEP a bude spolupracovat s Radou při vypracování vnitřního předpisu MO v oblasti financování VaV.
 2. Rada souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením v kapitole MO podle žádosti náměstka MO ing. Jehlíka ze dne 25. října 2001 (jedná se o navýšení výdajů na výzkum a vývoj MO na 559, 378 mil. Kč).

     d) Výjezdní zasedání GA ČR

     Podle informace od ředitele Kanceláře GA ČR je připraven písemný zápis z tohoto zasedání a bude Radě po podpisu předsedou GA ČR neprodleně zaslán.

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o jednání předsednictva GA ČR, zástupců Rady, Kanceláře GA ČR a dozorčí Rady GA ČR, které se uskutečnilo 19. října 2001 v Třešti.

     e) Konference „Management ve výzkumu a vývoji“

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o průběhu konference „Management ve výzkumu a vývoji“, která se konala ve dnech 24. a 25. října ve Velkých Losinách.

     f) Jednání o aktivitách „Women and Science“

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o jednání zástupců Rady, MŠMT, ČSÚ a české skupiny „Women and Science“, které se uskutečnilo 1. listopadu 2001 na MŠMT.

     g) Protokol o 2. veřejném slyšení Senátu

Usnesení:
 1. Členové Rady berou na vědomí Protokol o 2. veřejném slyšení Senátu (mat. č. 154/2g).

     h) Setkání s generálním sekretářem Vědecké rady SRN (W. Benzem)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o setkání s generálním sekretářem Vědecké rady SRN W. Benzem s tím, že sekretariát Rady zajistí písemný záznam z této akce.

     i) Jednání s TNO

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o jednání s holandským TNO, které se uskutečnilo ve VZLÚ 29. října 2001.

3. Státní rozpočet VaV 2002

     a) Souhrnný přehled navržených výdajů na VaV na rok 2002 v jednotlivých resortech

Usnesení:
 1. Rada ukládá sekretariátu, aby byly jednotlivé resorty seznámeny se souhrnným přehledem rozpočtu VaV (mat. č. 154/3a), ve kterém je uvedeno porovnání výdajů na VaV podle návrhu Rady a podle vládního návrhu SR 2002.

     b) Nový návrh SR VaV 2002

Usnesení:
 1. Rada musí konstatovat, že i přesto, že vláda a předseda vlády byli informováni předsedou Rady o negativních důsledcích nedostatků v návrhu státních výdajů na VaV v 1. návrhu SR 2002 nedošlo k žádné změně ve 2. vládním návrhu SR 2002 v této oblasti.
 2. Rada ukládá sekretariátu, aby pro příští 155. zasedání Rady uvedl podrobnější rozčlenění finančních prostředků na jednotlivé aktivity v kapitole MŠMT v návrhu SR 2002 na VaV.

4. Návrh odměn za výkon veřejné funkce členů Rady a orgánů GA ČR (s doplněním hlavních úkolů Rady v roce 2002)

     a) Návrh odměn pro členy Rady a předsednictva GA ČR

Usnesení:
 1. Rada schvaluje návrh odměn pro členy předsednictva GA ČR.
 2. Rada schvaluje, aby materiál „Návrh odměn za výkon veřejné funkce členů Rady a orgánů GA ČR“ (mat. č. 154/4a) s doplněním návrhu odměn pro členy minulé i současné dozorčí Rady GA ČR podle usnesení Rady k bodu 154/4b-4-6, byl rozeslán do připomínkového řízení.
 3. Rada pověřuje předsednictvo Rady vypořádáním připomínkového řízení k „ Návrhu odměn za výkon veřejné funkce členů Rady a orgánů GA ČR“ tak, aby znění tohoto materiálu pro vládu bylo předloženo Radě na jejím příštím 155. zasedání dne 23. listopadu 2001.

     b) Návrh odměn pro členy dozorčí Rady GA ČR

Usnesení:
 1. Rada schvaluje, aby prostředky ve výši 650 000 Kč, vyčleněné v rozpočtu GA ČR na odměny pro orgány GA ČR za práci v roce 2001, byly rozděleny stejným dílem mezi předsednictvo GA ČR a dozorčí radu GA ČR (každému orgánu 325 000 Kč).
 2. Rada schvaluje, aby prostředky pro dozorčí radu GA ČR tj. 325 000 Kč byly rozděleny v poměru 3:2, takže minulá dozorčí rada GA ČR dostane 195 000 Kč a nová 130 000 Kč.
 3. Rada schvaluje, aby mezi jednotlivé členy minulé i nové dozorčí rady GA ČR byly v předchozím bodě 5 uvedené částky rozděleny tak, jak navrhují oba předsedové dozorčích rad GA ČR.

5. Výzkumná centra – jejich budoucnost

Usnesení:
 1. Rada žádá MŠMT, odpovědné za program Výzkumná centra, aby do 31. března 2002 vypracovalo:
  1. analytickou zprávu o zkušenostech z dosavadní činnosti center a o dosažených výsledcích vzhledem k původnímu zadání a to jak z hlediska zadavatelů, tak i nositelů;
  2. nástin budoucí institucionální podoby center tak, aby byla zajištěna kontinuita činnosti těch, která úspěšně ukončí řešení svých programů, a zároveň umožní průběžný vznik nových a ukončení činnosti méně úspěšných center.

6. Hodnocení výzkumných záměrů

     a) Předposlední část výzkumných záměrů MŠMT a výzkumné záměry MO, MK, MPO a MV

Usnesení:
 1. Rada
  1. bere na vědomí splnění úkolu ze 153. zasedání (usnesení k bodu 153/5-1),
  2. schvaluje výsledek hodnocení části výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury.
 2. Rada ukládá sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovatelům.

     b) Termín předání posledních výzkumných záměrů MŠMT a souhrnu výsledků hodnocení výzkumných záměrů MŠMT na úrovni resortu

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci od nám. MŠMT doc. Průši, že posledních část výzkumných záměrů MŠMT jí bude předána nejpozději do l55. zasedání Rady tak, aby hodnocení na úrovni Rady mohlo být ukončeno do konce roku 2001. Návazně jí bude předán souhrn výsledků hodnocení výzkumných záměrů MŠMT na úrovni resortu.

7. Analýzy VaV pro Národní politiku VaV ČR a analýza IS VaV

     a) Informace o jejich zajištění

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o zajištění analýz pro NP VaV ČR spolu s uvedením odpovědných osob za sekretariát Rady a MŠMT.

     b) Analýza rozvoje informačního systému VaV

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí zadání analýzy rozvoje informačního systému výzkumu a vývoje a ukládá zpravodaji pro tento úkol prof. Zlatuškovi a řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi, aby sledovali průběh jejího zpracování.

     c) Analýza změn postavení průmyslových výzkumných organizací po privatizaci

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zadání „Analýzy změn postavení průmyslových výzkumných organizací po privatizaci“.
 2. Rada ukládá řediteli sekretariátu dr. Blažkovi zajistit zadání „Analýzy změn postavení průmyslových výzkumných organizací po privatizaci“.

8. Národní program orientovaného VaV

     a) Jednání Koordinační rady (9. 10.)

     b) Jednání pracovní skupiny včetně zástupců panelů (13. a 14. 10.)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o postupu přípravy Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje.

9. Různé

     a) Návrh termínů zasedání Rady a jednání předsednictva Rady v r. 2002

Usnesení:
 1. Rada schvaluje termíny zasedání Rady v roce 2002 uvedené v mat. č. 154/9a) a předsednictvo Rady souhlasí s navrženými termíny svých jednání v 1. polovině roku 2002.

     b) Žádost o doporučení Rady na jmenování nových členů Akreditační komise MŠMT

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům, aby do 30. listopadu 2001 předložili návrh na jmenování nových členů Akreditační komise nebo doporučení stávajících členů pro 2. funkční období.
 2. Rada ukládá předsednictvu, aby na 156. zasedání Rady dne 14. prosince 2001 v návaznosti na předchozí usnesení k bodu 154/9b-2 předložilo návrh stanoviska Rady.

     c) Informace o činnosti prac. skup. pro nepřímé nástroje podpory VaV

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny Rady pro nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje.

     d) Aktualizovaný adresář členů Rady

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí aktualizovaný adresář členů Rady (mat. č. 154/9d).

     e) Příprava Analýzy současného stavu VaV v ČR

Usnesení:
 1. Rada pověřuje doc. Kukala a dr. Blažku, aby ve spolupráci s MŠMT pro příští 155. zasedání Rady vypracovali návrh složení pracovní skupiny pro modernizaci „Analýzy současného stavu výzkumu a vývoje v ČR ve srovnání se zahraničím“ pro přípravu aktualizace NP VaV ČR v roce 2002.


     Ing. Holl pozval členy Rady na workshop o aplikovaném výzkumu a vývoji v rámci EU (zaměřený na letectví a kosmonautiku), který se bude konat 13. listopadu 2001 ve VZLÚ od 9,00 hod. do 16,00 hod. a požádal, aby mu zájemci svoji účast předem oznámili.

Sdílejte na: