prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jiří Witzany, prof. Ing, Dr.Sc., dr.h.c., (emeritní rektor ČVUT), je profesorem v oboru teorie a konstrukce staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Zaměstnání: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, (1964 – dosud) 

V letech 1990 – 1997 byl po tři funkční období děkanem fakulty stavební ČVUT v Praze a v letech 2000 – 2006 byl po dvě funkční období rektorem ČVUT v Praze. V letech 1990 – 2002 byl vedoucím katedry Konstrukční fyzika budov, poté do roku 2009 vedoucí katedry Konstrukcí pozemních staveb, v letech 2002 – 2014 byl předsedou Oborové rady a garant oboru. V roce 2006 a 2007 mu byly uděleny na zahraničních univerzitách dva čestné doktoráty.
Ve výzkumné práci se zabývá teorií konstrukcí a materiálů, reziduální statickou bezpečností, degradačními procesy, spolehlivostí stavebních systémů a konstrukcí a problematikou rekonstrukcí historických staveb a památek. Přednáší v několika povinných semestrálních předmětech a povinně volitelných předmětech, v současné době je školitelem 4 doktorandů. 
Je zakladatelem a čestným prezidentem mezinárodní asociace Association of European Civil Engineering Faculties, zakladatelem a předsedou Nadace 17. listopadu, členem správní rady Nadace J. M. a Z. Hlávkových a dalších. Byl předsedou VR ČVUT a VR NTM, v současné době je členem několika vědeckých a odborných rad (VR ČVUT, VR FSv ČVUT, VR 1. LF UK), v letech 2000-2010 byl členem AS AV ČR. V letech 2015-2017 působil jako poradce premiére ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
Byl hlavním řešitelem řady výzkumných projektů, záměrů a grantů, publikoval více než 200 odborných a vědeckých prací, z toho více než 60 cizojazyčných, je autorem nebo spoluautorem 9 monografií, je autorem 18 vysokoškolských učebních textů, získal 16 autorských osvědčení, je původcem 10 patentů (8 dalších patentů je v řízení) a 30 užitných vzorů a je autorem 8 ověřených technologií. Je autorem a spoluautorem 10 původních experimentálních stavebních systémů, konstrukcí a jejich prototypů, je autorem původní koncepce a v letech 1999 – 2006 byl garantem technického řešení opravy Karlova mostu, je autorem koncepce alternativního návrhu rekonstrukce Libeňského mostu. Dosažené výsledky ve výzkumu byly oceněny řadou domácích i zahraničních medailí: 
• 1997 Zlatá Felbrova medaile ČVUT • 1999 GRAND PRIX - FOR ARCH • 2003 „Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí" • 2006 Medaile I.stupně MŠMT ČR • 2006 Zlatá medaile ČVUT • 2007 Medaile prof. K. Rektoryse • 2007 Medaile Johan Joseph Ritter von Prechtl, TU Wien • 2015 Medaile Senátu PČR za vynikající výsledky vědecké práce.
V roce 2006 uděleno Čestné členství České komory autorizovaných inženýrů.
V roce 2017 byl jmenován členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.