Aktualizace koncepce informačního systému výzkumu a vývoje


USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. ledna 2004 č. 6
k návrhu Aktualizace koncepce informačního systému výzkumu a vývoje

V l á d a
I. s ch v a l u j e
   návrh Aktualizace koncepce informačního systému výzkumu a vývoje, kterým se mění Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje, schválená usnesením vlády ze dne 15. května 2002 č. 488, podle přílohy tohoto usnesení,

II. u k l á d á
VARIANTA 1:

  1. vedoucí Úřadu vlády ČR ve spolupráci s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedou Rady pro výzkum a vývoj zajistit od 1. ledna 2005 provoz informačního systému výzkumu a vývoje v souladu s aktualizovanou koncepcí informačního systému výzkumu a vývoje podle bodu I tohoto usnesení,
  2. vedoucí Úřadu vlády ČR a místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj předložit vládě do 31. března 2004 návrh programu výzkumu a vývoje zajišťujícího rozvoj informačního systému výzkumu a vývoje v souladu s aktualizovanou koncepcí informačního systému výzkumu a vývoje podle bodu I tohoto usnesení.

Provedou:
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje
a předseda Rady pro výzkum a vývoj
vedoucí Úřadu vlády ČR


P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 7. ledna 2004 č. 6

Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje, schválená usnesením vlády ze dne 15. května 2002 č. 488, se mění takto:

1. V části SOUHRN se za odst. 3 doplňuje nový odst. 3a, který zní:

Avšak oproti předpokládaným termínům došlo již v roce 2002 ke zpoždění v termínech nabytí účinnosti zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 267/2002 Sb. o půl roku (původní termín byl 1. ledna 2002). Dále v důsledku srpnových povodní v roce 2002 nastala odstávka většiny informační infrastruktury Úřadu vlády ČR, která trvala až do ledna 2003, což částečně omezilo možnost zajistit některé práce na IS VaV.

2. Za část II.2.1 Splněné úkoly se doplňuje část II.2.1.a) , která zní:

Splněné úkoly v rámci realizace koncepce IS VaV:
Tyto čtyři databáze byly integrovány do jednoho informačního systému
Byly vytvořeny veřejně přístupné aplikace, pracující přímo v prostředí sítě Internet, určené pro přímé předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje.

3. V části II.4. Zhodnocení účinnosti dosud vynaložených prostředků se původní tabulka nahrazuje následující tabulkou:

Výdaje na IS VaV:

rok  1997  1998  1999  2000  2001 2002  2003
předpoklad - podle SR (tis. Kč) 1 750  1 470  2 062  2 250  2 250  2 250  2 350
skutečnost (tis. Kč) 1 432  2 041  1 889  3 137  2 250  1 250   
 

4. V části III.1.2. Realizace koncepce v jednotlivých oblastech se

v části b1) se v předposledním bodu rok 2003 nahrazuje rokem 2005,
v části b2) se v prvním odstavci všechny termíny mění na rok 2004,
v části b3) se v prvním odstavci léta 2002 až 2003 nahrazují rokem 2006,
v části b4) se první dva odstavce ruší a ve třetím se vypouští text: „Ve třetí etapě, jejíž  příprava bude zahájena rovněž v roce 2003 a realizace“  a  nahrazuje se textem : „V roce  2005 a“

5. V části III.3. Kvantifikace nároků na finanční zdroje se původní tabulka nahrazuje následující tabulkou:

rok  2003 2004 2005 2006
návrh výdajů dle stř. výhledu (tis. Kč) 2 350  3 300  5 000  6 000

6. V části III.3. Kvantifikace nároků na finanční zdroje se vypouští se stávající odstavec pod tabulkou a doplňuje se nový text, který zní:

„Odůvodnění nárůstu finančních prostředků na IS VaV:
Výdaje na IS VaV v uvedené výši jsou součástí střednědobého výhledu schváleného usnesením vlády ČR ze dne 1. října 2003 č.984. Nárůst výdajů je dán tím, že část prací nebyla v letech 2002 a 2003 realizována a že předpokládané nároky na zapojení do evropských informačních sítí budou vyšší, než se v době přípravy původní koncepce předpokládalo. Přesto po uvedeném zvýšení činí nárůst finančních prostředků na IS VaV jen zlomek nákladů na obdobné informační systémy ať už v České republice nebo v zemích Evropské unie.“

7. Za část III.6. se vkládá část III.7., která zní:

III.7. Další provoz a rozvoj informačního systému výzkumu a vývoje
    V roce 2004 bude stávající informační systém výzkumu a vývoje posledním rokem provozován v souladu s již uzavřenými smlouvami Úřadem vlády ČR. Zároveň v průběhu roku 2004 Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj zajistí podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s využitím technologií Úřadu vlády ČR provoz informačního systému výzkumu a vývoje v následujících letech tak, aby byly od 1. ledna 2005 splněny podmínky stanovené zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a navazujícím nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje.
    Další rozvoj podle aktualizované koncepce informačního systému výzkumu a vývoje bude řešen formou projektu výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Tento výzkumný projekt bude součástí programu výzkumu a vývoje, jehož návrh Úřad vlády ČR a Rada pro výzkum a vývoj předloží vládě do 31. března 2004. Po schválení návrhu programu vládou vyhlásí Úřad vlády ČR veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

Sdílejte na: