Usnesení Rady pro výzkum a vývoj z 200. zasedání dne 11. února 2005

Schválení programu

Rada schvaluje program 200. zasedání.

1. Zápis ze 199. zasedání Rady

Usnesení:

1. Rada schvaluje zápis ze 199. zasedání.

A1) Nový Statut Rady

Usnesení:

A1. Rada bere na vědomí, že byl schválen nový Statut Rady usnesením vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82.

A2) Výzva správcům rozpočtových kapitol k zaslání podkladů pro přípravu SR VaV 2006 (T: do 31. 1. 2005)

Usnesení:

A2. Rada bere na vědomí, že byli správci rozpočtových kapitol vyzváni Radou, aby do 25. února 2005 podali návrh výdajů na výzkum a vývoj na roky 2006 – 2008 .

A3) Informace o přípravě ”Strategie hospodářského růstu”

Usnesení:

A3. Rada bere na vědomí informace o přípravě ”Strategie hospodářského růstu”.

A4) Zpráva ze 4. Evropského fóra Národních etických komisí

Usnesení:

A4. Rada bere na vědomí informace uvedené ve ”Zprávě ze 4. Evropského fóra Národních etických komisí”, které se konalo 21. – 22. 12. 2004.

A5) Souhrnná informace o zaměření a dosažených výsledcích výzkumných záměrů resortu MO ukončených v r. 2003

Usnesení:

A5. Rada bere na vědomí souhrnnou informaci o zaměření a dosažených výsledcích výzkumných záměrů resortu MO ukončených v r. 2003.

A6) Informace o přípravě ”Národní inovační politiky”

Usnesení:

A6. Rada bere na vědomí informace o přípravě “Národní inovační politiky”.

A7) Dopis předsedy Rady předsedovi ÚOHS

Usnesení:

A7. Rada bere na vědomí, že byl předseda ÚOHS požádán předsedou Rady o stanovisko k aplikaci zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

A8) Dokument Evropské komise

Usnesení:

A8. Rada bere na vědomí dokument Evropské komise: Working together for growth and jobs: A new start for the Lisabon Strategy.

 

B1) Problematika VaV na MO (přizván ministr obrany)

  1. Podklady k problematice financování
  2. Koncepce VaV
  3. Návrh stanoviska Rady a informace ke “Koncepci VaV” na MO

Usnesení:

B1. Rada

1. schvaluje stanovisko k poskytování podpory výzkumu a vývoje organizačním jednotkám Ministerstva obrany,

2. bere na vědomí “Koncepci výzkumu a vývoje v působnosti Ministerstva obrany na léta 2005-2009” a informace k ní, a žádá Ministerstvo obrany, aby do koncepce zapracovalo prvky, které povedou k propojení výzkumu a vývoje v působnosti Ministerstva obrany a českého průmyslu,

3. žádá ministra obrany, aby zajistil podporu výzkumu a vývoje ve své kompetenci podle zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005 a aby nezbytné změny promítl do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2006 a návrhu střednědobého výhledu na roky 2007 – 2008, které jednotliví správci rozpočtových kapitol předkládají do 25. února 2005,

4. doporučuje, aby Ministerstvo obrany připravilo optimalizaci financování výzkumu a vývoje ve své působnosti.

B2) Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků

1. Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků - rekapitulace

  1. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004

+ přílohy

Usnesení:

B2. Rada

1. schvaluje materiál “Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – rekapitulace”,

2. schvaluje “Zprávu o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004”,

3. ukládá zveřejnit oba materiály na www stránkách,

4. ukládá OK RVV, aby do 30. dubna 2005 předložily návrh na změny “Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků” pro rok 2005 včetně seznamu neimpaktovaných časopisů podle doporučení, které je uvedeno ve “Zprávě o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004” s tím, že každá OK RVV může navrhnout různé parametry hodnocení (váhy atd.) pro příslušnou skupinu oborů.

B3) 1. Národní program výzkumu II.

2. Stanovisko Rady

Usnesení:

B3. Rada schvaluje stanovisko k návrhu “Národního programu výzkumu II”.

B4) Dlouhodobé základní směry výzkumu

Usnesení:

B4. Rada schvaluje, aby dopracované návrhy Dlouhodobých základních směrů výzkumu:

T2 Molekulární biologie, biomedicína a biotechnologie,

T3 Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů,

T4 Materiálový výzkum,

T5 Výzkum pro konkurenceschopné strojírenství,

T6 Informační společnost,

T8 Bezpečnostní výzkum

byly rozeslány do meziresortního připomínkového řízení.

B5) 1. GA ČR - nově předložená Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů na rok 2006”

2. Stanovisko Rady

Usnesení:

B5. Rada nemá připomínky k “Zadávací dokumentaci Grantové agentury ČR pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2006 a k vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na standardní a postdoktorské grantové projekty.”

B6) Návrh programu MV – ”Program bezpečnostního výzkumu”

Usnesení:

B6. Rada ukládá svým členům a předsedům OK RVV povinnost posoudit návrh výzkumného programu “Bezpečnostní výzkum” 2005-2009 (mat. č. 200/B6-1) a zaslat k němu své připomínky do sekretariátu Rady do 18. února 2005, aby k němu mohl být na jejich základě vypracován návrh stanoviska Rady a aby tak mohl být návrh tohoto programu projednán na 201. zasedání Rady dne 11. března 2005. O připomínky žádá Rada rovněž stálé hosty.

B7) Rezignace předsedy OK RVV pro vědy živé přírody a člena OK RVV pro společenské a humanitní vědy

Usnesení:

B7. Rada

1. bere na vědomí, že prof. V. Hořejší - předseda OK RVV pro vědy živé přírody a prof. J. Pánek - člen OK RVV pro společenské a humanitní vědy rezignovali na své funkce;

2. ukládá místopředsedovi Rady doc. Viklickému předložit na 201. zasedání Rady dne 11. března 2005 návrhy na jejich nástupce.

B8) Zástupci Rady pro výběr kandidátů do oborových komisí GA ČR

Usnesení:

B8. Rada jmenuje do pracovních skupin pro výběr kandidátů na členství v OK GA ČR pro rok 2005 své zástupce:

  1. pro technické vědy prof. Zunu a ing. Doležala
  2. pro přírodní vědy ing. Janečka a dr. Nekvasila
  3. pro lékařské vědy doc. Viklického a prof. Anděla
  4. pro společenské vědy prof. Cahlíka a prof. Musila
  5. pro zemědělské vědy doc. Boušku a doc. Krekule

B9) Druhé stanovisko Rady k hodnocení výzkumných záměrů

Usnesení:

B9. Rada

1. schvaluje “Druhé stanovisko Rady k hodnocení výzkumných záměrů” s tím, že z posledního odstavce tohoto stanoviska bude vypuštěn text v závorce: “(první připadá do úvahy pro výzkumné záměry začínající v roce 2007)”,

2. ukládá zveřejněníDruhého stanovisko Rady k hodnocení výzkumných záměrů” upraveného podle bodu B9.1 na www. stránkách,

3. bere na vědomí úmysl MŠMT vypsat veřejnou soutěž na Centra základního výzkumu” na prostředky roku 2006,

4. bere na vědomí, že její sekretariát a MŠMT připraví informaci o podmínkách veřejné soutěže na “Centra základního výzkumu” podle bodu B9.3.

B10) Národní cena - Česká hlava

Usnesení:

B10. Rada schvaluje materiál “Národní cena vlády České republiky Česká hlava” k předložení na schůzi vlády.

B11) Různé

1. Objev spinového Hallova jevu

2. Informace o jednání v Bruselu

3. Informace o jednání EUREKA

Usnesení:

B11. 1. Rada

1. bere na vědomí informaci o “Objevu spinového Hallova jevu v polovodičovém čipu”, který učinil mezinárodní tým fyziků, jehož členem je prof. T. Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR;

2. bere na vědomí informace předložené ing. Janečkem o účasti na jednání “SG on Human Resources and Mobility in the ERA” v Bruselu dne 31.1.2005 a z jednání orgánů programu EUREKA, konaného ve dnech 25. – 27. 1. 2005 v Amsterodamu.

4. Informace k Agentuře pro aplikovaný výzkum / Technologické agentuře

Usnesení:

B11. 2. Rada

1. schvaluje upravený materiál “Informace k Agentuře pro aplikovaný výzkum / Technologické agentuře”,

2. doporučuje ministrovi průmyslu a obchodu ing. Urbanovi realizovat v navržených termínech kroky uvedené v materiálu “Informace k Agentuře pro aplikovaný výzkum / Technologické agentuře”,

3. žádá svého předsedu, místopředsedu vlády ing. Jahna o předložení materiálu “Informace k Agentuře pro aplikovaný výzkum / Technologické agentuře” vládě.

V rámci bodu “Různé” byla ještě přijata následující usnesení:

B 11. 3. Rada

1. ukládá předsedovi Rady, místopředsedovi vlády ing. Jahnovi, aby požádal ministra financí Mgr. Sobotku o zavedení podmínek pro vykazování výdajů na výzkum a vývoj v rámci účetní osnovy,

2. bere na vědomí informaci ing. Holla, že Česká republiky zažádala prostřednictvím VZLÚ o 1. integrovaný projekt ve 3. kole 6. RP EU v oblasti “přístupů k malým regionálním letadlům”. Předpokládaný rozpočet je 30-40 mil. Eur na 4 roky. Ing. Holl žádá o podporu na všech úrovních, kde se o tomto projektu bude jednat (ve skupinách EU). Podrobnější informace zašle ing. Holl zainteresovaným subjektům do 10 dnů.

Sdílejte na: