Cena předsedy RVVI

Statut Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

Článek I

Základní ustanovení

1. Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Cena předsedy Rady“) se uděluje podle § 2 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

2. Cenu předsedy Rady uděluje předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

3. Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

4.Toto ocenění je poskytováno z výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit v jednom kalendářním roce pouze jednou až do výše 500 000 Kč.

 

Článek II

Výběr kandidáta

Při výběru kandidáta na ocenění předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace posuzuje počet, rozsah a kvalitu popularizačních veřejných vystoupení a počet, rozsah a kvalitu psaných popularizačních příspěvků včetně popularizace ve sdělovacích prostředcích a různých přednášek pro veřejnost s tím, že bere v úvahu dopad na veřejnost, a to zejména z hlediska podpory dlouhodobých perspektiv výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Článek III

Náležitosti návrhu na kandidáta Ceny Předsedy Rady

1. Návrh na udělení ocenění Ceny předsedy Rady obsahuje

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) životopis,

d) popis celoživotně dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí.

 

2. Cenu předsedy Rady může předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace udělit na základě návrhu nebo z vlastního podnětu, přičemž podrobnosti pro předkládání návrhů stanoví ve výzvě k podávání návrhů.

 

Článek IV

Předání Ceny předsedy Rady

1. Způsob, dobu a místo předání Ceny předsedy Rady určuje předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který toto ocenění předává.

2. Udělení a předání Ceny předsedy Rady je zveřejňováno způsobem, který určí předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

  

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Na udělení Ceny předsedy Rady není právní nárok a nelze ji udělit in memoriam.

2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem podpisu předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 

V Praze dne 26. května 2016

Sdílejte na:

Přílohy