Usnesení z 213. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného 12. května 2006

Schválení programu
Rada schvaluje program 213. zasedání.
 
1. Zápis z 212. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 212. zasedání.
 
A1)      Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 439 o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů VaV, ukončených v roce 2004
Usnesení:
A1.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 439 o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů VaV, ukončených v roce 2004.
 
A2)      Závěrečný účet GA ČR – závěry NKÚ – materiál pro vládu – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A2.      Rada schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení a žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě.
 
A3)      Analýza VaV 2006 – informace o stavu prací
Usnesení:
A3.      Rada bere na vědomí informaci o stavu prací na Analýze VaV 2006.
 
A4)      Podpora začínajících pracovníků ve výzkumu v ČR - zápis z porady na téma financování mladých vědeckých pracovníků (AV ČR)
Usnesení:
A4.      Rada bere na vědomí informaci z porady na téma financování začínajících mladých vědeckých pracovníků, která se konala dne 18. dubna 2006 na AV ČR.
 
A5)      Výtah z Rámce společenství pro státní pomoc v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Usnesení:
A5.      Rada se bere na vědomí výtah z „Rámce společenství pro státní pomoc v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“.
 
B1)      Výroční zpráva RVV za rok 2005
Usnesení:
B1.       Rada
a)      schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2005“, která byla vypracována podle závazné osnovy;
b)      žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě.
 
B2)      Současný stav přípravy operačního programu VaVpI – informace o stavu prací
a)      Znění k 10. 5. 2006
b)      Komentář k návrhu OP VaVapI (k 5. 5. 2006)
c)      Pozvánka na projednání OP vaVpI
Usnesení:
B2.      Rada
a)      bere na vědomí informaci o stavu prací na OP VaVpI;
b)      schvaluje předložené znění OP VaVpI;
c)      bere na vědomí pozvánku na projednání OP VaVpI dne 22. května 2006 v Praze.
 
B3)      Návrh výdajů SR na VaV na rok 2007 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B3.       Rada
a)      schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
b)      žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě.
 
B4       Principy hodnocení VaV 2006
a)      Podklad k diskusi pro upřesnění Metodiky hodnocení 2006
b)      Příloha 2 k Podkladu k diskusi
c)      Příloha 3 k podkladu k diskusi
Usnesení:
B4.       Rada ukládá PSZ, sekretariátu Rady a předsedům OK RVV, aby společně připravili návrh principu hodnocení a předložili ho na 214. zasedání Rady (16. června 2006).
 
B5)      Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2006 – 2013 – návrh stanoviska
Usnesení:
B5.       Rada schvaluje návrh stanoviska Rady k materiálu „Bezpečnostní výzkum na léta 2006 – 2013“.
 
B6)      Doporučení EK z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků – zpráva MŠMT
Usnesení:
B6.       Rada bere na vědomí zprávu MŠMT o průběhu implementace Doporučení EK z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
 
B7)      Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy – výzva k zaslání návrhů kandidátů na členství
Usnesení:
B7.       Rada
a)      schvaluje výzvu k zaslání návrhu nových kandidátů na členství v OK RVV pro společenské a humanitní vědy;
b)      ukládá sekretariátu Rady rozeslat výzvu zainteresovaným orgánům a institucím.
 
B8)      Souhrnné zprávy výzkumných záměrů Ministerstva obrany – určení zpravodaje
Usnesení:
B8.      Rada schvaluje jmenování prof. Přenosila zpravodajem pro tento materiál.
 
B9)      Transpozice směrnice ES č. 2007/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu
Usnesení:
B9.      Rada
a)      bere na vědomí dopis nám. Koláře ve věci Transpozice směrnice ES č. 2007/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu;
b)      ukládá sekretáři Rady projednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy způsob zapracování, jako součást novely zákona č. 130/2002 Sb.
 
B10)    Národní program výzkumu II – žádost o informaci
Usnesení:
B10.     Rada žádá svého předsedu, aby požádal ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o informaci o průběhu veřejných soutěží na jednotlivé programy Národního programu výzkumu II.
 
B11)    Vnitřní připomínkové řízení Rady
Usnesení:
B11.    Rada
a)      schvaluje upozornění ke způsobu podávání připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení;
b)      ukládá svým členům a žádá stálé hosty o dodržování způsobu podávání připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení.
 

Sdílejte na: