I n f o r m a c e ze 145. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 13. března 2001 na Úřadu vlády

 


 


19. března 2001

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Metodický pokyn Ministerstva financí o uvolňování účelových prostředků

     Ministerstvo financí vydalo 9. 3. 2001 metodický pokyn - "Způsob poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům".

Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     Návrh paragrafovaného znění "Zákona o výzkumu a vývoji a o změně některých souvisejících zákonů" bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 19. 3. 2001 s termínem k zaslání připomínek do 19. 4. 2001. K tomuto návrhu proběhla rozsáhlá diskuse, ve které bylo mj. navrženo ponechat vypracování návrhu rozpočtu VaV pro vládu i v novém návrhu zákona o VaV v působnosti Rady. Rada také bude informovat GA ČR, aby konkrétní připomínky k návrhu zákona o výzkumu a vývoji, pokud budou podloženy věcným rozborem, srovnáním se stavem ve vyspělých zemích a jednoznačnou představou o cílovém postavení GA ČR vznesla v rámci řádného meziresortního připomínkového řízení.

     K návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích probíhá v současné době na MŠMT vnitřní připomínkové řízení, jehož výsledkem bude 2. pracovní verze tohoto návrhu. Ta bude 27. 3. 2001 zaslána Radě k projednání na jejím 146. zasedání dne 3. dubna 2001 před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení. Rada konstatovala, že na výzvu, aby resorty předběžně Radu informovaly o výzkumných institucích ve své působnosti, kterých se může týkat transformace na veřejné výzkumné instituce, byla ze strany resortů dosud jen velmi malá odezva. Rada proto doporučila, aby byla "výzva" ještě zveřejněna na internetové stránce "www.vyzkum.cz" do 16. 3. 2001.

Příprava návrhu rozpočtu VaV na rok 2002

     Resortům byl rozeslán "Návrh na rozdělení účelových a institucionálních prostředků na podporu výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu v roce 2002" a "Pokyn pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj v roce 2002".

Hodnocení výzkumných záměrů

     Ministerstvo zdravotnictví dodalo své výzkumné záměry k hodnocení na úrovni Rady. Při jejich kontrole byly zjištěny formální nedostatky a MZ bylo požádáno o jejich odstranění. MPSV předložilo Radě přepracované výzkumné záměry, příslušná pracovní skupina Rady je zhodnotila a Rada hodnocení schválila. Nelze dokončit hodnocení výzkumných záměru NBÚ, protože jsou u nich nedostatky v uvádění finančních nákladů. NBÚ bude vyzváno k jejich odstranění.

Volby do oborových komisí GA ČR

     Volby do oborových komisí GA ČR se uskuteční na 147. zasedání Rady dne 24. dubna 2001. Nové členy do OK GA ČR volí členové Rady společně se členy předsednictva GA ČR. Rada souhlasila s několika malými změnami "Volebního řádu oborových komisí Grantové agentury ČR", které GA ČR navrhla.

     Rada ustavila své pracovní skupiny pro volbu do OK GA ČR v následujícím složení:

Technické vědy: prof. Purmenský
prof. Vostracký
Lékařské vědy: dr. Viklický
dr. Mach
Zemědělské vědy: ing. Bouška
doc. Kukal
Přírodní vědy: dr. Jungwirth
ing. Kotek
Společenské vědy: prof. Potůček
prof. Zlatuška

Sdílejte na: