I n f o r m a c e ze 114. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 18. ledna 1999 na Úřadu vlády

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o proběhlých jednáních

     Dr. Blažka informoval o postupu Rady, který bude navazovat na schválení státního rozpočtu na rok 1999 Poslaneckou sněmovnou. Na úrovni náměstků ministrů budou správcům rozpočtových kapitol, spravujícím prostředky na VaV, rozeslány dopisy s požadavkem informovat Radu o rozpisu institucionálních prostředků na organizace VaV v jejich působnosti a o rozložení účelových prostředků na jimi vyhlašované nové i přecházející programy VaV. Dopis bude obsahovat i upozornění (těm, kdož tak ještě neučinili) na povinnost předat Radě návrhy na složení komisí, ustavených pro hodnocení výzkumných záměrů organizací VaV, a statutů těchto komisí. Do příštího 115. zasedání Rady, které se bude konat dne 8. února 1999, bude podle účelové části státního rozpočtu na VaV na rok 1999 zkontrolován stav vyhlášení veřejných soutěží na projekty VaV jednotlivými resorty.

     Místopředseda Rady Ing. Šperlink jednal se zástupci British Council o možnostech spolupráce Velké Británie s ČR v oblasti vědy, o kterou nyní projevila Velká Británie zájem.

Příprava národní politiky VaV

     15. ledna 1999 se konalo společné zasedání vedoucích všech pracovních skupin, ustavených pro přípravu národní politiky VaV. Určeny byly termíny schůzek jednotlivých pracovních skupin. Uskuteční se ve dnech 26. až 29. ledna 1999. Vypracován byl písemný podklad pro jednání, upřesňující organizaci a způsob práce jednotlivých skupin, jejich spolupráci se skupinou pro analýzu a další pokyny pro přípravu návrhu národní politiky VaV. Do 31. ledna 1999 by měly být vypracovány podrobné programy práce jednotlivých skupin.

     Náměstek MŠMT doc. Průša na www stránkách MŠMT vyzval veřejnost k účasti na vypracování národní politiky VaV. K přijímání námětů byla otevřena elektronická adresa  politikavav@msmt.cz . Průmyslový výzkum a vývoj Místopředseda Rady ing. Šperlink a nám. MPO doc. Vorlíček předložili členům Rady písemný materiál se stručnými informacemi o podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v roce 1998 doplněný přehledem projektů průmyslového VaV, podporovaných MPO v letech 1998 a vyhlášených na rok 1999. Uzávěrka k podávání návrhů na projekty programů vyhlášených na rok 1999 je 25. ledna 1999. Nám. Vorlíček sdělil Radě, že MPO provedlo auditem kontrolu nakládání s finančními prostředky u zhruba 1/3 grantů. Usilují o to, aby jednou za dva roky prošel auditem každý grant, ale nedostatek financí to neumožňuje. Věcnou kontrolu provádějí rady programů, do budoucna je obava z toho, že nebude dostatek odborníků na provádění kvalitních věcných kontrol. Na žádost členů Rady doc. Vorlíček přislíbil doplnit u ukončených projektů informace o výstupech (o výsledcích - patenty, nové technologie apod.).

     Předseda Rady, mpř. vlády ing. Mertlík vysvětlil podrobněji smysl bodu II/1 usnesení vlády č. 844 ze dne 16. prosince 1998 k investičním pobídkám pro investory v ČR. V uvedeném bodu se ukládá ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s místopředsedou vlády pro hospodářskou politiku a ministry financí a školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat do 31. března 1999 návrh podpory výzkumu a vývoje. Jedná se o zvýhodnění těch investorů v České republice, kteří zde nejen chtějí vyrábět, ale i investovat do výzkumu a vývoje. Zatím jde o zpracovatelský průmysl, rozšíří se pro zemědělství a informační technologie. Nově zaváděnými kritérii jsou vznik zaměstnaneckých míst a ekologická šetrnost. Ing. Šperlink bude na přípravě výše uvedeného materiálu s MPO a MŠMT spolupracovat.

5. Rámcový program EU

     Odbor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro mezinárodní spolupráci ve VaV vypracoval pro schůzi vlády informaci o průběhu zajišťování účasti ČR v 5. RP EU. V diskusi byla konstatována změna způsobu výběru odborníků do posuzovacích komisí. ČR tento výběr již provedla, ale podle materiálu je tento výběr plně v kompetenci Evropské komise. K 5. RP EU se 5. února 1999 na ČVUT uskuteční národní informační den, na kterém bude řada informací poskytnuta. Návrh na zastoupení v programových výborech 5. RP EU obdrželo MŠMT od AV ČR, k podání obdobných návrhu na zastoupení by měla být vyzvána Asociace výzkumných organizací a Svaz průmyslu a dopravy. Vyzvána byla již Rada VŠ.

Výzkumné záměry organizací

     Ministerstvo obrany a Ministerstvo zdravotnictví i přes urgenci dosud výzkumné záměry Radě nepředložily. Podle vyhodnocení výzkumných záměru Radou se bude připravovat návrh rozpočtu na VaV na rok 2000. Rada provede vyhodnocení nejdříve na své úrovni a pak celkové v souladu s usnesením vlády č. 281/1998 o  Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů..... .Různé

     Prof. Syka poskytl členům Rady článek z  Science , týkající se výzkumu ve východní Evropě, kde je uvedena tabulka shrnující prostředky na VaV v % HDP a počet citačních indexů v impaktovaných časopisech u deseti států východní Evropy a jejich srovnání s evropským průměrem a U.S.A. Údaje zde uvedené pro ČR nejsou na uspokojivé úrovni.

     Rada se bude zabývat řešením nedostatků v koordinaci projektů VaV v oblasti vodního hospodářství.

Sdílejte na: