Zápis z 8. jednání odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy živé přírody

Termín: 28.4. 2004 od 13 hodin

Místo: Úřad vlády ČR, místnost č. 201

Jednání řídil: V. Hořejší

Účast: členové odborné komise (OK), omluveni: M.Marek, P.Hobza, K.Wichterle

F.Hronek, sekretariát RVV

Program:

1. Zahájení

2. Informace o výjezdním zasedání předsednictva RVV s předsedy a místopředsedy tří Odborných komisí v Herbertově

3. Diskuse o dalších tématech, jimiž by se měla komise zabývat

4. Různé

K jednotlivým bodům programu

ad 2. Informace o výjezdním zasedání předsednictva RVV s předsedy a místopředsedy Odborných komisí v Herbertově V. Hořejší informoval o DZSV upřesněných na výjezdním zasedání, které jsou ještě dopracovávány, a o návrhu materiálu o systému hodnocení výsledků VaV, který bude RVV předložen vládě.

ad 3. Diskuse o dalších tematech, jimiž by se měla komise zabývat

Přítomní členové OK ostře kritizovali chaotický, silně byrokratický a k vědecké komunitě zcela nevstřícný způsob, jakým způsobem v uplynulých měsících organizovalo MŠMT významné akce financování VaV (Výzkumné záměry, Výzkumná centra). V.Hořejší připraví do 10.5. návrh konkrétního prohlášení k této záležitosti, se kterým se OK obrátí na RVV a případně i na MŠMT.

Urychleně je nutno přijmout opatření k tomu, aby se RIV stal spolehlivým zdrojem informací o výsledcích českého VaV. V současné době tomu tak z  ne zcela jasných důvodů rozhodně není a RIV je prakticky nepoužitelný (především proto, že v něm chybí množství publikací a naopak je v něm nepřehledné množství “plevelných položek”).

Přítomní členové OK vyjádřili názor, že současné pojetí Výzkumných záměrů se neosvědčilo a mělo by být zásadně revidováno. OK připraví k tomuto problému v krátké době stručný návrh řešení tohoto problému a předloží jej do konce května RVV.

ad 4. - Různé

Zástupce RVV informoval o současném stavu přípravy programu Výzkumná centra typu A (základní výzkum).

Zapsal: V. Hořejší

Sdílejte na: