I n f o r m a c e ze 132. zasedani Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 18. dubna 2000 na Uradu vlady CR

 


 


25. dubna 2000

     Vyznamne projednavane body a zavery ze zasedani:

Spolecne zasedani Rady a predsednictva GA CR - volby do oborovych komisi GA CR

     Prvni cast 132. zasedani Rady byla spolecna s predsednictvem Grantove agentury CR a probehly na ni jako kazdorocne v tuto dobu volby do oborovych komisi GA CR. Volby se ridi volebnim radem oborovych komisi GA CR. Kazdy rok se obmenuje 1/3 clenu OK GA CR, ktere jsou ustaveny pro pet zakladnich vednich oboru – technicke, prirodni, lekarske, spolecenske a zemedelske vedy. Dale byli zvoleni novi clenove OK GA CR za ty, kteri byli odvolani nebo sami pozadali o uvolneni z teto funkce. Vysledky voleb zverejni Kancelar GA CR.

     Na spolecnem zasedani Rady a predsednictva GA CR jeste probehla diskuse o cinnosti a zkusenostech GA CR za obdobi 1993-1999. V letosnim roce konci funkcni obdobi prevazne vetsine clenu predsednictva GA CR. Predsednictvo GA CR proto spolecne s Radou bilancuje cinnost GA CR za uplynule obdobi se snahou vyuzit ziskanych zkusenosti pro pokracujici praci GA CR.

Doplneni dohody o spolupraci mezi Radou a MSMT

     V  roce 1997 byla uzavrena “Dohoda o vymezeni pusobnosti v oblasti vyzkumu a vyvoje mezi MSMT a Radou”. Nyni byl vypracovan “Dodatek” teto dohody, ktery upravuje povinnosti obou organu pri sprave zrizovane spolecne stranky “www.vyzkum.cz”. Tato stranka bude slouzit k poskytovani informaci statni spravy o vyzkumu a vyvoji v CR. Predseda Rady, mistopredseda vlady a ministr financi doc. Ing. P. Mertlik , CSc. a ministr skolstvi, mladeze a telovychovy Mgr. E. Zeman byli pozadani, aby platnost “Dodatku” svymi podpisy potvrdili.

Vyzvy k podavani navrhu na nove cleny Rady a predsednictva GA CR

     Vyzvy na podavani navrhu na nove cleny Rady a predsednictva GA CR byly zverejneny na www strankach Rady a rozeslany zainteresovanym institucim. Termin k podani navrhu na kandidaty clenstvi do obou organu je 15. kveten 2000. Navrhy mohou podat vsechny pravnicke subjekty zabyvajici se vyzkumem nebo vyvojem. Vyzvy obsahuji prehled legislativy upravujici vyber kandidatu na clenstvi v obou organech, podminky, ktere musi navrhovani kandidati splnovat, podklady, ktere musi obsahovat zasilane navrhy a kriteria, kterymi budou navrhovani kandidati posuzovani.

Priprava noveho zakona o VaV

     K materialu “Organizacni zajisteni vykonu statni spravy ve vyzkumu a vyvoji v novem zakone o vyzkumu a vyvoji a postup pripravy tohoto zakona” probehlo pripominkove rizeni s terminem k zaslani pripominek do 14. dubna 2000. Vysledky pripominkove rizeni byly do materialu zapracovany. 25. dubna 2000 se jeste uskutecni jednani predsednictva Rady a predstavitelu MPO, na kterem se budou projednavat pripominky MPO k tomuto materialu. Termin pro predlozeni vlade je 30. duben 2000.

Priprava navrhu statniho rozpoctu na VaV na rok 2001

     Byl vypracovan harmonogram jednani Rady se spravci rozpoctovych kapitol na urovni namestku ministru o navrhu statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2001. Jednani probehnou v obdobi od 22. kvetna do 1. cervna 2000.

     Rada schvalila principy pro pripravu navrhu SR VaV 2001 a ulozila mistopredsedum Rady, clenum pracovnich skupin Rady pro pripravu rozpoctu a sekretariatu Rady jejich zajisteni.

Cena predsedy Rady za popularizaci vyzkumu a vyvoje v hromadnych sdelovacich prostredcich

     V souladu se statutem “Ceny” posoudila komise Rady pro udeleni “Ceny” dosle podklady a vypracovala navrh na kandidaty “Ceny” za rok 1999. Cenu udeli predseda Rady ke dni 31. kvetna.

Ruzne

     Pocinaje pristim 133. zasedanim dne 16. kvetna 2000 a dale se zasedani Rady budou konat od 13,00 hod.

Sdílejte na: