Informace z 206. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 14. října 2005

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

 

Zákony o VVI

Návrh zákona o veřejných výzkumných institucích a návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích byly zveřejněny dne 13. září 2005 ve Sbírce zákonů .

 

Národní cena vlády České republiky Česká hlava za rok 2005

Usnesením vlády ze dne 5. října 2005 č. 1291 vláda uděluje Národní cenu vlády České republiky Česká hlava za rok 2005 Prof. Ing. Arminu Delongovi, DrSc. a ukládá místopředsedovi vlády pro ekonomiku ing. M. Jahnovi zajistit udělení této ceny.

 

Pokyn ministerstva financí k problematice odpočtu výdajů vynaložených na výzkum a vývoj

Rada se podílela na Pokynu Ministerstva financí k problematice odpočtu výdajů vynaložených na výzkum a vývoj.

 

Analýza VaV

Rada schválila materiál „Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a její srovnání se zahraničím – 2005 a žádá svého předsedu, aby materiál rozeslal do meziresortního připomínkového řízení.

 

Změny údajů dodaných do IS VaV v roce 2006

Rada schválila rozsah změn v údajích předávaných do IS VaV v roce 2006 a uložila sekretariátu Rady zajištění všech souvisejících prací tak, aby plynule proběhl přechod IS VaV na rok 2006.

Programy výzkumu a vývoje

Rada schválila stanoviska, ve kterých doporučuje vládě nepředkládat následující návrhy programů:

„Resortní program výzkumu v působnosti MŽP 2007-2013“;

„Výzkum pro potřeby státní správy v působnosti MŠMT“.

 

Sdílejte na: