Zařazení subjektu (právnické osoby, organizační složky ČR) podle právní formy

 

KódPopis
FOI Fyzická osoba s IČ
NAD Nadace ( zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
OPS Obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech)
OSS Organizační složka ČR podle zákona č. 219/2000 Sb.
POO Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§ 2 odst. 2 písm. a) a § 27 obchodního zákoníku)
SPO Státní nebo krajská příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb.)
USC Územní samosprávný celek
VVS Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
VVI Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb.)
ZSP Zájmové sdružení právnických osob (§ 20f až 21 občanského zákoníku), občanské sdružení, spolek,…

Sdílejte na: