I n f o r m a c e ze 120. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 24. května 1999 v Pardubicích

 

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:
 • Bylo navrženo novelizovat "Pravidla pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje". Úpravami budou zohledněny utajované skutečnosti. Rada požádala MŠMT, aby jako předkladatel novelizaci vypracovalo a rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení s termínem do 31.5.1999.
 • K návrhu kompetenčního zákona zaslal předsedovi Legislativní rady vlády JUDr. Rychetskému připomínky předseda Rady mpř. vlády doc. Mertlík (vzhledem k termínu - do 20. 5. 1999). Po souhlasu Rady navrhl zřízení Úřadu Rady vlády pro výzkum a vývoj jako orgánu státní správy.
 • Dne 14. 5. 1999 se uskutečnilo jednání předsednictev Rady a GA ČR o problémech v činnosti GA ČR (podrobně jsou popsány v informacích z minulého 119. zasedání Rady). Jednání řídil předseda Rady, místopředseda. vlády doc. Mertlík. Cílem jednání bylo shodnout se na způsobu řešení problémů tak, aby odlišná stanoviska obou orgánů neměla negativní dopad na českou vědu, výzkum a vývoj. Podle závěrů (jsou uvedeny v aktualitách Rady), které byly schváleny předsedy obou orgánů, mj. uzavře Rada s GA ČR písemnou dohodu (obdobnou jako Rada má již uzavřenu s MŠMT), kde budou podrobně specifikovány vzájemné vztahy obou orgánů při realizaci jim zákonem stanovených úkolů.
 • Postup prací na "Národní politice VaV" pokračuje podle harmonogramu. Vedoucím skupin a podskupin bylo uloženo nejpozději do 7. 6. 1999 zaslat sekretariátu Rady a odboru 34 MŠMT podklad pro seminář o vědní politice určený k zveřejnění na www a do 30. 6. 1999 předložit za jejich problematiku ucelený materiál ve stanovené struktuře, obsahující jasně formulovanou představu o cílovém řešení a způsobu jak k němu dospět (tj. koncepční část).
 • Rada vyslovila souhlas s prodloužením mandátu pracovní skupiny pro analýzu VaV s tím, že jejím novým hlavním úkolem bude návrh systému pravidelného hodnocení analytických údajů o stavu VaV v ČR.
 • "Analýza dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím", první materiál vypracovaný v rámci přípravy národní politiky výzkumu a vývoje ČR, bude po připomínkovém řízení, které proběhlo 21. 5. 1999, neprodleně předložen k projednání vládě.
 • Rada schválila materiál nazvaný "první návrh státního rozpočtu výzkumu a vývoje na rok 2000", který byl vypracován na základě podkladů dodaných resorty do 30. 4. 1999 a bude sloužit jako podklad pro jednání Rady s představiteli resortů, které se uskuteční ve dnech 25. 5. až 1. 6. 1999. V materiálu je uvedena rekapitulace již provedených prací, posouzení došlých podkladů jako celku, posouzení a zhodnocení návrhů jednotlivých resortů a k nim jsou uvedeny návrhy stanovisek Rady a byl navržen další postup Rady při pokračujícím procesu přípravy rozpočtu.

       Rada požádá správce všech rozpočtových kapitol, aby v komentáři ke 2. verzi návrhu předložili samostatnou informaci o způsobu kontroly při rozdělování prostředků a jejich využití (včetně vazeb na výsledky předchozích projektů).

       Program "Národních center výzkumu a vývoje", který je připravován společně Radou, MŠMT, AV ČR a GA ČR (a projednáván s MPO a ostatními resorty), bude prvním z národních cílených programů zpracovávané "Národní politiky výzkumu a vývoje ČR". Jeho cílem je společným úsilím pracovišť VaV, bez ohledu na jejich resortní příslušnost, dosáhnout ve vybraných oblastech konkrétních výsledků na světové úrovni a zastavit odliv mladých výzkumných pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje.

       "Návrh státního rozpočtu výzkumu a vývoje na rok 2000" bude po dopracování předložen vládě.

       Rada bude návrhy na vyhlášení veřejných soutěží na programy VaV v roce 2000 posuzovat až po projednání návrhu rozpočtu na VaV na rok 2000 s představiteli jednotlivých ústředních orgánů, jednání proběhnou ve dnech 25. 5. až 1.6. 1999.

 • Rada souhlasila s návrhem 3. verze "Koncepce národních databází VaV ČR" - (CEP, CEZ a RIV), spravovaných Radou, a uložila sekretáři Rady rozeslat návrh k připomínkám zainteresovaným resortům a jeho zveřejnění na www stránkách Rady. Termín k zaslání připomínek ke "Koncepci"v meziresortním i veřejném připomínkovém řízení je 11. červen 1999. Rada dále uložila sekretáři Rady projednat možnosti umístění WEB aplikací databází VaV (CEP, CEZ a RIV) na vyšší úroveň www stránky Úřadu vlády.
 • MŠMT požádalo Radu o vyjádření k "Návrhu Evropské komise na souhlas ČR s otevřením národních programů ČR výzkumu a vývoje pro účastníky z členských států Evropského společenství". Členové Rady konstatovali, že je to velmi závažný materiál, u kterého je ještě nezbytné řadu věcí vyjasnit (zmíněny byly právní, jazykové, technické aspekty a řada dalších). Po vyjasnění konkrétních podmínek "otevření" může Rada požádat resorty o otevření takových programů. Upozornění na nutnou přípravu k "otevření" bude s jednotlivými ústředními orgány projednáno na úrovni náměstků ministrů při projednávání návrhu rozpočtu na VaV na rok 2000, která proběhnou ve dnech 25. 5 až 1. 6. 1999. Rada upozorňuje resorty na požadavek EU na otevření programů výzkumu a vývoje ČR subjektům z členských zemí EU. O konkretizaci požadavku po legislativní, technické, informační aj. stránce jedná MŠMT s orgány EU.
 • Odbor pro evropskou integraci a mezinárodní vztahy MPSV zaslal Radě k posouzení konzultační dokument o politice hospodářské a sociální soudržnosti EU. V části "Rozvoj lidských zdrojů" jsou zahrnuty i otázky výzkumu a technologického vývoje. Vypracováním připomínek byl pověřen 1. mpř. Rady prof. Potůček.

       Po vlastním zasedání Rady se uskutečnila beseda se zástupci regionu, tisková konference a exkurze do společného pracoviště AV ČR a FCHT Univerzity Pardubice.

Sdílejte na: