I n f o r m a c e ze 124. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 11. října 1999 na Úřadu vlády ČR


     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Koncepce národních databází VaV

     Podle závěrů z minulého zasedání Rady byly resorty VaV dopisem předsedy Rady, místopředsedy vlády a ministra financí doc. P. Mertlíka informovány o přijetí “Koncepce” Radou a zároveň upozorněny na nezbytnost postupně zavést společný systém získávání údajů požadovaných ve veřejných soutěžích VaV (tak, aby řešitelé nemuseli vyplňovat stejné údaje pro každý projekt /grant/ v jiné struktuře). Pracovní návrh struktur dat – CEP, CEZ a RIV, platných od 1. 1. 2000 byl resortům rozeslán s žádostí o připomínky k němu do 15. 10. 1999. O struktuře dat se pak uskuteční jednání zainteresovaných subjektů (přibližný termín 10. listopadu 1999).

Národní politika výzkumu a vývoje ČR

     1. místopředseda Rady prof. Potůček poděkoval dr. Blažkovi a ing. Hronkovi za úsilí, které věnovali vypracování návrhu “Národní politiky VaV ČR” pro veřejnou diskusi. Tento pracovní návrh schválili předseda Rady, mpř. vlády doc. P. Mertlík a ministr školství mgr. E. Zeman dne 24. 9. 1999. Materiál byl zveřejněn dne 29. 9. 1999. Veřejná diskuse proběhne do konce října 1999.

     Materiály jednotlivých pracovních skupin a redakční skupiny budou publikovány ve sborníku, předpokládá se, že přílohou sborníku budou i výsledky ankety “3+3”.

     Vedoucí jednotlivých pracovních skupin pro přípravu NP VaV zašlou do 15. října 1999 do sekretariátu Rady materiál své skupiny ve verzi upravené pro sborník a do 20. října 1999 připomínky své skupiny k návrhu NP VaV.

     Rada schválila návrh postupu pro dokončení “Národní politiky VaV ČR” a uložila svým členům splnit úkoly v něm uvedené v daných termínech. Do 16. listopadu by měl být materiál rozeslán do připomínkového řízení a jeho výsledky by měly být zpracovány do 6. prosince. Na jednání vlády by měl být návrh NP VaV předložen 15. prosince 1999.

     Rada požádá zainteresované orgány a instituce o dodržení stanovených termínů a uložila předsednictvu a sekretariátu Rady, aby na podklady a návrhy odevzdané po určených termínech nebyl brán zřetel.

Nový zákon o výzkumu a vývoji

     Rada schválila aktualizované složení pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o VaV. Celkem je v této skupině zastoupeno 15 zainteresovaných orgánů. Koordinátorem pracovní skupiny byl stanoven sekretář Rady dr. Blažka.. Na návrh mpř. Rady ing. Šperlinka bude tato pracovní skupina doplněna o zástupce SP ČR.. Byl zajištěn překlad deseti významných předpisů EU pro oblast VaV, provádí se jejich právní expertiza. Rada schválila postup přípravy nového zákona o VaV do konce roku 1999 a uložila koordinátorovi pracovní skupiny dr. Blažkovi jeho zajištění. Termín pro předložení věcného záměru zákona je 31. 3. 2000 a pro návrh zákona 30. 6. 2000. Rozsah prací bude velký, v novém zákoně o VaV bude nutno řešit transformaci VaV organizací, strukturu orgánů VaV, podmínky financování VaV a využití jeho výsledků a řadu dalších otázek, v souladu s legislativou EU. Situaci komplikuje skutečnost, že nebylo schváleno zvýšení počtu pracovníků v sekretariátu Rady. Rada doporučila v rámci přípravy “Národní politiky VaV ČR” diskutovat posunutí termínů pro předložení nového zákona o VaV.

Příprava návrhu státního rozpočtu VaV na rok 2000

     Vláda schválila dne 20. září 1999 návrh státního rozpočtu na rok 2000. Na VaV jsou vyčleněny prostředky ve výši 11,78 mld. Kč. Ke změnám ve výdajích na VaV došlo jen v kapitole MZe. Na žádost ministra zemědělství bylo vyjmuto 45 mil. Kč, navržených původně pro VaV, a byly přesunuty na jiné účely.

Grantová agentura ČR

     V novém návrhu dohody o vzájemné spolupráci Rady a GA ČR, který na vyzvání Rady vypracovala sama GA ČR, nedošlo k výrazným změnám oproti předchozí verzi. GA ČR nadále trvá na tom, že partnerem pro předsednictvo GA ČR je celá Rada. Rada pověřila předsednictvo Rady všemi jednáními s předsednictvem Grantové agentury ČR v rámci stávajících předpisů. Rada nepovažuje další přípravu dohody s Grantovou agenturou ČR za způsob, který by výrazně zlepšil žádoucí spolupráci obou orgánů a ukládá řešit tyto otázky v novém zákonu o VaV. Jednáním s předsednictvem Grantové agentury ČR dne 5. listopadu 1999 v Herbertově bylo pověřeno předsednictvo Rady. Zúčastní se ho místopředsedové a sekretář Rady. Dále GA ČR informovala Radu, o svém stanovisku k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle něho se GA ČR nemusí tomuto zákonu podřizovat. V diskusi členové Rady vyslovili nesouhlas s tímto názorem a považují naopak poskytování informací veřejnosti za povinnost GA ČR. Rada se k tomuto stanovisku předsednictva Grantové agentury ČR o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebude vyjadřovat, protože není ani předkladatelem zákona, ani dotčeným orgánem či orgánem dohledu. GA ČR informovala Radu o návrhu, aby se termín pro podání žádosti o udělení grantu od roku 2000 posunul z dosavadního termínu 30. dubna na 15. dubna. Součástí informace je zdůvodnění, kterým je urychlení procesu a vyšší návratnost vypracovaných posudků. Návrh na změnu termínu pro podávání žádostí o udělení grantu je podle stávajících předpisů vnitřní záležitostí Grantové agentury ČR a Rada ho proto nemůže schvalovat nebo zamítnout.

18. 10. 1999

Sdílejte na: