Zásady pro předávání údajů a informací do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - informace pro poskytovatele podpory VaV

Tyto zásady neplatí pro jednotlivé předkladatele. Těm stanovují způsoby a formy předávání údajů příslušní poskytovatelé podpory v souladu s § 7 nařízení vlády č. 397/2009 Sb..
 
 Při předávání údajů nebo při zasílání dalších informací, vztahujících se k IS VaVaI, platí následující pravidla:
 
-     dodávky dat (soubory ve stanoveném formátu) zasílat pouze v elektronické podobě výhradně na adresu „aplikace.rvv(et)vlada.cz“ (údaje na nosičích dat, např. na CD, DVD, disketách nebudou akceptovány)
 
-     průvodky k dodávkám dat, opatřené podpisy oprávněných osob na straně poskytovatele (nikoliv předkladatele), zaslat:
  *  Úřadu vlády ČR prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS). Používání tohoto systému je upraveno zákonem č. 300/2008 Sb., 
      o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nebo
 *   v listinné podobě na adresu: Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, nebo
 *   v elektronické podobě jako podepsanou datovou zprávu podle § 2 písm. c) a § 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronické podpisu, ve znění pozdějších
     předpisů, na adresu elektronické podatelny Úřadu vlády ČR: „edesk(et)vlada.cz“.
 
Doručení dodávek dat (v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu) není potvrzováno. Informace o zařazení údajů (případně výzvy k opravám) je, na základě doručených průvodek a k nim vztahujícím se dodávkám dat, ve lhůtách podle zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 397/2009 Sb. zasílána poskytovatelům.
 
U informací, zaslaných jiným způsobem (jiná poštovní adresa, jiné e-mailové adresy, neplatný elektronický podpis) nelze zaručit jejich závazné dodání.

Poznámka k e-mailovým adresám: označení (et) nahrazuje symbol @ - toto opatření zabraňuje různým systémům, které na www stránkách vyhledávají
e-mailové adresy, a které následně využívají k rozesílání spamu a podobně.

Sdílejte na: