Výzva k podávání návrhů na členy Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výzva k podávání návrhů na členy Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise Rady. Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

Výzva je vyhlášena pro Bioetickou komisi Rady, ustavenou především pro plnění úkolů podle zák. č. 227/2006 Sb.
Jeden navrhovatel může navrhnout za každý obor (skupinu) v Bioetické komisi Rady nejvýše dva kandidáty. Oborové složení komise je uvedeno níže. Nominace by měla zohledňovat genderovou vyváženost.

Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Členství v Bioetické komisi Rady je neslučitelné se současným členstvím v Radě (s výjimkou předsedů komisí), v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.
Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

Návrhy označené číslem jednacím 6329/2018-RVV na obálce musí být doručeny nejpozději do 27. dubna 2018 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz

Podklady pro nominaci (nominační formulář je přiložen k této výzvě):

1. Základní identifikační údaje – jméno a tituly kandidáta, datum narození, emailová adresa a telefonní číslo, obor, který zastupuje, adresa jeho  zaměstnavatele, komise, kterou bude kandidát reprezentovat, název a podpis statutárního zástupce navrhovatele.
2. Strukturovaný profesní životopis kandidáta o rozsahu nejvýše 2 strany formátu A4 
3. Údaje o nejvýše deseti výsledcích kandidáta v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které sám kandidát považuje za nejvýznamnější (o celkovém rozsahu nejvýše 2 strany formátu A4).
4. Souhlas kandidáta s jeho členstvím v Bioetické komisi Rady.
5. Doporučení vypracované navrhovatelem o rozsahu nejvýše 1 strany A4, ve kterém uvede své důvody, proč kandidáta na členství v Bioetické komisi Rady navrhuje.
6. Stručná koncepce budoucího působení kandidáta v Bioetické komisi Rady o rozsahu nejvýše 2 strany A4.

Oborové složení Bioetická komise Rady:

- biologie
- biochemie 
- biofyzika
- etika
- filozofie
- lékařství 
- molekulární biologie a genetika
- právo
- teologie
- zoologie (reprodukce zvířat)
- embryologie, gynekologie a porodnictví
- genetika


Způsob výběrů členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

I. Požadavky na člena Bioetické komise Rady
 
(1) Požadavky na člena poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace splňuje kandidát, který:

a. je vynikajícím mezinárodně uznávaným odborníkem s širokým přehledem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a o potřebách společnosti; 

b. má:

1. vysoký morální kredit, 
2. schopnost týmové práce, 
3. společenskou prestiž.


(2) Splnění požadavku uvedeného v odstavci 1 písm. a) se prokazuje odborným strukturovaným životopisem kandidáta, dosažením vědeckých nebo pedagogických hodností a dále:

a. třemi nejvýznamnějšími publikacemi kandidáta za posledních deset let, nebo

b. členstvím a funkcemi ve vědeckých radách, nebo

c. členstvím v komisích pro hodnocení projektů výzkumu, vývoje a inovací nebo výzkumných záměrů v České republice i v zahraničí.

(3) Splnění požadavku uvedeného v odstavci 1 písm. b) se prokazuje písemným doporučením navrhovatele.

(4) Splnění požadavku uvedeného v odstavci 1 písm. b) bod 2 se prokazuje prohlášením kandidáta v životopise.


II. Podávání návrhů na kandidáty členství v poradních orgánech

Podávat návrhy na kandidáty členství jsou oprávněny ústřední správní úřady, organizační složky České republiky nebo právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, uživatelé výsledků výzkumu a vývoje nebo jejich zástupci nebo skupiny nejméně pěti fyzických osob prokazatelně aktivně činných v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

III. Výběr kandidátů na členství v poradních orgánech

1. Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace provede kontrolu formálních náležitostí a návrhy, které je nebudou splňovat, vyřadí.

2. Pro hodnocení navržených kandidátů může Rada ustavit "ad hoc" výběrovou komisi. Výběrová komise navrhne Radě vhodné kandidáty.

3. Konečný výběr kandidátů provede Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

4. Členové Bioetické komise Rady jsou jmenováni předsedou Rady na návrh Rady. Předseda Rady je vázán návrhem Rady.


 

Sdílejte na:

Přílohy