I n f o r m a c e ze 115. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 8. února 1999 na Úřadu vlády

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Kontrola úkolů

     Správci rozpočtových kapitol, spravující prostředky na VaV, byli požádáni, aby informovali Radu o rozpisu institucionálních prostředků na organizace VaV v jejich působnosti a o rozložení účelových prostředků na jimi vyhlašované nové i přecházející programy VaV na rok 1999. Termín odpovědi byl stanoven na 5. února 1999. Odpovědi nedošly od MZV, MZd, MZe a NBÚ. MŽP oznámilo, že rozpis státního rozpočtu na rok 1999 dosud neobdrželo. Dne 15. února proběhne jednání předsednictva Rady, na kterém bude rozhodnuto o dalším postupu. Mpř. prof. Syka zdůraznil, že skutečnost, že některé resorty zdržují splnění tohoto úkolu má nepříznivý dopad na vědeckou obec.

     Náměstek ministra průmyslu a obchodu doc. Vorlíček zajistil a předal Radě doplnění realizačních výstupů k vyhodnoceným projektům MPO, ukončeným v roce 1997.

     Doc. Kukal a ing. Kohout, pověřeni Radou, projednali na MŽP problémy kompetencí MŽP a MZe při výzkumu hydrosféry. Rovněž na MŽP projednali některé otázky spojené s VaV v Ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích.

     Ing. Jungwirth připravil návrh odpovědi rakouskému velvyslanci na jeho výzvu k účasti ČR na projektu rakouské vlády AUSTRON. ČR nemůže v současné době participovat na tak finančně nákladném projektu, vzhledem k tomu, že je již zapojena do řady evropských i globálních organizací a projektů, a nejnověji do 5. RP EU.

Informace o proběhlých jednáních

     Mpř. prof. Syka se jako představitel Rady zúčastnil dne 28. ledna 1999 jednání dozorčí rady Grantové agentury ČR.

     Prof. Syka ještě informoval o semináři ke vstupu ČR do 5. RP EU, který se konal 5. února 1999. Zúčastnil se ho velký počet zájemců, kterým byli zástupci EU překvapeni.

Státní podpora výzkumu a vývoje v letech 1996 - 2002

     Byl vypracován koncept materiálu, ve kterém se navrhuje usnesením vlády schválit postupný nárůst státní podpory na výzkum a vývoj pro rok 2000 na 0,60 % HDP, pro rok 2001 na 0,65 % HDP a pro rok 2002 na 0,70 % HDP.

Příprava národní politiky VaV

     O průběhu přípravy národní politiky výzkumu a vývoje informoval náměstek MŠMT doc. Průša. Termíny podle vládního usnesení jsou dodržovány. Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy byli jmenováni předsedové pracovních skupin, oslovené instituce jmenovaly do pracovních skupin své zástupce, všechny pracovní skupiny již uskutečnily svá první jednání, byl vypracován jednací řád pracovních skupin a programy jejich práce. Příprava národní politiky bude probíhat otevřeně, informace budou zveřejňovány na Internetu, pro odezvu zainteresované veřejnosti je zřízena elektronická adresa.

     Konference o přípravě národní politiky VaV pro širokou vědeckou obec by se měla uskutečnit 14. června 1999.

Hodnocení výzkumných záměrů Radou

     Byla ustavena pracovní skupina Rady pro hodnocení výzkumných záměrů. Jejími členy jsou - prof. Syka, ing. Janeček, doc. Chráska, ing. Kohout, doc. Kotek, prof. Pokorný a prof. Purmenský. Postup hodnocení je dán usnesením vlády č. 281/1998 o  Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací ... . Výsledky hodnocení předloží pracovní skupina Radě na jejím 117. zasedání dne 22. března 1999 a o průběhu bude informovat Radu na 116. zasedání dne 1. března 1999. Očekává se, že i ostatní členové Rady se k předloženým výzkumným záměrům vyjádří a své připomínky v písemné formě zašlou do sekretariátu Rady do příštího zasedání tj. do 1. března. Ministerstvo zdravotnictví i přes urgenci dosud výzkumné záměry Radě nepředložilo.

Různé

     Připravuje se aktualizace informační brožury o Radě. Byla vydána v roce 1997. Od té doby došlo k řadě významných změn.

     Na 118. zasedání Rady, které se bude konat dne 12. dubna 1999, bude pozváno předsednictvo Svazu průmyslu a dopravy ČR.

     120. zasedání Rady, které se bude konat dne 24. května 1999, bude výjezdní a bude se konat v Pardubicích.

     Na 116. zasedání Rady, které se bude konat dne 1. března 1999, bude pozván předseda podvýboru pro vědu a výzkum Poslanecké sněmovny PhDr. P. Matějů, Dr.

     Ve znění statutu  Ceny předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, ministra vlády ČR, za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích  budou provedeny formální změny, vzhledem k tomu, že současným předsedou Rady není ministr vlády.

Sdílejte na: