Informace z 209. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 13. ledna 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

 

Rada vzala na vědomí body programu zasedání, určené pouze pro informaci:

Usnesení vlády ze dne

a)      7. prosince  2005 č. 1579 o jmenování člena předsednictva GA ČR;

b)      14. prosince 2005 č. 1607 o Pozici ČR k Návrhu Rozhodnutí EP a Rady k 7. RP

Informace o zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 28. a 29. 11. 2005

Evropské programy pro VaV

Teze k vystoupení  presidenta ČR na Akademickém sněmu AV ČR

 

Body určené k projednání byly:

Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2006 a výhledu na léta 2007 a 2008

a)      Rámcový harmonogram jednání členů pracovní skupiny pro přípravu návrhu SR 07

b)      Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009

c)      Instrukce k ovládání aplikace SR VaV

d)      Návrh dopisu předsedy RVV správcům rozpočtových kapitol k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj

e)      Výdaje ze státního rozpočtu na VaV ve střednědobém výhledu na roky 2007 a 2008

Rada byla seznámena se směrnicí k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009 a s harmonogramem jednání členů pracovní skupiny pro přípravu návrhu státního rozpočtu 07.

 

Vyhodnocení ukončených nebo prodloužených programů VaV

Rada schválila tento materiál, který bude zpracován pro vládu a bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.

 

Hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2005

Rada schválila výsledky Hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2005. Tato informace bude zveřejněna na www.vyzkum.cz.

 

Národní rozvojový plán (Strukturální fondy)

a)      Informace o stavu přípravy NRP ČR 2007-2013

b)      NRP

c)      NRP – připomínkový list pro členy ŘKV k první ucelené verzi z 22. 11. 2005

Rada byla seznámena se stavem přípravy NRP ČR 2007-2013.

 

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007 Postdoktorské grantové projekty, Standardní grantové projekty, Grantové projekty EUROCORES

a)      Připomínky RVV k návrhu Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž VaV na podporu grantových projektů na rok 2007

b)      Kritéria hodnocení projektů

Rada schválila připomínky RVV k návrhu Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž VaV na podporu grantových projektů na rok 2007.

 

Plenární zasedání národních poradních orgánů pro výzkum, vývoj a inovace

Rada schválila pozvánku na plenární zasedání ve dnech 25. a 26. 5. 2006 v Praze a vyslala na toto zasedání ing. Miroslava Janečka, CSc. a ing. Jana Marka, CSc.

 

Hlavní úkoly Rady pro výzkum a vývoj v roce 2006

Rada schválila své hlavní úkoly na rok 2006.

 

Evropský technologický institut

a)      Informace o aktuálním stavu kandidatur ČR na sídlo některé z evropských agentur či institucí

b)      Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1608

Rada  vzala na vědomí informaci a usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1608 k informaci o aktuálním stavu kandidatur ČR na sídlo některé z evropských agentur či institucí.

 

Koordinace vědeckého programu NATO

a)      Dopis ze dne 28. 11. 2005 č.j. 1326/2005 (25706/05-RVV)

b)      Dopis ke koordinaci

c)      Návrh řešení

Rada vzala na vědomí předložené materiály i návrh řešení této problematiky

 

Žádost o souhlas RVV s postupem financovat výzkum bezpečnostních hologramů z rozpočtové kapitoly MV jako institucionální podporu výzkumného záměru

Rada souhlasila s financováním výzkumu bezpečnostních hologramů z rozpočtové kapitoly MV jako institucionální podporu výzkumného záměru.

 

Informace o zřízení interních webových stránek RVV

Rada schválila zřízení interních webových stránek.

 

Sdílejte na: