I n f o r m a c e z 85. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 3. února 1997 na Úřadu vlády

     Zasedání řídili předseda Rady ministr Pavel Bratinka a první místopředseda Rady Vlastimil Hadraba.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje

     Předsednictvo Rady ve spolupráci s MŠMT zpracovalo výsledky meziresortního připomínkového řízení k návrhu "Zásad". Řada resortů nové "Zásady" přivítala jako velmi potřebné, ostatní s nimi souhlasily s dílčími připomínkami, odlišné bylo pouze stanovisko Ministerstva financí. Po jednání s ministrem Kočárníkem bylo dohodnuto, že návrh "Zásad" bude před předložením vládě ještě projednán přibližně v druhé polovině února na poradě ekonomických ministrů spolu s návrhem Ministerstva financí na transformaci dnešních státních rozpočtových a příspěvkových organizací. Proběhla rozsáhlá diskuse o veřejně prospěšných institucích, které jsou ve vyspělém světě obvyklé a měly by být i v České republice znovu obnoveny.

Závěrečná zpráva o plnění transformačního projektu Akademie věd ČR

     Rada ocenila kvalitu předkládané "Zprávy". Je dobře zpracovaná, přehledně popisuje průběh a výsledky transformačního procesu, účelně je doplněna významnými konkrétními údaji o AV ČR. Proběhla diskuse k připomínkám členů Rady, jejichž zapracování bude ještě uváženo a jednotlivě projednáno s předsedou Akademie věd ČR prof. R. Zahradníkem.

Grantový systém GA ČR 1997 - Základní informace a pravidla

     Rada posoudila tento materiál, vypracovaný Kanceláří GA ČR, a navrhla jeho přepracování tak, aby byl v souladu s platnými právními předpisy, aby v něm byla sjednocena používaná terminologie a provedeny i další úpravy podle připomínek Rady.

Cena předsedy Rady vlády pro výzkum a vývoj za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích

     Tato "Cena" může být udělena každému(é) žurnalistovi, uveřejňujícímu v kterémkoli hromadném sdělovacím prostředku informace z oblasti výzkumu a vývoje a který (á) se této tematice věnuje na vysoké odborné úrovni. Podrobnosti k "Ceně" jsou uvedeny v jejím statutu, který bude v nejbližší době rovněž přístupný na WWW Úřadu vlády. Rada projednala a schválila v něm dvě změny - posun termínu na předložení návrhů kandidátů na "Cenu" do konce měsíce března a pro udělení "Ceny" ke dni 31. května.

Souhrn hlavních závěrů ze zasedání :

  • Návrh "Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje" bude před předložením vládě projednán v druhé polovině února 1997 na poradě ekonomických ministrů.
  • Rada posoudila "Závěrečnou zprávu o plnění transformačního projektu Akademie věd ČR" a doporučila ji k rozeslání do meziresortního připomínkového řízení po doplnění o připomínky Rady.
  • Rada doporučila Kanceláři GA ČR přepracovat materiál systém GA ČR 1997 - Základní informace a pravidla podle stanoviska Rady.
  • Rada uložila svému sekretariátu zapracovat do statutu "Ceny předsedy Rady vlády pro výzkum a vývoj za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích" schválené změny, uveřejnit ho na WWW Úřadu vlády a zaslat informace o připravovaném udělení "Ceny" za rok 1996 do ČTK a redakcím významnějších periodik.
Zapsali: J. Zoubková, M. Blažka Schválil: V. Hadraba

Sdílejte na: