Statut

odborného poradního orgánu poskytovatele

pro hodnocení návrhů projektů programu

“Informační systém výzkumu a vývoje”

 

Na základě § 21 odst. 4 až 10 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), a v souladu s § 7, odst. 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, (dále jen “nařízení vlády”) vydává poskytovatel tento statut:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Pro hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na program “Informační systém výzkumu a vývoje” ustavuje poskytovatel odborný poradní orgán.

 

Článek 2

Působnost odborného poradního orgánu

(1) Odborný poradní orgán hodnotí návrhy projektů pro účely poskytnutí účelové podpory z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen “zákon”). Výsledky své činnosti předkládá poskytovateli.

(2) Odborný poradní orgán zejména

a) ke každému návrhu projektu přijatému do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji stanoví nejméně 2 oponenty,

b) objektivně a nezaujatě hodnotí návrhy projektů podle stanovených pravidel a kritérií a na základě posudků oponentů; o výsledku hodnocení zpracuje protokol, který předkládá poskytovateli,

c) doporučí poskytovateli, které návrhy projektů přijaté do veřejné soutěže mají být financovány z účelových prostředků a navrhne jejich pořadí,

d) spolupracuje s poskytovatelem při kontrole plnění cílů projektů podle § 13 zákona, včetně dosažených výsledků a jejich právní ochrany, a při hodnocení plnění smluv o poskytnutí podpory, popřípadě smluv o využití výsledků,

e) poskytuje odborná stanoviska poskytovateli k aktuálnímu stavu řešení projektů, k výsledkům kontrol prováděných poskytovatelem a k návrhům na změny v řešení projektů.

 

Článek 3

Členství v odborném poradním orgánu

(1) Odborný poradní orgán má nejméně 5 členů.

(2) Členy jmenuje a odvolává poskytovatel. Délku funkčního období člena odborného poradního orgánu určí poskytovatel s ohledem na dobu trvání programu tak, aby zajistil vyhodnocení plnění cílů programu.

(3) Složení odborného poradního orgánu a podmínky nepodjatosti jeho členů stanoví § 7 nařízení vlády.

(4) Členství v odborném poradním orgánu zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) odvoláním poskytovatelem,

c) odstoupením na vlastní žádost,

d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,

e) pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin,

f) úmrtím.

 

Článek 4

Předseda a místopředseda odborného poradního orgánu

(1) V odborném poradním orgánu se zřizuje funkce předsedy a místopředsedy.

(2) Předsedu odborného poradního orgánu (dále jen “předseda”) si zvolí hlasováním členové odborného poradního orgánu na návrh některého z členů.

(3) Místopředseda odborného poradního orgánu dále jen “místopředseda” je jmenován předsedou odborného poradního orgánu z řad členů odborného poradního orgánu na návrh jeho členů.

(4) Předseda

a) řídí činnost odborného poradního orgánu,

b) je poskytovateli odpovědný za činnost odborného poradního orgánu,

c) odpovídá za výkon činností nezbytných pro plynulý chod odborného poradního orgánu v období mezi jeho jednáními,

d) předkládá poskytovateli zápis z jednání odborného poradního orgánu a podněty z oblasti jeho působnosti,

e) se zúčastňuje na vyzvání poskytovatele projednávání otázek souvisejících s činností odborného poradního orgánu.

(5) Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda nebo předsedou pověřený člen.

 

Článek 5

Členové

(1) Členství v odborném poradním orgánu je nezastupitelné.

(2) Člen se osobně účastní jednání odborného poradního orgánu a aktivně se podílí na jeho činnosti.

(3) Člen vystupuje při jednáních odborného poradního orgánu nezávisle, jménem svým a vyjadřuje svůj osobní odborný názor.

(4) Další povinnosti členů stanoví § 7 nařízení vlády.

(5) Člen má právo na náhradu nutných výdajů účelně vynaložených v přímé souvislosti s výkonem funkce člena.

(6) Člen má právo na finanční odměnu za práci v odborném poradním orgánu.

 

Článek 6

Zajištění činnosti odborného poradního orgánu

(1) Činnost odborného poradního orgánu administrativně a organizačně zajišťuje odbor sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj (dále jen “sekretariát”).

(2) Sekretariát zejména připravuje podklady pro práci odborného poradního orgánu, zajišťuje posudky oponentů a zprostředkovává styk odborného poradního orgánu s poskytovatelem, popřípadě s dalšími institucemi.

(3) Za organizační a administrativní záležitosti související s činností odborného poradního orgánu a za přenos informací mezi ním a poskytovatelem odpovídá odpovědná osoba sekretariátu, určená ředitelem sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj.

 

Článek 7

Jednací řád odborného poradního orgánu

Způsob jednání odborného poradního orgánu upravuje jednací řád, který vydá poskytovatel.

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu pověřeným zástupcem poskytovatele.

 

V Praze dne 30. června 2004

RNDr. Marek Blažka

sekretář RVV

a ředitel odboru 903200 Úřadu vlády ČR

Sdílejte na: