Informace z 216. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 13. října 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
Usnesení vlády
a)                 ze dne 4. října 2006 č. 1145 o jmenování předsedkyně RVV
b)                  ze dne 4. října 2006 č. 1117 o udělení Národní ceny vlády České republiky Česká hlava
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 4. října 2006 č. 1145. kterým byla předsedkyní Rady jmenována ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová. a usnesení č. 1117, kterým byla tato cena udělena prof. RNDr. Jaroslavu Kurzweilovi, DrSc. Dr.h.c. za celoživotní práci v oblasti matematiky.
 
Rada vzala na vědomí další body určené pouze pro informaci.
Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2006
 
Zápis z jednání OK RVV ŽP
 
Návrh novely zákona o VVI (transpozice Směrnice Rady 2005/71/ES)
 
Metodika hodnocení VaV – schválená
 
Změna struktury IS VaV - návrh technického způsobu realizace
 
Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (25. září 2006)
 
Návrh výdajů na VaV na rok 2007 předložený vládou PS
 
Zhodnocení vypsání veřejných soutěží ve VaV v rámci NPV II
 
Communication from the Commission to the Council – COM (2006) 502
Putting knowledge into practise: A broad-based innovation strategy for the EU
 
Body určené k projednání.
Přesun RVV z Úřadu vlády na MŠMT
a)      Důsledky přesunu RVV z Úřadu vlády na MŠMT
b)      Usnesení vlády ze dne 20. září 2006 č. 1088 o změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností
c)      Zajištění činnosti RVV na MŠMT
d)      Aktuální informace
e)      Článek předsedy OK RVV ŽP prof. Zrzavého v Hospodářských novinách
(27. září 2006)
Usnesením vlády ze dne 20. září 2006 č. 1088 o změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností bylo rozhodnuto, že Rada pro výzkum a vývoj se přestěhuje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Rada vzala na vědomí toto usnesení a informaci, že podle dohody paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a předsedkyně RVV dr. Kopicové a vedoucího Úřadu vlády ČR J. Nováka bude činnost RVV do 31. prosince 2006 zajišťována na Úřadu vlády.
Rada doporučila své předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy jednat o prodloužení termínu přesunu, který byl zamýšlen do 31. prosince 2006 vyžádají-li si to okolnosti spojené s technickým a personálním zajištěním činností RVV na MŠMT.
Rada rovněž požádala svoji předsedkyni, aby upozornila vládu, že přesun činnosti RVV je vnímán odbornou veřejností, zainteresovanými institucemi a svazy jako negativní signál, zejména z hlediska postavení Rady jako nezávislého nadresortního orgánu. Rada považuje způsob dosavadního zajištění činnosti RVV za nejvhodnější;
Rada poděkovala své předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy dr. Kopicové a jejímu náměstkovi pro vědu a vysoké školy prof. Matějů za jejich vstřícný přístup k zajištění činnosti RVV a požádala paní předsedkyni, aby o tomto usnesení Rady informovala vládu.
 
Rámec Společenství pro státní (veřejnou) podporu výzkumu, vývoje a inovací
a)      Dopis 1. náměstka předsedy ÚOHS
b)      Výsledek připomínek ČR k návrhu Rámce pro veřejnou podporu VaVaI
c)      Rámec Společenství - dokument s vyznačením změn
d)      E-mail institucím VaV k návrhu Rámce
e)      Stanovisko k aktualizovanému Rámci
f)       Návrh pozice ČR pro poradní výbor k Návrhu Rámce
Rada vzala na vědomí aktualizovaný Rámec Společenství a schválila stanovisko předsednictva Rady k aktualizovanému Rámci Společenství, zaslané předsedovi ÚOHS k jednání dne 13. října 2006. Návrh Rámce veřejné podpory VaV doznal proti původnímu návrhu několik změn, které jsou považovány za pozitivní. Do návrhu stanoviska ČR bylo zapracováno stanovisko Rady.
 
Metodika hodnocení VaV a jeho výsledků - návrh na sestavení meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky na rok 2007
Rada schválila předjednaný návrh na sestavení a složení meziresortní pracovní skupiny (MPS), která se bude zabývat přípravou Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2007. Metodika je vždy v červnu předkládána vládě. Pracovní skupina se sejde poprvé v listopadu tohoto roku a dále v pravidelných termínech.
Složení MPS:
1)   RNDr. Marek Blažka, předseda - ředitel sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj, ředitel sekce Úř.vl.
2)   prof. PhDr. Petr Matějů, 1 místopředseda - náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
3)   Prof. PhDr. Petr Fiala - místopředseda ČKR, odpovědný za hodnocení VaV a jeho výsledků
4)   Prof. RNDr. Jan Bednář - 1. místopředseda RVŠ, odpovědný za hodnocení VaV a jeho výsledků
5)   Prof. RNDr. Bohuslav Gaš - prorektor UK Praha, za rozvojový projekt VŠ 2007
6)   Ing. Petr Ráb - člen předsednictva AV ČR odpovědný za hodnocení VaV a jeho výsledků
7)   prof. Ing. Jiří Drahoš - místopředseda AV ČR, odpovědný za koncepční otázky
8)   Ing. M. Janeček - president Asociace výzkumných organizací
9)   Ing. Milan Aschenbrener - ředitel odboru VaV MPO
10) Ing. Martina Dvořáková - vedoucí koordinačního centra MK
11) Doc. Ing. T. Cahlík - předseda OK RVV pro společenské a humanitní vědy
12) Prof. RNDr. Jan Zrzavý - předseda OK RVV pro vědy živé přírody
13) Ing. M. Holl - předseda OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství
14) Ing. M. Matějka, tajemník - vedoucí odd. IS VaV Úř.vl.
 
Návrh aktualizovaných Dlouhodobých základních směrů výzkumu (dále DZSV)
Rada schválila konečnou verzi aktualizovaných DZSV a požádala svou předsedkyni, aby materiál předložila vládě k projednání. Je předkládáno 8 DZSV, proti minulé verzi rozšířených o oblast společenských věd. Jejich projednání vládou je důležité pro další přípravu operačního programu VaVpI.
 
Zpráva o činnosti RVV za rok 2006, Zpráva o činnosti OK RVV a návrh na stanovení odměn pro členy a předsedy OK RVV 2006, Zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2006
Rada schválila tyto tři jednotlivě předložené materiály, které budou společně s bodem pro informaci Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2006 po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předloženy vládě.
 
Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2006
a)      Analýza stavu VaVaI
b)      Zápis z jednání PS
Rada schválila „Analýzu stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2006“ a požádala
svou předsedkyni, aby materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení. Po jeho vypořádání bude materiál předložen vládě. Tento dokument je ze zákona vládě každoročně předkládán, po usnesení vládou bude vydán v české i anglické verzi a bude veřejně přístupný i na www.vyzkum.cz.
 
Návrh expertů pro 7. RP EU
Rada schválila stanovisko předsednictva Rady k materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Návrh expertů pro 7. RP EU“. MŠMT přislíbilo zpracování návrhu způsobu spolupráce s těmito experty, který bude předložen Radě. Účelem materiálu bude zlepšit prosazování stanovisek a potřeb ČR na mezinárodní úrovni.
 
Program VaV Ministerstva obrany „Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR"
a)      Návrh programu
b)      Návrh stanoviska
Rada vzala na vědomí návrh programu VaV Ministerstva obrany „Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR“ a schválila návrh stanoviska k tomuto programu, kterým doporučila předložený materiál nepředkládat vládě a po dopracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj.
 
Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (NPR)
Rada schválila znění kapitoly 4. 2. Výzkum a vývoj, inovace ze „Zprávy o plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 (NPR)“. Tato práva je první skutečnou informací o tom, jak ČR plní svůj Národní program výzkumu. Podobnou zprávu bude ČR stejně jako ostatní členské země předkládat každoročně.
 
Různé
a)      Informace z kontrolní akce 06/05 NKÚ – MŽP – určení zpravodaje
Rada stanovila zpravodajem pro materiál NKÚ „Informace z kontrolní akce 06/05 Finanční prostředky na VaV v oblasti životního prostředí“ doc. Ing. Josefa Boušku, CSc. Návrh stanoviska k tomuto materiálu bude předložen na 217. zasedání Rady.
 
b)      Návrh novely zákona o VVI
Vládě byl předložen Návrh novely zákona o VVI, aniž Rada k tomuto materiálu vznesla nějaké stanovisko
Rada souhlasila s návrhem na vyškrtnutí Českého hydrometeorologického ústavu z přílohy č. 1 zákona č. 341/2005 Sb. podle poslaneckého návrhu novely zákona, ale nesouhlasí s návrhem na vyškrtnutí České geologické služby. Důvodem je, že podle podkladů MŽP jako zřizovatele i podle údajů Informačního systému výzkumu a vývoje je převážná část jeho činnosti podporována jako výzkum a vývoj a jeho vyškrtnutí by popřelo účel zákona – transformaci státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem na veřejné výzkumné instituce.
Rada doporučila své předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy dr. Kopicové, aby vyvodila důsledky z chybného stanoviska MŠMT, uvedeného v předkládací zprávě k materiálu na schůzi vlády dne 11. října 2006 č. 22 Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Sdílejte na: