I n f o r m a c e z výjezdního 91. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 9. června 1997 v Českých Budějovicích ( v Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR )

 

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Program výjezdního zasedání Rady byl rozdělen na dvě části. V první části byl vzhledem k závažnosti projednáván pouze jeden bod - návrh státního rozpočtu na rok 1998 za oblast civilního výzkumu a vývoje. Na druhou část zasedání byli pozváni významní představitelé z jihočeského regionu působící v oblasti VaV, ve státní správě i v podnikové sféře k diskusi o široké problematice související s VaV. Na závěr se uskutečnila tisková konference.

Návrh státního rozpočtu na VaV na rok 1998 za oblast civilního výzkumu a vývoje

     Rada projednala v druhé polovině května se zástupci resortů na úrovni náměstků ministrů jejich požadavky na podporu VaV ze státního rozpočtu 1998 a při jednání je upozornila na provedení nezbytných úkonů, vyplývajících z naplňování Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje, které souvisí s přípravou státního rozpočtu na VaV 98. Po zhodnocení doplňujících podkladů od resortů (správců rozpočtových kapitol) a na základě dalších zdrojů (CEP, RIP, ČSU apod.) Rada vypracovala "Návrh státního rozpočtu na VaV na rok 1998 za oblast civilního výzkumu a vývoje" navrhující rozdělení cca 8,5 mld. Kč. Po diskusi zejména o průmyslovém výzkumu a výzkumu na vysokých školách, o programech VaV a institucionálních prostředcích pro výzkumné organizace bylo doporučeno ještě upřesnit některá zdůvodnění a návrh byl Radou schválen. Navržené prostředky na výzkum a vývoj, přesto že VaV zůstal prioritou ve státním rozpočtu, budou ještě hodnoceny v souvislosti s tzv. "balíčky opatření".

Diskuse s představiteli jihočeského regionu

     Na této části výjezdního zasedání Rady byli z jihočeského regionu přítomni především představitelé oblasti VaV - nejvyšší představitelé Jihočeské univerzity a ředitelé a vedoucí pracovníci jihočeských ústavů AV ČR, dále představitelé města, podniků i dalších institucí.
Uvedeny jsou významnější body diskuse:
     Jedním ze závažných místních problémů, ovlivňujících negativně tradiční dobrou spolupráci Jihočeské univerzity a Akademie věd ČR je nedostatek prostředků na dokončení rozestavěného areálu, který měl být společným pracovištěm obou orgánů.
     Biologická a Zemědělská fakulta JU a pět jihočeských ústavů AV ČR vypracovaly a Radě předložily k posouzení návrh na vybudování moderního vědeckovýzkumného společného pracoviště -"Badatelského střediska molekulární ekologie".
     Rada byla informována a obdržela podrobné písemné materiály o JU a spolupracujících ústavech AV ČR. Bylo oceněno přijetí nových "Zásad pro VaV". Projednávala se problematika - odvětvového výzkumu; pedagogických fakult a společenskovědních disciplín; členství ČR v IIASA; doktorandského studia a účasti na úkolech na které byly získány granty; kritérií habilitačního řízení a hodnocení vědeckých výsledků; potenciálu státu k podpoře VaV apod.
     Členové Rady reagovali na dotazy a náměty jihočeských účastníků a vysvětlovali a doporučovali postupy a kroky k řešení zmíněných problémů.

Sdílejte na: