Změny dosud používaných pojmů v oblasti VaV stanovené právními předpisy od 1.7.2002, event. dříve

Původní pojem/skupiny pojmů/neofic.používané výrazy Současný pojem (nově používaný od 1.7.2002) Poznámka
Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj Rada pro výzkum a vývoj Správce IS VaV
Sekretariát Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj (odbor Úřadu vlády ČR) Provozovatel IS VaV
Účelové finanční prostředky Účelová podpora (z veřejných prostředků)  
Institucionální finanční prostředky Institucionální podpora (z veřejných prostředků)  
Celkové uznané náklady Uznané náklady  
Výzkum a vývoj pro potřeby státu Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji  
Badatelský výzkum Základní výzkum  
Cílený výzkum Aplikovaný výzkum  
Nespecifický výzkum na vysokých školách Specifický výzkum na vysokých školách  
Příspěvková organizace Státní příspěvková organizace  
Rozpočtová organizace Organizační složka České republiky  
Odvolání veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji Zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji  
Smlouva o poskytnutí účelových finančních prostředků Smlouva o poskytnutí podpory  
Rozhodnutí o poskytnutí účelových/institucionálních finančních prostředků Rozhodnutí o poskytnutí podpory  
NADVaV Informační systém výzkumu a vývoje  
Centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje  
Centrální evidence výzkumných záměrů institucí financovaných ze státního rozpočtu Centrální evidence výzkumných záměrů  
Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje Rejstřík informací o výsledcích  
Centrální evidence veřejných soutěží Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji  
Odpovědný řešitel Řešitel  
Anotace Cíle řešení Mění se obsah pojmu!
Stupeň důvěrnosti údajů Ochrana údajů  
Státní rozpočet Veřejné prostředky = státní rozpočet + rozpočty územních samosprávných celků Mění se obsah pojmu!
Organizační složka státu - jako poskytovatel Organizační složka České republiky nebo územní samosprávný celek  
Organizační složka státu - jako příjemce, spolupříjemce Organizační složka České republiky nebo organizační složka územního samosprávného celku  
Dodavatel dat - poskytovateli(zodpovědný!) příjemce  
Resort/ústřední orgán/správce kapitoly SR… poskytovatel  

 

Upozornění:
Pojem "podpora z veřejných prostředků" není shodný s pojmem "veřejná podpora". Oblast veřejné podpory je po vstupu ČR do EU upravena zákonem č. 215/2004 Sb., resp. smlouvou o založení ES a nařízením Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22.3.1999.

Sdílejte na: