Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice

 

 

V souladu se schváleným „Postupem aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR“ (dále jen “Seznam“), byl ke dni 30.března 2010, resp. k 6. dubnu 2010 ukončen sběr údajů o jednotlivých periodikách. K prodloužení termínu přistoupilo předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“), na základě opakovaných žádostí některých redakcí, že z technických důvodů nestihli provést elektronickou registraci svého periodika.
Následně byla provedena kontrola splnění náležitostí pro zařazení periodika do procesu hodnocení. Dále Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „Komise“) vyhodnotila splnění odborných kritérií pro zařazení periodika na Seznam.
Návrh na aktualizaci Seznamu byl projednán a schválen Radou na jejím 255. zasedání konaném dne 25.června 2010. Schválený Seznam je přílohou této stránky.

Souhrn:
Ve stanoveném termínu bylo pro posouzení zařazení periodik na Seznam elektronicky odesláno celkem 153 vyplněných dotazníků. Z počtu 153 periodik byly vyřazeny:

- 48 titulů periodik nesplnilo stanovená kritéria – například byly uvedeny nepravdivé údaje o periodiku, jako neexistence záznamu o periodiku v Národní technické knihovně (národním správci ISSN) nebo neexistence v evidenci Ministerstva kultury v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., podle záznamům NTK periodikum ještě nevychází, nízký počet externích členů redakčních rad (byla požadována nadpoloviční většina externích členů), neuvádění cizojazyčných abstraktů u článků publikovaných v českém jazyce, nevyplněné části dotazníku o recenzním řízení, případně uvedeny nulové hodnoty, neexistence požadovaných údajů na www stránkách (především složení redakční rady, pokyny pro autory).

V rámci aktualizace Seznamu byla na základě dříve zveřejněného „Postupu přípravy Seznamu“, schváleného Radou 8. února 2008 a 16. ledna 2009, na jejím 239. zasedání v souladu se zněním části 4.2. Obecných pravidel bod 2. písm. a) provedena ke dni 20. května 2010 kontrola pravdivosti a aktuálnosti uvedených údajů u 50 již zařazených periodik na Seznam v roce 2008 a 2009 podle vyplněných údajů v dotaznících z roku 2008 a 2009. Redakce všech vybraných titulů periodik byly požádány dopisem o spolupráci, o zaslání posledních tří vydaných titulů a kopií recenzních posudků k otištěným vědeckým statím. Na základě zjištěných nesrovnalostí bylo Komisí navrženo k vyřazení ze Seznamu 14 periodik.

Aktualizovaný Seznam obsahuje celkem 554 titulů periodik.

Datum zveřejnění: 29.června 2010

Ze Seznamu byly vyjmuty dva následující tituly periodik, které na základě upozornění jednotlivých vydavatelů byly zařazeny do databáze Journal Citation Reports/Science Edition na ISI Web of Knowledge agentury Thomson-Reuters:

1. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovana (ISSN 0001-5415)
2. Listy cukrovarnické a řepařské (ISSN 1210-3306) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Pozn. k aktualizaci Seznamu

Na četné dotazy k aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice Vám sdělujeme, že v rámci poslední aktualizace Seznamu , jejíž postup byl schválen Radou pro výzkum vývoj a inovace (dále jen Rada) na jejím 250. zasedání dne 12. 2. 2010, bylo stanoveno, že Seznam nebude v letech 2011 a 2012 aktualizován.

Vzhledem k tomu, že pro rok 2012 byla zahájena příprava "nové" Metodiky hodnocení, při které Rada zvažuje uplatnit některé nové principy, nelze v současné době předjímat, zda bude Seznam ve stávajícím formátu zachován a případně opět aktualizován.

Z tohoto důvodu doporučujeme sledovat zveřejňované aktuální informace vztahující se k hodnocení výsledků výzkumu, event. i k aktualizaci Seznamu.

Sdílejte na:

Přílohy