I n f o r m a c e ze 125. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 1. listopadu 1999 na Úřadu vlády ČR

 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Národní politika výzkumu a vývoje ČR

     Příprava "Národní politiky VaV ČR" je v konečné fázi. Hodnocením veřejné diskuse k návrhu NP VaV se zabývají sekretariát Rady a odbor 34 MŠMT. K návrhu NP VaV se vyjádřily jednotlivé pracovní skupiny, sestavené pro její přípravu, své připomínky zaslaly ústřední orgány a další instituce.

     Sborník podkladů jednotlivých pracovních skupin k tvorbě "Národní politiky VaV ČR" byl předán do tisku. Byla vypracována "Analýza výzvy 3+3", která tvoří dodatek ke "Sborníku" a bude rovněž publikována. Po vnitřním připomínkovém řízení v Radě a na MŠMT bude materiál v průběhu měsíce listopadu rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a zveřejněn na www stránkách Rady.

Program "Národní výzkumná centra"

     Veřejná diskuse k principům programu "Národní výzkumná centra" byla ukončena. Navrženo v ní bylo zhruba 300 center. Do Rady tohoto programu je rovněž navržen velký počet kandidátů, o jejím složení bude jednat vedení MŠMT. Vyhlášení veřejné soutěže závisí na dopracování návrhu programu a na schválení státního rozpočtu na VaV. Podporu by měla získat skutečně jen špičková pracoviště a ne standardní výzkumníci, kteří dávají návrhy i na několik center. Rada se po odmítnutí vládního návrhu státního rozpočtu parlamentem zabývala otázkou, zda nebudou kráceny výdaje na VaV. Předseda Rady, místopředseda vlády a ministr financí doc. Mertlík bude usilovat o dodržení 0,6 % HDP na VaV. Dojde-li ke snížení absolutní výše prostředků na VaV doporučuje, aby byly zkráceny prostředky navrhované na podporu programu "Národních výzkumných center" v roce 2000 z původních 750 mil. Kč na 250 mil. Kč s tím, že by byl program zahájen až v září nebo říjnu 2000, po důkladné přípravě.

Nový zákon o výzkumu a vývoji

     Vzhledem k tomu, že nový zákon o VaV musí vycházet z vládou schválené "Národní politiky VaV" a přípravu nelze zahájit dříve než vláda NPVaV projedná, byla navržena změna v termínech vypracování věcného záměru i paragrafovaného znění NZ VaV. Rada doporučila, aby věcný záměr nového zákona o VaV byl předložen v termínu do 30. června 2000 a paragrafované znění NZ VaV do 31. října 2000. Do pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o VaV navrhl Svaz průmyslu a dopravy ČR svého viceprezidenta ing. S. Kázeckého, CSc.

Výzkumné ústavy Ministerstva zdravotnictví

     Rada stále čeká od ministra zdravotnictví odpověď na žádost předsedy Rady, místopředseedy vlády doc.P. Mertlíka, aby informoval Radu o organizačních změnách týkajících se výzkumných ústavů v působnosti MZ. Rada dosud žádné oficiální informace od MZ nemá. Rada také obdržela dopisy od řady zahraničních vědců, ve kterých upozorňují předsedu Rady na neuvážený postup MZ týkající se VÚ MZ. Na tyto dopisy odpověděl místopředseda Rady prof. Syka. Zdůraznil v nich, že Rada bude usilovat o to, aby lékařský výzkum nebyl ohrožen.

Rozpracování koncepce národních databází VaV

     Projednávala se účast Rady v projektu "WEB of Science", otázky NADAVaV v roce 2000 a opatření při předávání dat do IS RVV, která podléhají zákonu č. 148/1998 o ochraně utajovaných skutečností. 11. listopadu 1999 se bude konat schůzka zástupců zainteresovaných orgánů a institucí o strukturách dat platných od 1. 1. 2000.

Sdílejte na: