prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jiří Witzany je profesorem v oboru Teorie a konstrukce staveb na ČVUT v Praze. V letech 1990 – 1997 byl po tři funkční období děkanem fakulty stavební ČVUT v Praze a v letech 2000 – 2006 byl po dvě funkční období rektorem ČVUT v Praze. V letech 1990 – 2002 byl vedoucím katedry Konstrukční fyzika budov, poté do roku 2009 vedoucí katedry Konstrukcí pozemních staveb, v letech 2002 – 2014 byl předsedou Oborové rady a garant oboru. V roce 2006 a 2007 mu byly uděleny na zahraničních univerzitách dva čestné doktoráty.

Ve výzkumné práci se zabývá teorií konstrukcí a materiálů, reziduální statickou bezpečností, degradačními procesy, spolehlivostí stavebních systémů a konstrukcí a také problematikou rekonstrukcí staveb a památek. Přednáší v několika povinných semestrálních předmětech a povinně volitelných předmětech, je školitelem doktorandů. 

Je zakladatelem a presidentem mezinárodní asociace Association of European Civil Engineering Faculties, Nadace 17. listopadu, členem správní rady Nadace J. M. a Z. Hlávkových a dalších. Byl předsedou a v současné době je členem řady vědeckých a odborných rad, v letech 2000 – 2010 byl členem Akademického senátu AV ČR. Byl hlavním řešitelem řady výzkumných projektů, záměrů a grantů, publikoval více než 200 odborných a vědeckých prací, z toho více než 60 cizojazyčných, je autorem nebo spoluautorem 9 monografií, je autorem 18 vysokoškolských učebních textů, získal 20 autorských osvědčení a patentů a 10 užitných vzorů. Je autorem a spoluautorem 8 původních experimentálních stavebních systémů a konstrukcí, je autorem původní koncepce a v letech 1999 – 2006 byl garantem technického řešení opravy Karlova mostu. Dosažené výsledky ve výzkumu byly oceněny řadou domácích i zahraničních medailí. Je čestným členem České komory autorizovaných inženýrů.