Popis veřejně přístupných údajů v datové oblasti VES

Na stránkách www.vyzkum.cz jsou zobrazovány pouze ty údaje IS VaV, které jsou dodavateli údajů (poskytovateli) označeny jako "veřejné", dle Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

1.) Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž)

 • identifikační kód veřejné soutěže
 • označení programu nebo skupiny grantových projektů
 • datum jeho schválení vládou
 • číslo usnesení vlády
 • rok zahájení a ukončení programu
 • výsledek posouzení Evropskou komisí (pokud byl program EK oznámen)
 • poskytovatel, který veřejnou soutěž vyhlašuje

2.) Údaje o vyhlášení a podmínkách veřejné soutěže

 • datum vyhlášení soutěže v Obchodním věstníku
 • datum uzávěrky příjmu návrhů projektů
 • datum vyhlášení výsledků soutěže
 • předpokládané datum zahájení řešení projektů
 • způsob podání návrhu projektu česky, anglicky
 • způsob oznámení výsledků veřejné soutěže, česky, anglicky
 • celková výše účelové podpory ze SR vyčleněná poskytovatelem na předmět soutěže a její členění v jednotlivých letech
 • podmínky soutěže, včetně důvodů pro nepřijetí, vyřazení nebo vyloučení návrhu projektu česky, anglicky
 • kriteria hodnocení návrhu projektu a požadavků na prokázání způsobilosti uchazeče česky, anglicky
 • údaje o místě uložení zadávací dokumentace
 • údaje o místě, formě a době podávání návrhů projektů
 • informace o názvu, sídle, telefonu a elektronické adrese kontaktní osoby poskytovatele nebo osoby pověřené organizačním zajištěním veřejné soutěže
 • odkaz na jiné zdroje informací o veřejné soutěži česky, anglicky

3.) Údaje o vyhodnocení veřejné soutěže

 • počet doručených návrhů projektů
 • počet přijatých (hodnocených) návrhů projektů
 • počet návrhů projektů , kterým bude na základě rozhodnutí poskytovatele poskytnuta účelová podpora
 • celková schválená výše účelové podpory ze SR a její členění v jednotlivých letech
 • datum a důvody případného zrušení veřejné soutěže česky, anglicky
 • první a poslední rok přidělení účelové podpory
   
 • systémové označení dodávky dat jednoznačně identifikující předaný soubor údajů

Sdílejte na: