Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 204. zasedání dne 10. června 2005

Schválení programu

Rada schvaluje program 204. zasedání.

 

1) Zápis ze 203. zasedání

1. Rada schvaluje zápis ze 203. zasedání.

A 1) Informace z 5. Evropského fóra Národních etických komisí

Usnesení:

A1. Rada bere na vědomí hlavní poznatky a závěry z účasti doc. MUDr. V. Viklického, CSc. na 5. Evropském fóru Národních etických komisí, konaném v Luxemburgu 23. 5.      - 25. 5. 2005.

A 2) Dlouhodobé základní směry výzkumu

Usnesení:

A2. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 1. června 2005 č. 661 k Dlouhodobým  základním směrům výzkumu.

B 1)     Návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy VaV

Usnesení:

B1.      Rada

1. ukládá dr. Blažkovi, aby projednal připomínky vznesené k „Návrhu na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení projektů výzkumu a vývoje a jejich výsledků“;

2. žádá svého předsedu, místopředsedu vlády ing. Jahna, aby požádal předsedu vlády o posunutí termínu pro předložení „Návrhu na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení projektů výzkumu a vývoje a jejich výsledků“ do 31. října 2005;

3. ukládá zpravodaji a sekretariátu, aby „Návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení projektů výzkumu a vývoje a jejich výsledků“ dopracovaný v rámci stávajících právních předpisů byl předložen na 205. zasedání Rady dne 9. září 2005.

B 2) Národní inovační politika ČR

Usnesení:

B2. Rada

1. schvaluje vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení k návrhu  „Národní inovační politiky České republiky na léta     2005 – 2010“;

2. ukládá dr. Blažkovi projednat s příslušnými resorty zásadní připomínky a výsledky zapracovat do návrhu materiálu pro schůzi vlády;

3. žádá předsedu Rady, aby po projednání výsledného materiálu podle bodu 2 na předsednictvu Rady jej  předložil vládě.

B 3) Programy výzkumu a vývoje – stanoviska Rady

a) Návrh programu Ministerstva obrany „Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních požadavků“

b) Rozpočtové opatření v kapitole Ministerstva životního prostředí

c) Rozpočtové opatření v kapitole Ministerstva obrany

Usnesení:

B3. Rada

1. schvaluje „Stanovisko k návrhu programu Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních požadavků“ s tím, že doporučuje návrh vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě;

2. nemá námitky proti provedení rozpočtového opatření v kapitole Ministerstva životního prostředí, kterým budou navýšeny výdaje o 3 371 tis. Kč v roce 2005 v programu 1C - „Krajina a sídla budoucnosti“ na úkor programu SM – „Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů“;

3. nemá námitky proti provedení rozpočtového opatření v kapitole Ministerstva obrany, kterým budou přesunuty výdaje na programy výzkumu a vývoje tohoto resortu.

B 4) Programy výzkumu a vývoje – k připomínkám

a) Návrh programu Ministerstva pro místní rozvoj „Výzkum pro řešení regionálních disparit“

b) Návrh programu Ministerstva zemědělství „Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012“

c) Návrh programu Českého báňského úřadu „Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem“

d) Návrh programu Ministerstva zdravotnictví „Resortní program výzkumu MZ II. na léta 2007-2011“

e) Návrh programu Ministerstva vnitra „Bezpečnostní výzkum na léta 2006-2010“

f) Návrh programu Ministerstva vnitra „Resortní  výzkum a vývoj na léta 2007-2011“

Usnesení:

B4. Rada

1. ukládá členům Rady zaslat připomínky k návrhům výše uvedených programů do 17. června 2005 do sekretariátu Rady;

2. určuje

1. doc. RNDr. F. Ježka, CSc. zpravodajem pro návrh programu Ministerstva pro místní rozvoj - „Výzkum pro řešení regionálních disparit“ a ukládá vypracovat k němu společně se sekretariátem Rady návrh stanoviska Rady;

2. ing. M. Janečka, CSc. zpravodajem pro návrh programu Ministerstva zemědělství - „Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012“ a ukládá vypracovat k němu společně se sekretariátem Rady návrh stanoviska Rady;

3. ing. J. Doležala, CSc. zpravodajem pro návrh programu Českého báňského úřadu - „Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem“ a ukládá vypracovat k němu společně se sekretariátem Rady návrh stanoviska Rady;

4. doc. MUDr. V. Viklického, CSc. zpravodajem pro návrh programu Ministerstva zdravotnictví - „Resortní program výzkumu MZ II. na léta 2007-2011“ a ukládá vypracovat k němu společně se sekretariátem Rady návrh stanoviska Rady;

1.      ukládá

1. zpravodaji pro bezpečnostní výzkum ing. V. Nekvasilovi, DrSc. vypracovat společně se sekretariátem Rady návrh stanoviska Rady k návrhu programu Ministerstva vnitra - „Bezpečnostní výzkum na léta 2006-2010“;

2. zpravodaji pro resortní výzkum ing. M. Janečkovi, CSc. vypracovat společně se sekretariátem Rady návrh stanoviska Rady k návrhu programu Ministerstva vnitra „Resortní výzkum a vývoj na léta 2007-2011“.

B 5) Strategie hospodářského růstu

Usnesení:

B5. Rada souhlasí se zněním materiálu „Strategie hospodářského růstu“ po zapracování akceptovaných připomínek k části: Výzkum, vývoj a inovace.

B 6) Údaje dodávané do IS VaV v roce 2006 – přehled navržených změn

Usnesení:

B6. Rada schvaluje navrhované změny údajů dodávaných do Informačního systému výzkumu a vývoje pro rok 2006 a ukládá rozeslat je do meziresortního připomínkového řízení.

B 7) Návrh metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005

Usnesení:

B7. Rada souhlasí s návrhem „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků   v roce 2005“ a ukládá rozeslat ho do meziresortního připomínkového řízení.

B 8)     Návrh SR VaV 2006-2008

Usnesení:

B8.      Rada

1. schvaluje vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení k „Návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008“;

2. ukládá dr. Blažkovi projednat s příslušnými resorty zásadní připomínky a výsledky zapracovat do návrhu materiálu pro schůzi vlády;

3. žádá předsedu Rady, aby po projednání výsledného materiálu podle bodu 2 na předsednictvu Rady jej  předložil vládě.

B 9) Různé

a) Pověření předsednictva Rady vyřizováním neodkladných záležitostí

b) Termíny zasedání Rady, jednání předsednictva a PSZ ve 2. pol. 2005; zasedání Rady v roce 2006

c) Podklad pro přednášku na zasedání rad VaV  EU

Usnesení:

B9. Rada

1. pověřuje předsednictvo, aby v době mezi 204. a 205. zasedáním vyřizovalo všechny neodkladné záležitosti Rady;

2. bere na vědomí termíny zasedání, jednání předsednictva a Pracovní skupiny zpravodajů Rady a harmonogram přípravy podkladů ve 2. polovině roku 2005 a schvaluje termíny zasedání Rady v roce 2006;

3. schvaluje podklad pro přednášku ing. M. Janečka, CSc. a ing. J. Marka, CSc.  „Research and Development in the Czech Republic – Changes in 2004/2005“ na jednání rad pro výzkum a vývoj členských zemí EU, které se uskuteční v Cambridgi ve dnech 16. – 17. června 2005.

 

Sdílejte na: