I n f o r m a c e ze 129. zasedani Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 15. unora 2000 v Lichtenstejnskem palaci

 


 18. unora 2000

     Vyznamne projednavane body a zavery ze zasedani:

Zrizeni stranky “www.vyzkum.cz

     Sekretariat Rady projednal s MSMT a Uradem vlady navrh na zrizeni www stranky statni spravy vyzkumu a vyvoje VaV v CR – “www. vyzkum.cz”. MSMT i Urad vlady nemaji k navrhu zasadni namitky, s obema organy budou projednany technicke otazky spojene s realizaci teto www stranky.

Cena predsedy Rady vlady pro vyzkum a vyvoj za popularizaci vyzkumu a vyvoje v hromadnaych sdelovacich prostredcich

     Vypsani “Ceny” za rok 1999 je zverejneno na www strankach Rady. “Cena” v souladu se statutem “Ceny” muze byt udelena kazdemu zurnalistovi uverejnujicimu v kteremkoli ceskem hromadnem sdelovacim prostredku informace z oblasti vyzkumu a vyvoje. Navrhy na kandidaty za rok 1999 spolu s podklady se budou prijimat do 31. brezna 2000 v sekretariatu Rady.

Kontrolni zaver z kontrolni akce NKU 99/08 “Majetek statu a prostredky statniho rozpoctu urcene na vyzkum a vyvoj v kapitolach Ministerstvo prumyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictvi”

     V tydeniku RESPEKT a EKONOM byly zverejneny kritizujici clanky vychazejici z informaci ziskanych z tohoto zaveru NKU. Rada nesouhlasi se stanovisky MPO a MZ, protoze programy posuzuje, ale neschvaluje. Rada ma jedinou moznost jak muze v souladu se zakonem zasahnout do zpusobu rozdelovani a vyuziti prostredku na VaV jednotlivych resortu a tou je navrh rozpoctu na VaV az na dalsi rok. Za vyhlaseni verejne souteze, jeji prubeh, vysledky a vyuziti prostredku statniho rozpoctu plne odpovida prislusny ministr.

Navrh na organizacni zajisteni vykonu statni spravy ve VaV v novem zakone o VaV a navrh postupu pripravy tohoto zakona podle usneseni vlady c. 16/2000 o NP VaV

     Na zaklade jednani expertniho seminare v Tresti byl vypracovan navrh materialu pro vladu – “Organizacni zajisteni vykonu statni spravy ve VaV v novem zakone o VaV a navrh postupu pripravy tohoto zakona”. Ucastnici seminare doporucili jako nejvhodnejsi variantu podle vecnych kriterii zrizeni Ministerstva vyzkumu a vysokych skol a podle kriterii pruchodnosti a zabezpeceni reorganizaci stavajiciho Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy, navazujici na prevod casti jeho kompetenci na vyssi uzemne spravni celky. Vyrazne negativne byl hodnocen soucasny stav zajisteni vykonu statni spravy ve vyzkumu a vyvoji, zejmena jeho ucinnost a kompatibilita s vyspelymi zememi. Rada schvalila, aby byl navrh rozeslan do meziresortniho pripominkoveho rizeni. Presencni pripominkove rizeni k nemu se bude konat 24. unora 2000 na Uradu vlady ve 14,00 hod. Po jeho zpracovani bude navrh v souladu s usnesenim vlady c. 16/2000 predlozen vlade v terminu do 29. 2. 2000.

     Komise EU vypracovala dokument o politice vyzkumu a vyvoje EU, ktera ma radu spolecnych rysu s Narodni politikou VaV CR. (Brussels, 18 January 2000 COM (2000)6, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and Committee of the Regions – Towards a European research area)

Postup pripravy navrhu statniho rozpoctu na VaV na rok 2001

     Radou schvaleny pracovni navrh struktury podkladu, podle ktere resorty zpracuji navrh statniho rozpoctu VaV na rok 2001, byl rozeslan resortum na urovni reditelu odboru, aby mohla byt priprava rozpoctu zahajena. Podklady od resortu musi take obsahovat krome vlastniho navrhu rozpoctu koncepci rozvoje VaV v jejich pusobnosti, v souladu s usnesenim vlady c. 16/2000. V postupu pripravy navrhu statniho rozpoctu na VaV na rok 2001 jsou nove jiz v teto fazi pozadovany pro ucely pripravy rozpoctu udaje pro VES – centralni evidenci verejnych soutezi.

     Predseda Rady po schvaleni navrhu statniho rozpoctu na rok 2000 pozada cleny vlady a vedouci ostatnich ustrednich organu statni spravy, z jejichz rozpoctove kapitoly je VaV podporovan, a predsedy AV CR a GA CR o zaslani podkladu pro pripravu statniho rozpoctu VaV na rok 2001 s terminem do 30. dubna 2000.

Sdílejte na: