Výzva k podávání návrhů na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“), poradního orgánu Rady - v těchto oborových skupinách/specializacích:

Natural Sciences

Engineering and Technology

Medical and Health Sciences

Agricultural and Veterinary Sciences

Social Sciences

Humanities and the Arts 

Hodnocení výzkumu a výzkumných organizací

Bibliometrie a související obory

KHV je v nejbližším období pověřena zejména úkoly spojenými s implementací tzv. Metodiky 2017+ (Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací), kterou schválila vláda usnesením ze dne 8. února 2017 č. 107.

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti. Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členství je neslučitelné se současným členstvím v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky. Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Funkční období trvá čtyři roky a může se opakovat dvakrát za sebou.

Jeden navrhovatel může navrhnout za každou oborovou skupinu nejvýše dva kandidáty. Nominováni by měli být stejnou mírou ženy a muži.

Návrhy označené číslem jednacím 14736/2018-RVV na obálce musí být doručeny nejpozději do 15. června 2018 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky,

nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.cz

 

Podklady pro nominaci (nominační formulář je přiložen k této výzvě):

Nominační formulář obsahuje:

1. Základní identifikační údaje – jméno a tituly kandidáta, datum narození, emailová adresa a telefonní číslo, oborová skupina,

    kterou zastupuje, odborná specializace, adresa navrhovatele a jméno a podpis statutárního zástupce navrhovatele.

2. Souhlas kandidáta s jeho nominací do Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

3. Doporučení navrhovatele o rozsahu nejvýše 2000 znaků, ve kterém uvede své důvody, proč kandidáta navrhuje.

 

Přílohami formuláře jsou kandidátem podepsaný:

1. Strukturovaný profesní životopis o rozsahu nejvýše 2 strany formátu A4.

2. Přehled o nejvýše deseti výsledcích v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které sám kandidát považuje za nejvýznamnější

    (celkový rozsah nejvýše 2 strany formátu A4).

3. Stručná koncepce budoucího působení kandidáta v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

    o rozsahu nejvýše 1 strany A4.

 

 

 

 

 

Sdílejte na:

Přílohy