VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 1998 č. 281

o Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací
pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje

     V l á d a

     I. s c h v a l u j e   Pravidla hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla");

     II. u k l á d á

  1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a předsedovi Akademie věd České republiky zabezpečit dodržování Pravidel,
  2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy a předsedovi Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj ve spolupráci s ministrem financí a správci rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky, ze kterých je podporován výzkum a vývoj, aplikovat Pravidla při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 za oblast výzkumu a vývoje.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
předseda Akademie věd České republiky

 

Předseda vlády
Ing. Josef   T o š o v s k ý , v. r.

                                                                             

Sdílejte na: