Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 153. zasedání dne 12. 10. 2001

 

 

1. Kontrola zápisu a úkolů:

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 152. zasedání Rady.

     a) Metodický pokyn MF ke způsobu poskytování účelových prostředků na projekty VaV příjemcům a spolupříjemcům

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí pracovní verzi „Postupu při poskytování účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům“ předloženou Ministerstvem financí.
 2. Rada ukládá řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi, aby po vydání Metodického pokynu MF k postupu při poskytování účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům zajistil zveřejnění pokynu na stránkách www.vyzkum.cz, a aby o jeho vydání neprodleně informoval členy Rady.

     b) IS VaV pro rok 2002 (informace o zveřejnění struktur dat IS VaV pro rok 2002 - zajištění úkolů odboru sekretariátu Rady)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o podepsání smluv k zajištění změn v IS VaV a o zveřejnění struktur dat IS VaV pro rok 2002 a ukládá řediteli sekretariátu Rady zajistit navazující kroky.

     c) Příprava úkolů vyplývajících z usn. vlády č. 900/2001 (právní analýza problematiky VVI a postup přípravy nové právní úpravy)

Usnesení:
 1. Rada souhlasí se zněním zadání „Zpracování právní analýzy možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí“ s tím, že bude provedena navržená formulační úprava, a ukládá řediteli sekretariátu Rady zajištění zadání této analýzy.

     d) Zpráva o činnosti Rady za rok 2001

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům zaslat připomínky ke „Zprávě o činnosti Rady za rok 2001“ do 19. října 2001.
 2. Rada ukládá sekretariátu Rady doplnit do „Zprávy o činnosti Rady za rok 2001“ bod 8, ve kterém budou uvedeny hlavní úkoly Rady v roce 2002 a ve střednědobém výhledu, a jejich zajištění.
 3. Rada ukládá sekretariátu Rady předložit Radě na 154. zasedání dne 2. listopadu 2001, v souladu s harmonogramem pro tento úkol návrh materiálu - „Návrh na určení odměn za výkon veřejné funkce členům Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a členům orgánů Grantové agentury ČR za rok 2001“ ve znění pro připomínkové řízení.

     e) Žádost MPO o přesun prostředků určených na VaV v roce 2001

Usnesení:
 1. Rada nesouhlasí s rozpočtovým opatřením navrhovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu, protože krátí výdaje na výzkum a vývoj ve velmi citlivé oblasti aplikovaného výzkumu a prostředky předisponovává do oblasti, která s výzkumem a vývojem nijak nesouvisí. Rada pověřuje 1. místopředsedu Rady prof. Potůčka, aby v tomto smyslu informoval náměstka MPO doc. Vorlíčka

2. Informace o proběhlých jednáních

     a) Zákon o podpoře výzkumu a vývoje(postup projednávání)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o postupu projednávání vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

     b) Návrh novely nařízení vlády č. 88/2001 (usnesení vlády)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 26. září 2001 č. 962 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu.

     c) Zasedání Bioetické komise Rady (26. 9. 2001)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí závěry ze 7. zasedání Bioetické komise a to, že předseda Rady se svými dopisy obrátil na ministra zdravotnictví, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví se žádostí o řešení dané problematiky.
 2. Rada ukládá předsedovi Bioetické komise dr. Viklickému, aby na příští 154. zasedání Rady dne 2. listopadu 2001 předložil návrh na obměnu členů Bioetické komise tak, aby v ní byli zastoupeni i odborníci na právní problematiku.
 3. Rada jmenuje dr. Viklického zpravodajem pro úkoly Rady spojené s otázkami bioetiky.

     d) Jednání s MO (3. 10. 2001)

Usnesení:
 1. Rada souhlasí se závěry z jednání zástupců MO a Rady o obranném výzkumu a vývoji a ukládá místopředsedovi Rady ing. Janečkovi, řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi a ing. Hollovi projednat je 17. října 2001 s náměstkem ministra obrany ing. Jehlíkem.

3. Státní rozpočet VaV 2002

     a) souhrnný přehled navržených výdajů na VaV na rok 2002 v jednotlivých resortech

Usnesení:
 1. Rada byla seznámena s návrhem výdajů na výzkum a vývoj v jednotlivých resortech a konstatuje, že přes sliby, které byly dány při projednávání návrhu rozpočtu výzkumu a vývoje v květnu t.r. dochází, pod vlivem krácení výdajů na výzkum a vývoj na rok 2002 o 2,5 mld. Kč, k zastavování již řešených projektů a záměrů u Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a k podstatnému omezování u většiny ostatních resortů. Velmi těžce bude postižen zejména aplikovaný VaV a VaV na vysokých školách. Společně s krizí ve financování veřejných vysokých škol (jejich výukové činnosti) to vytváří nadále neudržitelnou situaci pro budoucnost celé České republiky.
 2. Rada tuto skutečnost považuje za velmi negativní s dlouhodobými následky nejen pro výzkum a vývoj v ČR, ale pro celou společnost. Začínají se tak naplňovat krizové prognózy pro tuto významnou oblast, na které Rada vládu, Poslaneckou sněmovnu i další zainteresované instituce opakovaně upozorňovala, a které vyplývají z dlouhodobého poklesu výdajů na výzkum a vývoj: r. 2000 - 0,64 % HDP, r. 2001 - 0,60 % HDP, r. 2002 - 0,55 % HDP, oproti vládou schválenému cíli – dosáhnout v r. 2002 0,7 % HDP.
 3. Rada ukládá řediteli sekretariátu Rady vyjasnit s resorty nesoulady v předložených podkladech a dopracovaný materiál předložit na 154. zasedání Rady.
 4. Rada žádá svého předsedu, aby její stanovisko k tomuto bodu uplatnil návazně na vývoj projednávání státního rozpočtu ČR na rok 2002.

     b) hodnotící lhůta a návrh SR VaV 2002 (žádost MPO)

Usnesení:
 1. Usnesení: Rada ukládá řediteli sekretariátu odpovědět na žádost MPO v souladu s platnými předpisy.

4. Odborné komise Rady

Usnesení:
 1. Rada schvaluje základní vymezení působnosti Odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj (OK RVV):
  1. Působnost OK RVV
   Odborné komise jsou poradním orgánem Rady pro výzkum a vývoj, které budou zřízeny návazně na přijetí nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje Statutem Rady pro VaV, a jejich cílem je zejména:
   • posuzování návrhů dlouhodobých směrů výzkumu a vývoje z hlediska potřeb rozvoje společnosti;
   • posuzování perspektivních směrů výzkumu a vývoje z hlediska výzkumných kapacit-především v oblasti základního výzkumu;
   • doporučování podpory prioritních směrů aplikovaného výzkumu a vývoje v návaznosti na potřeby českého průmyslu a společnosti;
   • analýza trendů výzkumu a vývoje ve světě;
   • doporučování koncentrace finančních prostředků na podporu nových perspektivních směrů výzkumu a vývoje.
  2. Struktura OK RVV
   Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj budou členěny takto:
   1. Vědy živé přírody
   2. Vědy neživé přírody a inženýrství
   3. Společenské vědy.
  3. Počet členů a činnost OK RVV - počet členů komise je doporučován 12
   • kvalifikační předpoklady pro členství v OK RVV budou zejména: mezinárodně uznávaná osobnost s důrazem na schopnost multidisciplinárního přístupu, členství ve světové organizaci a vědecká a společenská prestiž;
   • každá komise si zvolí předsedu;
   • členem odborné komise nebude člen Rady pro VaV;
   • člen Rady pro VaV bude zván k jednání jako host (podle odbornosti).
 2. Rada ukládá zpravodaji pro tento úkol, předsednictvu a řediteli sekretariátu Rady zpracovat základní vymezení působnosti OK RVV návazně na projednávání nového zákona o podpoře VaV, návrh Statutu Rady pro VaV a další dokumenty a na 156. zasedání Rady 14. prosince 2001 předložit k posouzení věcný návrh na zajištění činnosti OK RVV.

5. Hodnocení výzkumných záměrů

     a) Část výzkumných záměrů MŠMT

     b) Výzkumné záměry MO

Usnesení:
 1. Rada schvaluje výsledek hodnocení části výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany s tím, že výzkumný záměr Ministerstvy obrany č. MO0990200x005 bude posouzen pracovní skupinou Rady pro hodnocení výzkumných záměrů oboru technických věd.
 2. Rada ukládá:
  1. sekretariátu Rady zajistit sdělení výsledků hodnocení poskytovatelům;
  2. pracovním skupinám pokračovat v hodnocení druhé skupiny výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva obrany a Ministerstva kultury.
 3. Rada připomíná MŠMT, aby předložilo zbývající část výzkumných záměrů k posouzení Radě do 15. října 2001 (původní termín byl konec září 2001).

  6. Zadání analýz VaV pro Národní politiku VaV ČR

  1. Analýza rozvoje informačního systému výzkumu a vývoje
  2. Analýza knihovnických služeb jako informačního zdroje pro výzkum a vývoj
  3. Analýza mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
  4. Analýza stavu rozvoje podmínek pro náročné vědecké výpočty a zpracování vědeckých dat
  5. Analýza technické a technologické úrovně hlavních odvětví výroby a služeb ČR
  6. Analýza financování výzkumu a vývoje
  7. Analýza pro přípravu legislativní úpravy humánní aplikace moderní genetiky a biotechnologie v České republice
  Usnesení:
  1. Rada ukládá svým členům, zaslat do 15. října 2001 připomínky ke znění zadání výše uvedených analýz a ukládá řediteli sekretariátu Rady připomínky zohlednit při konečné formulaci zadání.
  2. Rada ukládá řediteli sekretariátu zajistit zadání analýz navrženým řešitelům.

  7. Národní program orientovaného VaV

       a) Konference k přípravě NPO VaV (4. 10. 2001)

       b) Jednání Koordinační rady (9. 10. 2001)

  Usnesení:
  1. Rada bere na vědomí informace o konferenci k přípravě NPO VaV a o jednání Koordinační rady.

  8. Různé

       a) ESA - informace o uskutečněných akcích zainteresovaných institucí

  Usnesení:
  1. Rada bere na vědomí informace o akcích uskutečněných k přípravě začlenění ČR do ESA.

       b) Rozvoj VaV ve střední a východní Evropě (materiály Rady Evropy)

  Usnesení:
  1. Rada žádá předsednictvo Rady, aby zajistilo, že vypracování nové Národní politiky výzkumu a vývoje bude vycházet z příslušných aktuálních rezolucí Rady Evropy.
  2. Rada zároveň, s odvoláním na usnesení ze 152. zasedání Rady dne 21. září 2001, zdůrazňuje důležitost vypracování analýzy účinnosti prostředků vynaložených na spolupráci v rámci 5. rámcového programu EU. O předložení této analýzy v termínu do konce února 2002 požádala Rada Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nejedná se o rozbor návratnosti finančních prostředků, ale o posouzení s jakým efektem byly využity výsledky tohoto výzkumu pro ČR.

       c) Výjezdní zasedání GA ČR (Třešť 19. 10. 2001)

  Usnesení:
  1. Rada pověřuje místopředsedu Rady dr. Viklického a ředitele sekretariátu Rady dr. Blažku, aby ji zastupovali na jednání s představiteli GA ČR na výjezdním zasedání, které GA ČR pořádá 19. října 2001 v Třešti.

       d) Dohoda MŠMT – RVV o www.vyzkum.cz

  Usnesení:
  1. Rada bere na vědomí informaci o tom, že MŠMT, v souladu s dodatkem „Dohody o spolupráci Rady a MŠMT“, řeší technickou problematiku zabezpečení provozu www stránky státní správy VaV ČR „www.vyzkum.cz“.

  Sdílejte na: