Informace z 231. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 17. března 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR – materiál pro schůzi vlády
Materiál „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice“ byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. V termínu zaslání připomínek do 26. února 2008 bylo doručeno 23 stanovisek, další 4 stanoviska byla doručena do 28. února 2008. Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení na úrovni statutárních zástupců proběhlo dne 6. března 2008 pod vedením 1. místopředsedkyně Rady PhDr. Miroslavy Kopicové.
Materiál je předkládán s rozporem u 1 zásadní připomínky s MŽP č. 11, týkající se požadavku na zachování rozpočtové kapitoly VaV. Ostatní neakceptované zásadní připomínky byly na vypořádání dne 6. 3. 2008 a navazujících jednáních vysvětleny a resorty vysvětlení akceptovaly za podmínky úprav, které byly do materiálu zahrnuty.
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a požádala svého předsedu, aby materiál předložil na schůzi vlády.

Posílení Odborné komise pro neživou přírodu a inženýrství
a) Posílení OK NŽP
b) Návrh na změnu Statutu Rady
Na 230. zasedání Rady dne 8. února 2008 při projednávání bodu B12 - části týkající se převedení DZSV Bezpečnostní výzkum do působnosti OK NŽP dostal sekretář Rady úkol navrhnout postup a posílení OK NŽP (již nyní má 4 DZSV, převedený je pátý). Podle Statutu může mít OK 5-12 členů včetně předsedy, nyní má OK NŽP 12 členů. Řešení je ve změně Statutu Rady, v článku 7, odst. 3 vypustit větu „Odborná komise má 5 až 12 členů“ a po schválení změny Statutu Rady vládou, upravit adekvátně Statut OK. Budou uspořádány doplňující volby do OK NŽP, návrhy na kandidáty podají členové Rady, stálí hosté Rady a předsedové OK.
Rada schválila návrh na posílení OK NŽP a návrh na změnu Statutu Rady a požádala svého předsedu, aby materiál Návrh na změnu Statutu Rady předložil na schůzi vlády.

Volby předsedy a členů Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVV
a) Postup při volbách do OK SHV RVV
b) Kandidátní a volební listina na členy do OK SHV RVV
c) Životopisy kandidátů do OK SHV RVV
Nově ustavená Odborná komise pro společenské a humanitní vědy (dále OK SHV) bude mít 12 členů, které jmenuje předseda Rady na návrh Rady. Tito členové byli zvoleni z kandidátů, které navrhli členové Rady a zástupci AV ČR, RVŠ, ČKR, AVO a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jedná se o osobnosti, prokazatelně se zabývající výzkumem a vývojem.
Rada schválila navržený postup voleb a navrhla předsedovi Rady jmenovat předsedu - Doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D., a členy Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy podle výsledků voleb, kterými jsou: PhDr. Pavel Baran, CSc., Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Ph.D.,Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., Doc. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., M.A., Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Návrh výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011
a) Upravený Harmonogram jednání Rady se správci rozpočtových kapitol
b) První pracovní verze SR VaV 2009 – 2011 (bez promítnutí Reformy)
c) Druhá pracovní verze SR VaV 2009 - 2011 (s promítnutím Reformy)
Rada schválila upravený Harmonogram pro jednání Rady se správci rozpočtových kapitol, vzala na vědomí první verzi SR VaV 2009 – 2011 (bez promítnutí Reformy) a druhou pracovní verzi (s promítnutím Reformy). Dále uložila místopředsedovi Rady doc. Viklickému a sekretáři Rady podle výsledků schůze vlády k Reformě projednat odpovídající verzi se správci rozpočtových kapitol dle schváleného harmonogramu.

Návrh postupu přípravy aktualizace DZSV – priority VaV (osnova)
Vláda ČR svým usnesením ze dne 18. října 2006 č. 1192 schválila aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV). OK RVV mají úkol do června 2008 aktualizovat DZSV podle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací znovu. Hlavním nedostatkem dosavadních DZSV je přílišná obecnost, příliš velký počet tématických směrů a to, že byly většinou připravovávány bez účasti potenciálních uživatelů dosažených výsledků.
Podle reformy se stanou priority součástí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI) a návazně základním zadáním pro programy Technologické agentury ČR (s výjimkou průřezových oblastí, které bude podporovat MV - Bezpečnostní výzkum resp. MK - Aplikovaný společenskovědní výzkum národní kultury a identity). Zásadní změnou oproti současnému stavu tedy je, že budou muset být výrazně konkrétnější a užší, zaměřené na aplikovaný výzkum a vývoj a budou přinášet konkrétní výsledky pro inovace, rozvoj ekonomiky a společnosti. Návrh DZSV bude předložen k posouzení zástupcům potenciálních uživatelů výsledků DZSV (těm, kteří se budou podílet na podílovém financování). V další etapě prací budou připraveny programy Technologické agentury ČR.
Rada schválila návrh postupu přípravy aktualizace DZSV – priority VaV (osnovu) a uložila předsedům OK RVV předložit první návrh aktualizovaných DZSV – priorit VaV do 4. června 2008.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006 - materiál pro schůzi vlády
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006 a požádala svého předsedu, aby materiál předložil na schůzi vlády.

Kulatý stůl AV ČR k Rámci Společenství v Liblicích dne 20. 2. 2008
a) Program Kulatého stolu
b) Prezentace Rady „Rámec Společenství pro státní podporu VaVaI v podmínkách ČR“
c) Informace o výsledcích Kulatého stolu
AV ČR pořádala dne 20. února 2008 ve svém konferenčním centru na zámku v Liblicích akci „Kulatý stůl“na téma Rámec Společenství pro státní podporu VaVaI v podmínkách ČR, které se zúčastnili i zástupci Rady.
Rada vzala na vědomí program Kulatého stolu, prezentaci Rady na této akci a informaci o výsledcích Kulatého stolu, kterou sekretariát Rady zveřejnil na www.vyzkum.cz.

Žádost o rozpočtové opatření MŠMT
a) Žádost MŠMT
b) Návrh odpovědi Rady
MŠMT požádalo o úpravu rozpočtu týkající se mezinárodní spolupráce. V prvé části žádosti požaduje převod finanční částky z dosavadního financování projektů výzkumu a rozvoje vzdělávání OECD a IEA do výdajů rozpočtové kapitoly MŠMT mimo výdaje na výzkum a vývoj.
Ve druhé části je požadován převod institucionálních prostředků ze závazného ukazatele „mezinárodní spolupráce“ do účelových prostředků k posílení závazného ukazatele „programy v působnosti poskytovatelů“.
Provedeným rozpočtovým opatřením se změní celkový objem výdajů na výzkum a vývoj schválený na rok 2008 i objem příslušných závazných ukazatelů v kapitole MŠMT.
Rada vzala na vědomí žádost MŠMT o rozpočtové opatření a schválila návrh odpovědi Rady, v které schválila úpravu rozpočtu MŠMT ve výši 11 mil. Kč.

Sdílejte na: