Ing. Rut Bízková

Fotografie

členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pracovala od roku 1981 v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V letech 1986–1988 absolvovala postgraduální studium matematiky a v roce 1993 tříměsíční stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni. Od roku 1993 se profesně orientovala na životní prostředí, především na oblast vlivu energetiky na životní prostředí. Pracovala ve společnosti ČEZ, a. s., CENIA, české informační agentuře životního prostředí,  na Ministerstvu životního prostředí a na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Od září 2006 byla náměstkyní ministra životního prostředí, odpovědnou za politiku životního prostředí, evropské fondy a výzkum a vývoj, v roce 2010 byla následně jmenována ministryní životního prostředí ve vládě Jana Fischera.

V období 2012–2016 zastávala funkci předsedkyně Technologické agentury ČR. V letech 2017–2018 působila jako ředitelka Středočeského inovačního centra. Od ledna 2018 je poradkyní premiéra pro životní prostředí, suroviny, regionální rozvoj, výzkum a vývoj, a nezávislá konzultantka v oblastech ochrany životního prostředí, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací.

Rut Bízková je dále předsedkyní Advisory Board HiLASE Excellence Center (1. teamingový projekt v ČR podpořený H2020 a OP VVV), předsedkyní vědecké rady České asociace oběhového hospodářství, členkou expertního týmu pro  VaVaI Svazu průmyslu a dopravy ČR, od roku 2018 byla stálým hostem zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je členkou vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, členkou poradních týmů a pracovních skupin několika resortů, nevládních organizací a spolků. Pravidelně přednáší, zejména na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jako spoluautorka řady strategických a analytických dokumentů se mj. v posledních letech podílela na tvorbě Inovační strategie ČR 2019–2030, RIS3 strategie Středočeského kraje, Strategie rozvoje Středočeského kraje do roku 2030, Strategie RE:START pro obnovu  a rozvoj strukturálně postižených regionů. Je aktivní propagátorkou a řešitelkou problémů s prosazováním rovných příležitostí pro ženy a muže, podporuje posílení významu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách pro rozvoj společnosti, což je zřejmé z několika jejích publikací. V současnosti pracuje na strategii SMART Česko – rozvoj Česka s využitím digitalizace z pozice municipalit.