Dodatek dohody o vymezení působností v oblasti výzkumu a vývoje mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zastoupené ministrem Mgr. E. Zemanem, na straně jedné a Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj, zastoupená svým předsedou, místopředsedou vlády a ministrem financí doc. Ing. P. Mertlíkem, CSc., na straně druhé, uzavírají tento

     Článek III. dohody se doplňuje o nový bod 6, který zní:

 1. Oba orgány budou od nabytí účinnosti tohoto dodatku společně zabezpečovat poskytování informací o výzkumu a vývoji prostřednictvím www stránky státní správy výzkumu a vývoje České republiky "www.vyzkum.cz":
  1. Společná www stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") a Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj (dále jen "Rada") "www.vyzkum.cz" bude sloužit výlučně k poskytování informací státní správy o výzkumu a vývoji v České republice jako celku, spadajícím podle zvláštních předpisů do působnosti obou orgánů.
  2. Ministerstvo bude od nabytí účinnosti tohoto dodatku zabezpečovat provoz domény "www.vyzkum.cz" jak po technické, tak po organizační a personální stránce, včetně příslušných koncesních poplatků. Tato doména je ve fyzickém vlastnictvím ministerstva, které za ni plně právně odpovídá s výjimkou odpovědnosti za informace poskytované Radou podle odst. d).
  3. Ministerstvo umožní od nabytí účinnosti tohoto dodatku rutinní dálkovou správu této domény ze strany Rady v rozsahu vymezeném odst. d). Tuto činnost budou provádět výlučně pověření pracovníci sekretariátu Rady.
  4. Rada zajistí, včetně finančních závazků z toho vyplývajících, zejména:
   1. Po vzájemné dohodě s ministerstvem zpracování a aktualizaci www stránky jako celku.
   2. Po vzájemné dohodě s ministerstvem zpracování a aktualizaci částí, týkajících se poskytování informací o:
   3. Poskytování informací z Národních databází výzkumu a vývoje České republiky a údajů s nimi souvisejících, tj. z:
   4. Zpracování a aktualizaci informací o složení a úkolech Rady a o její činnosti.
  5. Ministerstvo zajistí, včetně finančních závazků z toho vyplývajících, zejména:
   1. Zpracování a aktualizaci informací o 5. Rámcovém programu Evropské unie a souvisejících aktivitách.
   2. Zpracování a aktualizaci informací o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.
   3. Zpracování a aktualizaci informací o Národním programu orientovaného výzkumu a vývoje.
   4. Zpracování a aktualizaci informací o úkolech ministerstva a jeho činnosti, které se týkají jeho odpovědnosti za výzkum a vývoj v České republice.

     Tento dodatek vstupuje v platnost k 1. květnu 2000.

     Platnost tohoto dodatku není časově omezena, pokud se obě strany písemně neshodnou jinak nebo pokud nedojde ke změně zvláštních předpisů uvedených v odst. 6, písm. a).

 

V Praze dne 2. 5. 2000

.......................... v. r.

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

místopředseda vlády, ministr financí
a předseda Rady vlády České republiky
pro výzkum a vývoj

V Praze dne 2. 5. 2000

.......................... v. r.

Mgr. Eduard Zeman

ministr školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky


 1. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), zákon č. 300/1992 Sb., ve znění zákona č. 1/1995 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje a usnesení vlády č. 27/1996, č. 281/1998 a č. 16/2000.

Sdílejte na: