I n f o r m a c e ze 112. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 23. listopadu 1998 na Úřadu vlády

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o proběhlých jednáních

     Mpř. ing. Šperlink se spolu s dalšími členy Rady ing. Jungwirthem a plk. Kotkem zúčastnili jednání Rady resortu MO pro obranný výzkum. Tato Rada se poprvé sešla v novém složení pod vedením náměstka ministra obrany Ing. Jindřicha Tomáše. Byly odsouhlaseny záměry pro přípravu strategie obranného systému v ČR a harmonogram prací.

Výzkumné záměry organizací VaV

     Schvalováním návrhů složení a statutů hodnotících komisí výzkumných záměrů resortů byli pověření místopředsedové Rady. K posuzování návrhů budou podle oborového zaměření přizváni další členové Rady. Rada urychleně připraví výkladový článek k osvětlení problematiky výzkumných záměrů pro zveřejnění v denním tisku. Z diskuse vyplynula skutečnost, že řada obtíží a nedorozumění by byla odstraněna důkladným prostudováním základního materiálu, kterým jeusnesení vlády č. 281 ze dne 22. dubna 1998 o "Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje".

Příprava databází CEP, CEZ a RIV pro rok 1999

     Jednání s resorty o centrálních databázích VaV pro rok 1999 - CEP99, CEZ99, RIV99 se uskutečnilo 5. listopadu 1998. Přijaté připomínky resortů podle písemného závěru z tohoto jednání a z dalšího jednání se zástupci MŠMT a GA ČR (konalo se 20. listopadu 1998) budou zapracovány a bude vytvořena konečná verze struktury dat všech tří databází CEP99, CEZ99, RIV99.

Koncepce a národní politika výzkumu a vývoje ČR a činnost Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj

     Na základě připomínek účastníků meziresortního připomínkového řízení byl materiál dopracován. Do materiálu byl doplněn přehled dosavadní politiky výzkumu a vývoje v ČR a související legislativní předpisy a další práce, které byly provedeny od roku 1989. Dále byl doplněn harmonogram postupu, od vypracování podkladů ke konečné verzi materiálu. Upřesněn resp. změněn byl název na : "Postup přípravy národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a činnost Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj". Struktura materiálu byla uvedena do souladu s novým Jednacím řádem vlády a byly zapracovány věcné a formální úpravy podle akceptovaných připomínek. Řada připomínek se již vztahuje k přípravě analýzy dosavadního stavu VaV a vlastní národní politiky VaV. Ty budou využity příslušnými pracovními skupinami. Dopracovaný návrh byl konsultován s odborem politiky výzkumu a její realizace MŠMT, se kterým Rada při přípravě tohoto materiálu spolupracuje. Vzhledem k tomu, že materiál musel být neprodleně předán do vládní agendy, byli místopředsedové Rady pověřeni provedením jeho poslední kontroly před předložením vládě.

Sdílejte na: