I n f o r m a c e ze 126. (výjezdního) zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 22. listopadu 1999 v Plzni v Cizineckém domě Škoda a. s.

 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Národní politika výzkumu a vývoje ČR

     Rada schválila, aby byl návrh “Národní politiky výzkumu a vývoje ČR”, po projednání ve vedení MŠMT (hlavní předkladatel NP VaV), rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Návrh NP VaV bude ve znění pro připomínkové řízení zveřejněn na www stránkách Rady.

     Dodatek “Sborníku podkladů pracovních skupin k tvorbě NP VaV” o personálních aspektech NP VaV a “Analýza výzvy 3+3” je v konečné fázi přípravy pro tisk a k zveřejnění na Internetu.

NADAVaV

     Dne 11. listopadu 1999 se na Úřadu vlády uskutečnila porada zástupců zainteresovaných resortů ke struktuře dat NADAVaV 2000. Kromě dílčích úprav struktur dat se účastníci usnesli na následujících závěrech: vykazování údajů o spolunositelích (pokud existují) bude pro CEP povinné; data o ukončených projektech CEP se budou předávat v samostatné dodávce dat, jako další verze dat, v platné struktuře CEP2000; pro data předávaná Radě, nesoucí stupeň utajení “V” a vyšší, bude se zainteresovanými orgány dohodnut speciální postup.

     Struktury dat NADAVaV (CEP, CEZ, RIV) na rok 2000 Rada schválila.

Zprávy o činnosti Rady, předsednictva GA ČR a dozorčí rady GA ČR a návrh odměn za výkon veřejné funkce v roce 1999

     Rada schválila zprávu o své činnosti za rok 1999, kterou jako součást návrhu odměn za výkon veřejné funkce členů Rady a orgánů GA ČR tj. jejího předsednictva a dozorčí rady předkládá vládě. Součástí tohoto návrhu jsou i zprávy o činnosti orgánů GA ČR. V době, kdy se návrh připravoval, přijal Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny na své 23. schůzi dne 12. listopadu 1999 usnesení, podle kterého doporučuje Poslanecké sněmovně neschválit ani 2. přepracovanou verzi Výroční zprávy dozorčí rady GA ČR za rok 1998 (první verze této zprávy byla na 15. schůzi Poslanecké sněmovny v červenci t. r. zamítnuta) a dále odvolat dozorčí radu GA ČR a vládu požádat o odvolání předsednictva GA ČR. Rada doporučila vládě schválit odměny pro oba orgány GA ČR, protože GA ČR i přes některé problémy ve své činností udělala řadu positivních věcí, v zásadě svoji funkci plnila a veřejnou soutěž zajišťovala relativně objektivně. Pracovala i dozorčí rada GA ČR. Ta za svoji činnost odpovídá, na rozdíl od předsednictva GA ČR, Poslanecké sněmovně.

Výzkumné ústavy Ministerstva zdravotnictví

     Radě bylo zasláno usnesení Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu Parlamentu z jeho 21. schůze, která se konala 27. října 1999. Výbor v něm mj. doporučuje vládě, aby Radě uložila provést analýzu výsledků činnosti výzkumných ústavů v resortu zdravotnictví. Analýza se již z databází CEP, CEZ a RIV provádí.

Program “Národní výzkumná centra”

     Jednání o NVC se soustředilo na konečné sestavení rady tohoto programu, jejímž prvním úkolem by bylo řádné věcné zhodnocení ohlasu vyhlášených principů programu NVC a příprava návrhu dalšího postupu, ve spolupráci s pracovní skupinou Rady, MŠMT, AV ČR a VŠ. Po výtkách, které zazněly od několika členů Rady, že je v navržených 15 členech rady programu NVC málo zástupců “aplikovaného” VaV Rada po rozsáhlé diskusi navrhla MŠMT, aby rada programu NVC byla rozšířena na 25 členů. Předsedou bude doc. Průša; 24 členů jedné rady programu NVC se rozdělí v poměru 1:1 na “komisi A” pro badatelský - základní výzkum a “komisi B” pro cílený - aplikovaný výzkum.

analýzu výsledků činnosti výzkumných ústavů v resortu zdravotnictví. Analýza se již z databází CEP, CEZ a RIV provádí.

Program “Národní výzkumná centra”

     Jednání o NVC se soustředilo na konečné sestavení rady tohoto programu, jejímž prvním úkolem by bylo řádné věcné zhodnocení ohlasu vyhlášených principů programu NVC a příprava návrhu dalšího postupu, ve spolupráci s pracovní skupinou Rady, MŠMT, AV ČR a VŠ. Po výtkách, které zazněly od několika členů Rady, že je v navržených 15 členech rady programu NVC málo zástupců “aplikovaného” VaV Rada po rozsáhlé diskusi navrhla MŠMT, aby rada programu NVC byla rozšířena na 25 členů. Předsedou bude doc. Průša; 24 členů jedné rady programu NVC se rozdělí v poměru 1:1 na “komisi A” pro badatelský - základní výzkum a “komisi B” pro cílený - aplikovaný výzkum.

     Složení pracovní skupiny Rady pro přípravu programu NVC bylo aktualizováno. Budou v ní pracovat: prof. Syka, ing. Šperlink, ing. Bouška, ing. Janeček a prof. Vostracký.

     29. listopadu 1999 v 15, 30 hod. se na Úřadu vlády uskuteční jednání pracovní skupiny pro přípravu NVC. Zúčastní se ho členové pracovní skupiny Rady, zástupci MŠMT, AV ČR a VŠ. Termín jednání o přípravě NVC, na které budou již pozváni kandidáti rady programu NVC, byl stanoven na 6. prosince ve 14, 00 hod. na MŠMT.

Informace o státním rozpočtu na VaV na rok 2000

     MF zaslalo Radě údaje o výdajích na výzkum a vývoj pro jednotlivé rozpočtové kapitoly VaV ve druhé verzi návrhu státního rozpočtu na rok 2000. Tento návrh byl vládou schválen dne 15. listopadu 1999. Celkové prostředky na VaV jsou ve výši 11, 676 mld. Kč. V diskusi byla doplněna informace, že na podporu programu Národních výzkumných center je vyčleněno 650 mil. Kč.

2. prosince

Sdílejte na: