Zpráva o činnosti Odborné komise Rady pro společenské a humanitní vědy za rok 2014

Odborná komise Rady pro společenské a humanitní vědy (dále jen „OK SHV“) pracovala v období 1. ledna 2014 až 2. července 2014 pod vedením předsedy doc. RNDr. Karla Olivy, Dr.

Složení komise (od 1. ledna 2014 do 2. července 2014 resp. do vypršení funkčních mandátů či rezignace členů):

Předseda: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Místopředseda: doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D. et Th.D.

Členové: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Činnost komise:

Komise pracovala na zasedáních, a v čase mezi zasedáními prostřednictvím elektronické komunikace. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz. Ústředním tématem práce OK SHV obecně byly otázky spjaté s problematikou kvality vědeckých výsledků dosahovaných výzkumnými organizacemi ČR. Konkrétně se jednalo o následující oblasti:

1. Posouzení odvolání časopisů nezařazených na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik.

V souvislosti s tím, že vláda svým usnesením ze dne 19. června 2013 č. 475 schválila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platnou pro léta 2013 až 2015, vyžádala si Rada od OK SHV v r. 2013 návrh Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, na jehož základě má být část hodnocení prováděna, a tento návrh následně schválila, čímž vstoupil v platnost. Řada vydavatelů a/nebo redakcí, jimiž vydávaná periodika nebyla na návrh OK SHV na seznam z důvodu nedostatečné vědecké kvality zařazena, se proti nezařazení příslušných periodik odvolala. Rada proto požádala o stanovisko OK SHV k případné revizi rozhodnutí o nezařazení periodika na uvedený seznam. OK SHV se věcí podrobně zabývala a po zevrubné diskusi se rozhodla navrhnout Radě, aby Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik nebyl revidován. Zároveň ovšem v diskusi dospěla k jednoznačnému závěru, že z dlouhodobé perspektivy je žádoucí, aby tento seznam jako nástroj k hodnocení výsledků výzkumu a vývoje zanikl a aby se k hodnocení používaly výhradně mezinárodní databáze (ERIH, Scopus).

2. Příprava posouzení Výzkumných organizací (VO) ve Fázi 2.

Rada požádala OK SHV o posouzení, zda organizace Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní knihovna ČR, Slezské zemské muzeum Opava, Institut umění - Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Národní ústav lidové kultury, Památník národního písemnictví, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Akademie výtvarných umění v Praze, Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o., Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jsou výzkumnými organizacemi splňujícími podmínky pro to, aby se staly potenciálními příjemci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Diskuse v OK SHV se stočila k bodu, zda má či nemá být uvolněn limit minimálního zisku 1500 bodů v hodnocení dle platné Metodiky, jenž je dle platného Postupu posouzení Výzkumných organizací ve Fázi 2 nepřekročitelnou podmínkou pro zařazení konkrétní výzkumné organizace mezi potenciální příjemce institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. OK SHV nakonec hlasováním rozhodla, že doporučí Radě trvat na uvedené podmínce.

3. Ostatní.

Jako další body svého jednání měla v r. 2014 komise diskusi o problematice implementace témat z oblasti OK SHV do Národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací a diskusi k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací pro léta 2009–2015. OK SHV konstatovala, že v této oblasti není dostatečně informována a úkolována Radou. Dále OK SHV projednávala další drobnější témata v rámci různého.


doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. V Praze 1. října 2014
předseda komise

Sdílejte na: