Předpisy výzkumu, vývoje a inovací Evropských společenství

Podpora výzkumu, vývoje  a inovací ze společného rozpočtu Evropské unie a z rozpočtů jednotlivých členských zemí se uskutečňuje na základě více dokumentů rozdílné právní síly (závaznosti), z nichž jsou zde uvedeny ty, jenž patří k nejvýznamnějším. Vzhledem k jejich rozsahu nejsou u všech uvedených dokumentů připojeny jejich texty.

Upozornění: Přiložené texty předpisů nebo dokumentů nejsou vždy oficiálními revidovanými překlady.

Více informací na http://isap.vlada.cz/ nebo na http://europa.eu/Další informace vztahující se k hospodářské soutěži, veřejné podpoře či veřejným zakázkám na http://www.compet.cz/

 1. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
 2. Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01-29)
 3. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
 4. Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
 5. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
 6. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
 7.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.
 8. Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2011) (Celex: 32006R1908)
 9. Rozhodnutí Evropského parlametu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Celex: 32006D1982)
 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (Celex: 32006R1906)
 11. Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu (CELEX: 32006R1627)
 12. Směrnice Rady ES 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
 13. Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004 provádějící Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Celex: 32004R0794).
 14. Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho rozsahu tak, aby zahrnovalo podporu výzkumu a vývoje (Celex: 32004R0364).
 15. Rozhodnutí Rady č. 2003/78/ES ze dne 1. února 2003, kterým se stanoví víceleté technické pokyny pro výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (Celex: 32003D0078).
 16. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2321/2002 ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k provádění 6. rámcového programu Evropského společenství (2002 - 2006) (Text s významem pro EHP), (Celex: 32002R2321).
 17. Rozhodnutí Rady ze dne 30. září 2002 , kterým se přijímá specifický program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí (2002 – 2006), (Celex: 32002D0836).
 18. Rozhodnutí Rady ze dne 30. září 2002, kterým se přijímá specifický program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace: ”Strukturování Evropského výzkumného prostoru” (2002 – 2006), (Celex: 32002D0835).
 19. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o přijetí 6. rámcového programu Evropských společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací přispívající k budování Evropského výzkumného prostoru a inovacím (2002-2006), Úřední věstník L 232 ze dne 29. srpna 2002, (Celex: 32002D1513).
 20. Rozhodnutí Rady č. 2002/836/ES ze dne 30. září 2002 o specifickém programu výzkumu, vývoje, technologií a demonstrací (předvádění) (2002-2006) realizované Společným výzkumným zařízením, Úřední věstník L 294 ze dne 29. října 2002, (Celex: 32002D0836).
 21. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, v platném znění (Celex: 32001R0071).
 22. Vzorová smlouva pro financování projektů výzkumu a vývoje EU, 2000
 23. Vzorová konsorciální smlouva pro projekty výzkumu a vývoje EU, 2000.
 24. Nařízení Komise (ES) č. 2659/2000 ze dne 29. listopadu 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o výzkumu a vývoji, Úřední věstník L 304 ze dne 5. prosince 2000, (Celex: 32000R2659).
 25. Směrnice Komise č. 2000/52/ES ze dne 26. července 2000, pozměňující směrnici 80/723/EHS o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a orgány veřejné moci (Celex: 32000L0052).
 26. Nařízení Komise (ES) č. 996/1999/ES ze dne 11. května 1999 o provádění rozhodnutí Rady 1999/65/ES o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu pro provádění Pátého rámcového programu Evropského společenství (1998-2002), (Celex: 31999R0996).
 27. Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Celex: 31999R0659).
 28. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 182/1999/ES ze dne 22. prosince 1998 o Pátém rámcovém programu Evropského společenství v oblasti výzkumu, vývoje technologií a demonstrací (1998-2002), (Celex: 31999D0182).
 29. Rozhodnutí Rady č. 1999/174/ES ze dne 25. ledna 1999, kterým se přijímá specifický program pro výzkum a technologický rozvoj, včetně demonstrace, prováděný prostředky přímých akcí pro Evropské společenství Společným výzkumným střediskem (1998-2002).
 30. Rozhodnutí Rady č. 1999/173/ES ze dne 25. ledna 1999, kterým se přijímá specifický program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace pro zlepšení lidského výzkumného potenciálu a základů sociálně ekonomických poznatků” (1998 – 2002), (Celex: 31999D0173).
 31. Rozhodnutí Rady č. 1999/171/ES ze dne 25. ledna 1999, kterým se přijímá specifický program nazvaný "Potvrzení mezinárodní úlohy výzkumu Společenství" (1998-2002), (Celex: 31999D0171).
 32. Rozhodnutí Rady č. 99/65/ES ze dne 22. prosince 1998 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k provádění Pátého rámcového programu Evropského společenství (1998-2002), (Celex: 31999D0065).
 33. Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 1998 o vytvoření Evropského výzkumného fóra (98/611/ES, Euratom), oznámeno pod č. K (1998) 3069 (Celex: 31998D0611).
 34. Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 1998 o zřizování skupin znalců napomáhajících Komisi s obsahem a hlavními směry klíčových akcí v oblasti výzkumu a technologického rozvoje (98/610/ES, Euratom), oznámeno pod č. K(1998) 3120.
 35. Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO (č. 225/1998 Sb.).
 36. Nařízení Rady č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článku 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství u určitých kategorií horizontální státní pomoci (Celex: 398R0994), Úřední věstník L 142 ze dne 14. května 1998.
 37. Sdělení Komise o prodloužení Rámce Společenství státních podpor pro výzkum a vývoj, (Celex: 52002XC0508/02).
 38. Sdělení Komise, které pozměňuje rámcové vymezení Společenství státních příspěvků na výzkum a vývoj, Úřední věstník C 048 ze dne 13. února 1998, (Celex: 31998Y0213(01),.
 39. Nařízení Komise (ES) č. 2236/97 ze dne 10. listopadu 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 417/85 a (EHS) č. 418/85 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie specializačních dohod a dohod o výzkumu a vývoji (Text s významem pro EHP), (Celex: 31997R2236).
 40. Usnesení Rady ze dne 15. března 1996 o perspektivách mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a technologického rozvoje (96/C 110/01), Úřední věstník C 110 ze dne 16. dubna 1996, (Celex: 31996Y 0416).
 41. Informace Komise o rámcovém vymezení Společenství státních příspěvků na výzkum a vývoj, Úřední věstník C 045 ze dne 17. února 1996, (Celex: 31996Y0217(01).
 42. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, Úřední věstník L 312 ze dne 23. prosince 1995, (Celex: 31995R2988).
 43. Nařízení Komise (ES) č. 2897/95 ze dne 15. prosince 1995 o provádění článku 1 rozhodnutí Rady č. 94/762/ES o pravidlech šíření výsledků výzkumu specifických programů Evropského společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací, Úřední věstník L 304 ze dne 16. prosince 1995, (Celex: 31995R2897).
 44. Nařízení Komise č. 289/95 ze dne 15. prosince 1995 o provádění pravidel uvedených v článku 1 rozhodnutí Rady 94/762/ES o pravidlech rozšiřování výsledků výzkumu, technologického rozvoje a prezentace.
 45. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (publ. pod č. 7/1995 Sb.).
 46. Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 1994 o pravidlech pro šíření výsledků výzkumu ze specifických programů výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací prováděných Evropským společenstvím (94/762/EHS), (Celex: 31994D0762).
 47. Rozhodnutí Rady č. 92/C 118/03 ze dne 29. dubna 1992, týkající se aktivit, které mají být uskutečňovány Společným výzkumným střediskem.
 48. Směrnice Rady č. 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby.
 49. Nařízení Rady (EHS) č. 3252/87 ze dne 19. října 1987 o koordinaci a podpoře výzkumu v oblasti rybolovu.
 50. Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o zřízení Evropského hospodářského zájmovém sdružení, Úřední list ES č. L 199 ze dne 31. července 1985, (Celex: 31985R2137).
 51. Směrnice komise ze dne 24. července 1985, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky (85/413/EHS), (Celex: 31985L0413).
 52. Nařízení Komise (EHS) č. 418/85 ze dne 19. prosince 1984 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Celex:: 31985R0418).
 53. Rozhodnutí Rady ze dne 29. června 1984 o strukturách a postupech pro řízení a koordinaci činností Společenství v oblasti výzkumu, rozvoje a demonstrací (84/338/Euroaatom, ESUO, EHS), (Celex: 31984D0338).
 54. Směrnice Komise ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky (80/723/EHS), (Celex. 31980L0723).
 55. Nařízení Rady (EHS) č. 2380/74 ze dne 27. září 1974, kterým se přijímají ustanovení pro šíření informací týkající se výzkumných programů pro Evropské hospodářské společenství (Celex: 31974R2380).
 56. Nařízení Rady (EHS) č.1728/74 ze dne 27. června 1974 o koordinaci zemědělského výzkumu (Celex: 31974R1728).
 57. Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství ze dne 25. března 1957 (ve znění pozdějších smluv).

Sdílejte na:

Přílohy