I n f o r m a c e ze 143. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 30. ledna 2001 na Úřadu vlády

 

 


5. února 2001

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Projednávání "Návrhu věcného záměru zákona o VaV" a "Návrhu nařízení vlády o podmínkách účelového financování VaV"

     Jednání o "Návrhu nařízení vlády o podmínkách účelového financování VaV" se urychlilo, po projednání ve všech komisích Legislativní rady vlády byl zařazen na program schůze vlády dne 31. ledna 2001. Vláda "Návrh" schválila. Oficielní verze bude vypracována na základě usnesení vlády k tomuto materiálu.

     Jednání v komisích LRV o "Návrhu věcného záměru zákona o VaV" ještě nejsou ukončena, nejsou zejména dořešeny problémy vymezení vazeb orgánů VaV ze správního hlediska, otázky mezinárodní spolupráce ve VaV a problematika nespecifikovaného výzkumu na VŠ.

Seminář "Možnosti využití výsledků VaV v českém průmyslu"

     Seminář Inženýrské akademie věd "Možnosti využití výsledků VaV v českém průmyslu", kterého se zúčastnil pracovník sekretariátu Rady, se konal 24. ledna 2001.

Jednání o způsobu financování projektů

     MŠMT s MF řeší způsob poskytování účelových prostředků na projekty VaV (zda od poskytovatele přímo příjemci nebo zda rozpočtovým opatřením přes nadřízený resort). O řešení tohoto problému Rada požádá svého předsedu, ministra financí.

Harmonogram přípravy koncepce informační infrastruktury VaV (ININVaV)

     Zástupci MŠMT a Rady projednali dne 25. ledna 2001 pracovní návrh této "koncepce". MŠMT poté navrhlo, že vzhledem k připravovaným legislativním předpisům a k nutnosti získat prostor na odstranění nedostatků a zapracování změn je nezbytné a účelné posunout celou přípravu o jeden rok, takže k veřejné diskusi by tato "koncepce" byla předkládána až k 31. lednu 2002 (vládě do 31. 5. 2002). Koncepce "Informačních systémů VaV" se stává úkolem Rady. Rada připraví podle zákona č. 365/2000 Sb. (o informačních systémech veřejné správy) návrh koncepce IS VaV, která musí být schválena do 30. 6. 2002.

Příprava zákona o veřejných výzkumných institucích (VVI) a novely zákona o AV ČR

     Byl vypracován první "Pracovní návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích" a v příloze shrnuty hlavní věcné problémy a navrženy varianty jejich řešení. Diskuse, která k těmto materiálům proběhla, se týkala širokého okruhu otázek. Vyplynulo z ní mj., že některé resorty nemají aktuální koncepci VaV pro tuto oblast, nezabývají se problémem budoucího zařazení svých výzkumných ústavů a dostatečně si neuvědomují závažnost připravovaných změn. MŠMT po dohodě s Radou bude resorty informovat o základních principech připravovaného zákona o VVI, aby měly možnost se k nim vyjádřit.

Principy přípravy státního rozpočtu na VaV na rok 2002

     Byly vypracovány "Principy směrnice pro přípravu návrhu rozpočtu VaV na rok 2002", ve kterých byl podrobně uveden navrhovaný postup přípravy rozpočtu. Vzhledem k tomu, že příprava "Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje" je o rok posunuta, bylo navrženo použít v letošním roce při přípravě rozpočtu na rok 2002 jako vodítko pro směrování prostředků socioekonomické směry podle EU s tím, že bude zohledněno specifické postavení ČR. Velkým problémem přípravy návrhu SR VaV 2002 je neprovedené zhodnocení výzkumných záměrů "velkých" resortů. Není v silách Rady, aby hodnocení ještě ani nepředložených výzkumných záměrů AV ČR, MŠMT, MZ a také MO provedla zodpovědně věcně i technicky v takovém termínu (tj. od 27. 3. do 13. 4. 2001), aby mohlo být pro přípravu rozpočtu VaV 2002 použito. Navíc v období, kdy Rada musí plnit stanovené úkoly související s přípravou nových zákonů (o VaV a VVI). Návrh postupu pro přípravu SR VaV 2002 bude Rada posuzovat na příštím 144. zasedání dne 20. února 2001.

Grantový systém GA ČR 2001

     Rada byla požádána dne 8. ledna 2001 o posouzení materiálu "Grantový systém ČR 2001". Stanoviskem předsednictva Rady byla 22. 1edna 2001 GA ČR upozorněna v pěti bodech s uvedením příkladů na zásadní nedostatky předloženého materiálu. Nebyla zejména zohledněna skutečnost, že se GA ČR stala od 1. ledna 2001 organizační složkou státu a dále nebyl materiál v mnoha bodech v souladu s legislativními předpisy. Vzhledem k tomu, že další pracovní verze materiálu upravená Kanceláří GA ČR jen částečně respektovala uvedené připomínky a nadále obsahovala zejména právní chyby a rozpory, Rada "Grantový systém ČR 2001" neschválila. Rada požádá předsedu GA ČR o přepracování "Grantového systém ČR 2001" podle podrobných připomínek, které Rada vypracovala a GA ČR předala, a o předložení přepracovaného návrhu tak, aby mohl být znovu posouzen na příštím 144. zasedání Rady dne 20. února 2001.

Sdílejte na: