Čerpání prostředků na podporu výzkumu a vývoje v rozpočtových kapitolách v roce 2003

Ministerstvo financí rozeslalo dne 25. března pod č. 20/50 664/2004 do meziresortního připomínkového řízení návrh státního závěrečného účtu za rok 2003.

Podle údajů v tomto materiálu uvedených byly prostředky státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje čerpány celkově na 97,70 %. Tento údaj nevypovídá příliš o tom jak vypadá situace v jednotlivých rozpočtových kapitolách.

Pro bližší posouzení hospodaření rozpočtových kapitol byla zvolena dvě kriteria a to

1. skutečnost se od rozpočtové částky liší o více než o 10 mil. Kč,

2. skutečnost (v %) se od rozpočtu liší o více než 10 %.

Podle těchto kriterií bylo nalezeno 9 rozpočtových kapitol, kde čerpání prostředků na podporu výzkumu a vývoje se od rozpočtu odchýlilo více než kriteria připouštějí. Jedná se o následující rozpočtové kapitoly: Bezpečnostní informační služba, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd ČR, Ministerstvo životního prostředí, Grantová agentura ČR a Ministerstvo obrany. Uvedené resorty byly dopisem sekretáře Rady vyzvány, aby vysvětlily příčiny uvedeného stavu.

Velikost nedočerpání rozpočtových prostředků a zdůvodnění správců rozpočtových kapitol jsou shrnuty v následující tabulce.

 

Resort

Nedočerpání

(v tis. Kč) ( v %)

Příčiny nedočerpání uvedené správci rozpočtových kapitol

BIS

1 038

19,23

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 1038 tis. Kč bylo způsobeno neočekávanou nutností rozdělit jeden z projektů programu výzkumu a vývoje do dvou etap řešení a z důvodů časové náročnosti druhou část přesunout do roku 2004. Tomu odpovídá i výše čerpaných resp. nedočerpaných finančních prostředků.

MZV

2 529

13,45

Vědecká rada MZV uplatňuje při výběru řešitelů velmi přísná měřítka a velmi zodpovědně posuzuje i finanční náročnost. Při tomto přístupu se nepodařilo vyčerpat všechny prostředky rozpočtované na rok 2003.

NBÚ

1 863

11,72

Řešení specializovaných zakázek resortu lze zadat pouze velice omezenému okruhu možných řešitelů. Při nedodržení náročných podmínek dojde ke zrušení projektu a k nedočerpání naplánované částky.

MPSV

15 436

16,89

Převážná část prostředků na podporu výzkumu na vývoje nebyla dočerpána proto, že pro vyhlášená témata nebyli nalezení vhodní řešitelé. Další, menší část prostředků nebyla čerpána na předpokládané nákupy investičního charakteru.

MŠMT

177 878

3,74

Nedočerpání bylo způsobeno nejasnostmi a obtížemi při úhradě poplatků ČR za členství v 6. rámcovém programu EU, EURATOMu atd. (stanovení výše poplatku, kurz české koruny, odhad HDP).

AV ČR

22 872

0,62

Nedočerpání prostředků rozpočtové kapitoly je v rozhodující míře způsobeno povinností vázání prostředků za nesplněné příjmy. Výše rozpočtových příjmů je MF stanovena nerealisticky.

MŽP

33 883

6,03

Nedočerpání prostředků na VaV kapitoly bylo způsobeno jednak ne zcela přesnými odhady při plánování a dále pak tím, že u velice náročných témat se nenašli uchazeči k jejich řešení.

GA ČR

12 515

1,05

Nečerpaná částka byla v souladu § 47 zákona č. 218/2002 Sb. o rozpočtových pravidlech, převedena do rezervního fondu.

MO

35 390

6,51

Z uvedených prostředků část (cca 1/3) nedočerpali sami příjemci podpory a zbývající část se nepodařilo rozdělit vzhledem k neuspokojivé kvalitě předkládaných návrhů projektů.

 

Vzhledem k tomu, že nečerpání prostředků na výzkum a vývoj není porušením zákona nemohou být uloženy žádné sankce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte na: