prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Fotografie

členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jitka Moravcová byla profesorkou organické chemie na Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT Praha. V letech 2000 - 2005 byla vedoucí tohoto ústavu, poté prorektorkou pro vědu a výzkum a proděkankou pro pedagogiku na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Ve svém výzkumu se zabývala sacharidy a jejich multivalenčními konjugáty jako ligandy lektinových receptorů patogenů. Cílem je intervence buněčného rozpoznávání, které by mohlo změnit přístup k léčení závažných onemocnění.

Byla členkou řady vědeckých a odborných rad, řešitelkou projektů a školitelkou disertačních prací. Věnovala se i problematice hodnocení výzkumu, vývoje a inovací. Byla hlavní odbornou garantkou dvou Individuálních projektů na MŠMT "IPN Mezinárodní audit systému VaVaI" a "IPN Metodika hodnocení a institucionálního financování ve VaVaI".